Van de Haarlemse Bomenwachters ontvingen we het volgende bericht. “Bomen verdienen bijzondere aandacht en bescherming in de stedelijke omgeving. Ze zijn belangrijk voor de beleving en de leefbaarheid, voor ecologie, klimaat en klimaatadaptatie. Heeft u 1 of meerdere monumentale bomen in uw bezit? Of kent u er eentje? Deze kunt u deze laten registreren op de lijst van monumentale bomen. Het registratieverzoek doet u schriftelijk. De boomspecialist beoordeelt uw boom kosteloos. Binnen 2 maanden krijgt u een toe- of afwijzing.

Voorwaarden zijn de boom is: minimaal 80 jaar oud, van belang door zijn leeftijd, functie(s) of zeldzaamheid, in goede staat. De boom is niet binnen de komende 10 jaar volledig vervallen.

De monumentale status van de boom is overdraagbaar aan de nieuwe eigenaren van het huis bij verkoop. De gemeente kan een uitzondering maken op de leeftijdsgrens voor bijvoorbeeld een herdenkingsboom of een boom van een bijzondere soort. De boomspecialist komt uw boom gratis beoordelen. De staat van uw boom wordt opgenomen en u krijgt onderhoudsadvies.

De gemeente heeft een lijst van Beschermwaardige Houtopstanden (*). Op deze lijst staan de gemeentelijke waardevolle en monumentale bomen en monumentale bomen van andere eigenaren. Ook zijn de bomen die voorkomen in het landelijk register van monumentale bomen van de Bomenstichting opgenomen. 

Om meer gemeente bomen te beschermen is de lijst voorlopig uitgebreid met de gemeente bomen ouder dan 50 jaar beter. Als de selectiecriteria zijn beschreven en de bomen in 2020 zijn beoordeeld zal een nieuwe lijst Beschermwaardige Houtopstanden 2020 aan de raad worden  voorgelegd en besproken in de Raad. Ook uw boom kan op die lijst komen.

Meldt bomen ouder dan 80 jaar aan met het Registratieformulier ‘Particuliere Monumentale bomen Haarlem’  https://www.haarlem.nl/monumentale-bomen/

Meldt bomen ouder dan 50 jaar aan bij http://www.haarlemsebomenridders.nl/ghost-bomen/ 

De Bomenridders gaan bij de gemeente bepleiten dat ook jongere particuliere bomen worden beschermd.”

(*) Via https://kaart.haarlem.nl/app/map/18  >objecten openbare ruimte > groen inrichtingselement> bomen zie je alle gemeentebomen. De bomen van 50 jaar en ouder zijn daar als donker groen te zien.

We brengen ook nog even het artikel in ons Binnenblad (over de monumentale bomen in onze wijk) van februari jl (pag. 6 en 7) onder je aandacht.

Vandaag ontvingen we een brief van een aantal Haarlemse raadsleden. Zij willen meer groen in de stad aantreffen. Wij toch ook? Geld is beschikbaar! Wij hadden een paar geleden de actie “Wijk op Groen“. Dat project leverde een aantal mooie groene plekjes op in onze nogal versteende wijk. De laatste jaren stagneerde deze ontwikkeling mede door de smalle Middeleeuwse straatjes die toch ook kabels en leidingen (en dus weinig ruimte voor groen) bevatten of omdat bepaalde plekken in de wijk ook andere functies dan groen hebben. Soms verliep het proces erg lastig. Een ander voorbeeld daarvan is het Nieuwe Kerksplein dat in de jaren 60 er fris en groen uit zag. Wijkbewoners pleiten er al jaren voor om dat plein weer groener te maken. Hierna de brief van de raadsleden.

Haarlem, 14 januari 2020

Beste wijkraad,

Wij zouden ons relatief versteende Haarlem graag groener zien, uw wijk graag groener zien.
U ook?

Groene wijken zijn mooie, leefbare en gezonde wijken.
Een groener Haarlem draagt bij aan het behalen van de gemeentelijke doelstelling om te komen tot een klimaatneutraal en een klimaatadaptief Haarlem en om, voor 2022, meer bomen aan te planten.
Ook nam de gemeenteraad diverse moties aan die zien op het vergroenen van de stad, zoals de raadsbreed aangenomen motie Groen, Groener, Groenst.

