Wij ontvingen vanavond wederom een bericht van de bewoners aan de Raaks die ageren tegen diverse voornemens van de gemeente om een ondernemer aan de Raaks tegemoet te komen zonder dat de omwonenden zijn geïnformeerd over deze voornemens.

“Door de storm aan reacties op de publicatie vooral van veel omwonenden menen wij voor de geïnteresseerden een update te moeten geven. Na lange radiostilte op de vele e-mails en bezwaarschriften heeft zich vanochtend (n.a.v. de openbaarmaking van de zaak op de social media) de bestuursadviseur namens de wethouder gemeld.

De bestuursadviseur van de wethouder geeft aan dat er in tegenstelling tot eerdere ambtelijke bevestigingen GEEN besluit aan de wijziging van de openbare ruimte ten grondslag ligt. Het door de ondernemer voorgestelde voorstel is zonder dat de belangen van bewoners zijn afgewogen in de staf van de wethouder besproken en GEACCORDEERD. Ondanks de grote impact van de diverse wijzigingen van de openbare ruimte geeft de adviseur aan dat hiervoor GEEN verkeersbesluit of collegebesluit nodig is. Tegen deze accordering is derhalve GEEN bezwaar mogelijk!

Onze constatering is dan dat de wethouder alleen voor de belangen opkomt van een commerçant omdat die een redelijk argument zou hebben en de belangen van de bewoners niet mee laat wegen. Dat redelijke argument is al maandenlang met e-mails inclusief beeldmateriaal van tafel geveegd zonder enige inhoudelijke afweging mee te delen.

De wethouder geeft bovendien aan dat de door de ondernemer voorgestelde oplossing om de openbare ruimte aan te passen is geaccordeerd met als argument dat de veiligheid hiermede gediend zou zijn omdat vrachtwagens dan niet meer op  het fietspad en/of openbare weg hoeven te staan. Dat argument gaat ons inziens helemaal niet op en is ook niet geverifieerd. Elke truck kan op de laad/los plaats parkeren en laden en lossen. De onveiligheid waar de wethouder het over heeft wordt veroorzaakt doordat trucks dubbel parkeren op de (autoluwe) openbare weg. Soms wel 3 tegelijk.

De echte onveiligheid wordt echter veroorzaakt doordat de ondernemer AH vaak meerdere trucks tegelijk laat lossen zonder dat deze wachten tot de laad- en losplaats vrij komt. De ondernemer kan dit gewoon beter in tijden sturen. Laden en lossen vindt soms soms ook plaats via de invalidenparkeerplek met blokkering van het fietspad en rijbaan.

De huidige laad/losplaats is groot genoeg. Er is voldoende beeldmateriaal gestuurd om het argument voor verlenging van de laadplek te ontkrachten.                                       .

Na een aantal contacten met de bestuursadviseur heeft de wethouder vanmiddag laten weten dat wij binnenkort worden uitgenodigd voor een gesprek. Zomaar. Opeens. Hopelijk is dat niet om morgenavond in de raadsvergadering aan te geven dat ze met de bewoners in goed overleg is. Meer dan twee maanden hebben we aangedrongen om gehoord te worden dus met een uitnodiging zijn we nog niet in goed overleg!

Het besluit (iemand heeft hiervoor namelijk groen licht gegeven) moet gewoon op alle (al maanden) aangedragen argumenten worden heroverwogen vanuit het algemeen belang (ook die van de bewoners) en dus niet alleen vanuit het belang van 1 ondernemer die al jarenlang op deze plek zijn gang gaat.”

Als wijkraad merken we twee zaken op:

-de wethouder wil met het programma Stedelijke Distributie onder meer zwaar vrachtverkeer weren uit het centrum en zeker uit de woonstraten. Hier zien we een wethouder die zwaar vrachtverkeer in een autoluwe woonstraat extra gaat accommoderen ten koste van andere voorzieningen in die openbare ruimte; er wordt vandaag bij verteld dat er geen besluit zou zijn genomen zodat een bezwaarschrift niet mogelijk is;

-recent bij het verplaatsen van enkele fietsenrekken (!) aan de Gierstraat/Breestraat werden alle omwonenden via een huis-aan-huis-brief door deze wethouder in staat gesteld gedurende 6 weken hun zienswijze te geven t.a.v. de te wijzigen situatie; die situatie lijkt ons minder complex dan de nu aan de orde zijnde kwestie aan de Raaks; wij kennen het Haarlemse handboek niet waarom de ene kwestie wel en de andere kwestie niet d.m.v. een zorgvuldige voornemensprocedure wordt gevolgd.  

Enkele wijkbewoners, woonachtig aan de Raaks, hebben ons geïnformeerd over de vreemde gang van zaken die zich afspeelt aan de Raaks. Een samenvatting van de bewoners over wat er aan de Raaks gaande is, leest u hierna.

