Komende week wordt begonnen met de eerste stap om de wijk autoluwer te maken. Een flink aantal bordjes worden verzet in deze eerste stap. Met name vrachtverkeer langer dan 7 m. wordt geweerd.
Per 24 mei zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Verboden voor vrachtwagens en bestelbusjes langer dan 7 meter in de Zuiderstraat, vanaf de Gedempte Oude Gracht. Ook in de Sophiastraat, Drapenierstraat en Doelstraat is groot verkeer verboden.
• Omdraaiing van de rijrichting in de Korte Wolstraat, de Nieuwe Raamstraat en het Noordelijk deel van de Gedempte Voldersgracht. Op deze manier gaan de rijrichtingen van deze straten richting de Gedempte Raamgracht.
• Twee extra laad- en losplekken komen op de Gedempte Voldersgracht en het Nieuwe Kerksplein. Hierdoor ontstaat ruimte, waardoor leveranciers minder vaak op de rijbaan hoeven te laden en lossen.
• Bij alle laad- en losplekken in de Vijfhoek worden venstertijden toegevoegd. Buiten de venstertijden mogen deze plekken als parkeerplaats gebruikt worden. De maatregelen gaan in op 24 mei 2021.

De gemeente wil vaststellen of dit het gewenste resultaat oplevert en eventuele aanpassingen meenemen in de volgende fase. Want in 2022 worden 12 straten/straatjes voetgangersgebied en krijgen de Barrevoetestraat en de Keizerstraat een fietsvriendelijke inrichting.

Zie ook het bericht van de gemeente en ons bericht over twaalf straatjes autoluw.

Nieuwe Kerksplein groen?

In onze digitale jaargadering is een vraag gesteld over vergroening van het Nieuwe Kerksplein. Het is jammer dat het nu een “scooter/fietsenstalling” is geworden. De gebiedsverbinder van gemeente, Mw. I. Hamer, heeft n.a.v. deze vraag een reactie gegeven en wil bij de komende begroting kijken of er middelen vrij te spelen zijn om te kijken wat wel mogelijk is. Haar reactie:
“Het is inderdaad zo dat een groep bewoners een groen ontwerp voor het plein heeft gemaakt. Dit plan is niet tot uitvoering gekomen, omdat het niet was in te passen in de criteria, die de gemeente hanteert voor het Nieuwe Kerksplein, voor wat betreft erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. Het monumentale plein behoeft bescherming. Hier is vaak en intensief over gesproken, ook verschillende malen met wethouders, omdat de meningen uiteen liepen over wat behouden diende te worden en wat kon veranderen.
Daarnaast was en is een herinrichting van het plein niet opgenomen in de financiële planning, omdat het plein ten opzichte van andere openbare ruimte op dit moment nog geen prioriteit heeft. Er is een beperkt budget voor onderhoud en herinrichting van de openbare ruimte en hier moeten we scherpe keuzes maken. Verkeersveiligheid en technische noodzaak tot uitvoering van groot onderhoud gaat voor. Dit is niet aan de orde bij het plein.

Fysieke mogelijkheden voor een kleinere vergroening zijn in principe wel aanwezig in de bomenrij. De boomspiegels (het vak waarin de boom staat) kunnen voor een deel aaneengeregen worden. Zo kan er wat open grond in plaats van stenen komen. De groeimogelijkheden voor planten onder de grote schaduwrijke boomkruinen en tussen de boomwortels zijn wel echt beperkt. Helaas is ook voor deze ingreep bij de gemeente op dit moment geen budget aanwezig.
Wethouder Rog wil graag groeninitiatieven faciliteren. Geld is nu echter een beperkende factor. Bij de komende begroting kunnen we hopelijk kijken naar wat wel mogelijk is om middelen vrij te spelen.

 

Hotel “Pitstop” aan de Wilhelminastraat dicht

Zorghotel “Pitstop” aan de Wilhelminastraat wordt gesloten. Jarenlang werd in “Pitstop” door zorgverlener “Roads” hier intensieve zorg en begeleiding aan gasten/cliënten aangeboden.  “Pitstop” bood een warme huiselijke plek aan 12 gasten en werd gerund door ervaringsdeskundigen.  “Roads” biedt mensen perspectief op sociale participatie en arbeidsre-integratie. In “Pitstop” verbleven nog drie vaste gasten. Ook was er dagbesteding. De sluiting was al voorgenomen. Helaas lekt nu ook het riool in de keuken en ziet “Roads” zich genoodzaakt “Pitstop” acuut te sluiten. De dagopvang maakt een doorstart in buurtcentrum “De Schakel” aan de Verspronckweg, o.a. in de vorm van een buurtrestaurant. Voor de vaste gasten heeft “”Roads” i.s.m. de gemeente gelukkig ook een alternatief gevonden.