Het blijkt voor de gemeente niet gemakkelijk om locaties in kaart te brengen waar groen kan worden toegevoegd.
Daarom hebben wij, als leden van de gemeenteraad, het initiatief genomen om met u te onderzoeken waar vergroening mogelijk is.

Ziet u, in uw wijk, kansen voor (ver)groen(ing)?
Wijkbewoners kennen hun wijk uiteraard het beste.
Waar zou volgens u in uw wijk meer groen kunnen komen?
En welk soort groen zou u dan wensen: bomen, een klein bosje, lager groen/ struiken?
Bewoners in uw wijk kunnen ook een verzoek indienen voor geveltuintjes voor hun huis. Spaarnelanden komt dan de stoeptegels die grenzen aan de gevels verwijderen. Desgewenst kunnen bewoners daarbij ook zaad van geschikte bloemen en planten krijgen.

Stuurt u, als u aan oproep gehoor wilt geven, een e-mail met de locaties, en specificaties van het soort groen dat u in uw wijk toegevoegd zou willen zien, naar Rodrigo Cruz Linde, fractiemedewerker van de PvdA?
Dat kan op het volgende e-mailadres: rodrigocruzlinde@gmail.com

Wij nemen dan contact met u op, en zullen proberen ervoor te zorgen dat dat extra groen in uw wijk er ook daadwerkelijk komt!

Met vriendelijke groet,

Isabelle Wisse, PvdA, Frits Garretsen, SP, Gert Jan Hulster, AP, Sander Van den Raadt, Trots Frans Smit, OPHaarlem, Sacha Schneiders, GroenLinks, Ron Dreijer, CDA, Bas van Leeuwen, D’66. Frank Visser, Christenunie

Onze oproep aan ons allen. Laten we nog eens goed kijken of we in onze wijk nog wat plekken kunnen vinden die meer groen verdienen. Laat je het ons weten? We zullen de plekken die worden aangedragen hier vermelden. Dan kunnen die plekken ook steun krijgen van andere wijkbewoners!

Ontvangen suggesties

Een verzoek om een geveltuintje in de Lange Annastraat. In geval van ideeën voor een geveltuin, bloembak, boomspiegel, groenstrookje; lees hier verder.

Een oproep dat het Nieuwe Kerksplein vooral een plein moet blijven. Niet groener maken dus. Dit verzoek kreeg steun van een andere wijkbewoner.

Vergroenen Barrevoetestraat.

Vergroenen Sophiastraat.

Vergroenen Zuiderstraat.

Op de daken achter de dakterrassen tussen de gedempte Raamgracht en de Korte Lakenstraat.

Als de wijk (deels) autoluw wordt, in die straten dan meer groen planten.

Van de gemeente ontvingen we vandaag het volgende bericht, per brief gericht aan de bewoners van de Mauritsstraat.

“De gemeente wil in december graag 8 bomen in uw straat planten. Met deze brief nodigen we u graag uit voor een bewonersbijeenkomst om tot een wenselijke bomenselectie te komen.

Locatie en boomsoort
We hebben voor de binnenstad onderzocht wat kansrijke locaties zijn voor extra bomen. We spreken dit plan, en in het bijzonder de Mauritsstraat, graag met u door. De locaties liggen in principe vast.
We moeten namelijk rekening houden met kabels en leidingen in de grond, met mogelijke archeologische vondsten en met de bodemkwaliteit. Wel kijken we graag samen met u en uw buren of een boom nog iets naar links of naar rechts kan. Het plan gaat niet ten koste van de bestaande parkeerplaatsen.
We presenteren graag de boomsoorten die passen in uw straat. We leggen uit waarom deze soorten geschikt zijn. Van u willen wij graag weten bij welke van deze soorten uw voorkeur ligt. Daarbij kunt u
ook uw voorkeur aangeven voor een variatie van bomen of één soort voor de hele straat.”

Je kunt de brief hier lezen.