“Aan de Raaks in Haarlem  Centrum bevindt zich een aantal laad/losplaatsen die worden begrensd door bomen met een hit-me bescherming.  De grootste openbare laad/losplaats van 20 meter wordt vaak gebruikt door de aldaar gevestigde franchise onderneming ALBERT HEIJN-Vos. Deze laad/losplaats biedt voldoende ruimte om ook de grootste (vervuilende) trucks te laten laden en lossen. ALBERT HEIJN-Vos  heeft echter een plan ingediend bij de gemeente om de OPENBARE RUIMTE voor eigen rekening te laten aanpassen.  Om haar argument hiervoor kracht bij te zetten is in de laatste 2 jaar zowel de hit-me bescherming als de boom zelf door trucks (zelfs met uitgeklapte laadklep) moedwillig een aantal malen volledig onnodig zwaar vernield. Dit is telkens door Spaarnelanden weer hersteld.

Klaarblijkelijk is wat is aangekondigd als een plan inmiddels omgezet in een besluit, zij het dat daarvan belanghebbenden niet uitdrukkelijk op de hoogte zijn gesteld en van welk verondersteld besluit ook geen verdere kenmerken bekend zijn gemaakt en derhalve ook geen  wettelijke bezwaartermijn van 6 weken is ingesteld. Enkele bewoners van de Raaks zijn er bij toeval achter gekomen dat deze franchise vestiging Albert Heijn-Vos BV aan de Raaks van Wethouder C.Y. Sikkema van Groen Links daadwerkelijk “toestemming heeft verkregen om zelf en voor eigen kosten de openbare laad/losruimte en de naast gelegen invalidenparkeerplaats ter hoogte van Raaks 24 op een voor Albert Heijn gewenste wijze aan te passen”, lees: met enkele meters te verlengen.

Dit besluit heeft grote impact. Door de beoogde aanpassing wordt de door WMO, via de afdeling verkeer, ingemeten invalidenplaats te klein en daardoor onbruikbaar. De door of namens  medewerkers van Albert Heijn opzettelijk zwaar beschadigde, niet meer te redden boom, wordt eind april vervangen en enkele meters opgeschoven. Tevens worden enkele fietsenrekken opgeofferd. De toestemming is door wethouder C.Y. Sikkema verleend omdat, blijkens de toelichting, de gemeente van mening is dat aanpassing redelijkerwijs gewenst is vanuit het oogpunt van Albert Heijn.

De aanpassing zou nodig zijn om de medewerkers van Albert Heijn veilig hun laad-los werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren. Dat veiligheid belangrijk is, is evident. Het is echter onduidelijk op welke gronden de veiligheid als gevolg van de beoogde aanpassingen  voor de betrokken medewerkers wordt verhoogd. Vandalisme wordt dus beloond.

Blijkbaar is “de redelijkerwijs gewenste” situatie vanuit het oogpunt van een invalide persoon en andere bewoners  van ondergeschikt belang. N.B.: In het gebouw Raakshof zijn in 2011 10 Fokus woningen gerealiseerd (bestemd voor invalide- en rolstoel gebonden personen). Daarnaast wonen er nog twee andere rolstoelgebonden personen .

Over deze beslissing van wethouder C.Y.  Sikkema is niets terug te vinden in de openbare digitale informatie van de gemeente. Enkele bewoners aan de Raaks, die de laad/los handelingen van Albert Heijn al enige weken dagelijks monitoren, zijn van mening dat de verlenging van de laad-/losplaats volkomen overbodig is. Zelfs de grootste trucks kunnen prima inparkeren op de huidige plek en aangetoond is dat voor de laad/los handelingen voldoende ruimte beschikbaar is.  Onduidelijk is of er alternatieve  mogelijkheden door de gemeente nader zijn onderzocht. Het probleem bij het laden en lossen is de observerende bewoners duidelijk.  De conclusie is dat er een andere mogelijkheid is om dit met een eenvoudige aanpassing op te lossen, zonder de genoemde drastische maatregelen  te hoeven nemen en kan normaal op kosten van de gemeente worden uitgevoerd.  De bewoners hebben deze mogelijkheid alsnog aan de gemeente doorgegeven. De gemeente heeft hierop niet gereageerd. Door diverse bewoners is een bezwaarschrift ingediend bij het college van burgemeester en wethouders en een kopie daarvan is gestuurd naar de raadscommissie. De aanpassing van de openbare ruimte staat al in de planning, echter dit besluit dient absoluut heroverwogen te worden. De wethouder dient niet alleen de belangen te dienen van een commerçant maar ook de belangen van de burger mee te wegen.”

U kunt uw reactie naar aanleiding van bovenstaand verhaal aan ons kwijt en wij zullen uw reactie doorzenden naar de betreffende bewoners.

De wijkraad zal deze bewoners ondersteunen bij hun pogingen om de beschreven besluiten niet uit te voeren.

Eerder publiceerden we het rapport van de laatste wijkschouw die werd gehouden op 4 november. Inmiddels zijn de reacties van Spaarnelanden en van Handhaving ontvangen. De reacties zijn verwerkt in het oorspronkelijke rapport en hier te lezen.

De gemeente heeft ons laten weten in 2018 te zullen reageren.  We houden vol….