 

Kort nieuws

  • De bibliotheek aan het Doelenplein is sinds deze week weer open.
  • Haarlem wil ook in 2045 een aantrekkelijke stad zijn om in te wonen, te werken en te bezoeken, maar hoe bereiken we dat met elkaar? De gemeente heeft in dit verband een omgevingsvisie vrijgegeven voor inspraak. Samen met o.a. het mobiliteitsbeleid zijn dit kaders, die ook van belang zijn voor de toekomst van onze wijk. Lees verder.
  • U kunt nog enkele dagen (tot 25 mei) reageren op de toeristische koers van de gemeente. De wijkraad is betrokken geweest bij de opstelling ervan. O.a. is een “hotelstop” vastgelegd. Concreet kan, in onze wijk, alleen nog het Hotel aan de Prins Hendrikstraat nog worden gerealiseerd.
  • De wijkraad was afgelopen weken vertegenwoordigd in overleggen over afvalscheiden, overlast/handhaving en mobiliteit.
  • Notulen van de Wijkraadsvergadering van 12 april 2021
  • Volgende wijkraadsvergadering 14 juni 2022. Mail naar ‘info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl‘ voor vragen, opmerkingen, etc..

De gemeente heeft huis-aan-huis in onze wijk een brief en een tekening laten bezorgen met nadere info over de set besluiten waartoe B&W eind mei 2020 (7 maanden geleden) heeft besloten.  We schreven eerder over de aankondiging in de staatscourant én over de mogelijkheid tot bezwaar maken. Hier lees je dat bericht.

Hieronder het bezwaar van de wijkraad.

BEZWAAR Verkeersmaatregelen Vijfhoek Raaks en Doelen

 

Een groep bewoners en ondernemers uit de Gierstraat, de Nieuwstraat en de Korte Gierstraat heeft de gemeente schriftelijk laten weten bezwaar te hebben tegen ons plan B(ewoners). Dat mag. Lees hun reactie hier.
Uit hun brief blijkt niet hoeveel bezwaarmakers er zijn. Wel lezen we onder meer dat ze hun woongebied als liggend buiten de Vijfhoek (*) zien. Ook lezen we hun vraagtekens bij de rechtsgeldigheid van de ondersteuners van plan B. Je kunt hun argumenten tegen plan B op je gemak nalezen.

We vermoeden dat de in plan B beoogde situtatie mogelijk niet helemaal goed wordt begrepen. De drie straten van de bezwaarmakers bevinden zich reeds in autoluw gebied. In het beoogde nieuwe autoarme gebied van plan B (pag. 6) zijn wijkbewoners en wijkondernemers óók welkom met hun auto buiten de venstertijden. In het autoluwe gebied dat we in ons centrum kennen, is dat alleen mogelijk binnen de zgn. venstertijden. Een ander vermoeden is dat de beoogde situatie in de Lange Annastraat het echte probleem zal zijn. In plan B wordt voorgesteld deze straat ook tot het autoluwe gebied te rekenen. In dat geval is die straat geen ‘sluiproute’ meer voor de winkels in de Gierstraat. Men zal iets verder moeten lopen of binnen de venstertijden moeten blijven, zoals in een groot deel van het centrum al het geval is.

Sinds januari 2020 poogden we verschillende malen met de groep bezwaarmakers in gesprek te geraken. Tot heden lukte dat niet.

503 Ondersteuners

Er zijn echter ook voorstanders van plan B(ewoners). De hiervoor genoemde bezwaarmakers schrijven dat plan B afkomstig is van de wijkraad en zij kennen de meedenkers, inputgevers en ondersteuners van plan B geen rol toe.

Onze wijkvisie Verkeer uit 2017/18 is tot stand gekomen met input van ruim 300 wijkbewoners en plan B kent inmiddels 503 ondersteunende (wijk)bewoners (overigens ook woonachtig in de Gierstraat, de Nieuwstraat en de Korte Gierstraat). Zoveel leden kent onze wijkraad (nog) niet.

(*) Volgens de gemeente wordt ‘de Vijfhoek’ begrensd door de Raaks, de Gedempte Oude Gracht, de Grote Houtstraat, de Raamvest en de Leidsevaart.