We informeren je graag over het programma van zondagmiddag 12 januari 2020 als we in de Nieuwe Kerk onze jaarlijkse wijkbijeenkomst hebben. Het programma van die middag is (onder voorbehoud) als volgt:

13:00 uur Nieuwe Kerk open

13:30 uur Jaarvergadering (ultrakort, maar we vergeten niets)

14:00 uur Verkeersonderzoek (stand van zaken, presentatie diverse mogelijke scenario’s, vragen stellen, discussie, voorkeuren uitspreken)

16:30 uur Nieuwjaarsbijeenkomst met hapje en drankje

Kortom, het wordt een informele en gezellige middag om serieuze en minder serieuze zaken met elkaar te bespreken.

Toelichting:

Tijdens de jaarvergadering legt de wijkraad verantwoording af over het afgelopen jaar, activiteiten, resultaten, financiën én we kijken vooruit. Wat zijn de plannen voor 2020 en hoe ziet de begroting er uit? Een wijkbewoner stelt zich kandidaat voor de wijkraad en kan door de aanwezigen verkozen worden. Je kunt vragen stellen en suggesties doen. Begin januari lees je hier alle documenten.

Het verkeersonderzoek schiet al op en zal in het voorjaar van 2020 worden afgerond. Waar staan we nu en welke scenario’s zijn de afgelopen tijd ontwikkeld? De onderzoekers presenteren de diverse scenario’s en staan stil bij de voor- en tegens van de mogelijkheden. De bedoeling is dat het door B&W te kiezen maatregelenpakket uiterlijk in 2022 zal zijn gerealiseerd. Er gaan dus zaken (flink?) veranderen als het om het verkeer gaat in onze wijk! In deze fase kun je als bewoner/ondernemer je uitspreken voor of tegen de diverse scenario’s of je stelt voor dat er wijzigingen komen in éen van de scenario’s. Het onderzoek is namelijk nog niet afgerond. Er kan dus worden bijgestuurd door bewoners/ondernemers. Natuurlijk kun je vragen stellen aan de onderzoekers of aan de gemeente (zeer waarschijnlijk zal ook de wethouder aanwezig zijn). Begin januari lees je hier alle documenten die je (na het downloaden) ook rustig eerst thuis kunt bestuderen.

De nieuwjaarsbijeenkomst rondt ons programma die middag af. Net als voorgaande jaren is er een hapje, een drankje én live muziek. Begin het nieuwe jaar met een welgemeend “Proost” op en met je mede-wijkbewoners.

Aanmelden

We zien je graag op zondagmiddag 12 januari in de Nieuwe Kerk. In verband met de beschikbare ruimte en de inkoop willen we graag weten of en met hoeveel personen je komt. Aanmelden kan via dit linkje.

Na je aanmelding krijg je -begin januari- alle documenten vanzelf in je mailbox. Zet de datum alvast in je agenda!

Eerder schreven we over het door de gemeente in gang gezette verkeersonderzoek. De onderzoekers zijn bezig met de uitvoering van de opdracht die de gemeente heeft gegeven. Ze spreken regelmatig over de voortgang van hun werkzaamheden met een zgn. klankbordgroep (de gemeente, de centrummanager en de wijkraad). Tweemaal tijdens de onderzoeksfase spreken zij hun werkzaamheden door met andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de besturen van de Vereniging van Eigenaren, besturen van straatverenigingen (winkeliers/horeca in een bepaalde straat), onze buurwijkraden, en andere door de gemeente bepaalde partijen. Wij hebben als wijkraad de afgelopen periode regelmatig overleg gepleegd met een groep bewoners in onze wijkverkeersgroep.

De eerste bijeenkomst van deze belanghebbenden vond plaats op 3 september jl. De tweede bijeenkomst vond plaats op 12 november j.l. Vandaag ontvingen we de verslagen van die tweede bijeenkomst. Hierna lees je de toen gemaakte opmerkingen en de toen gepresenteerde concept-scenario’s. Dit zijn concepten omdat de voortgang binnen het onderzoek voortschrijdende inzichten op basis van gewogen opmerkingen die leiden tot gewijzigde inzichten.

Op zondag 12 januari is er een soortgelijke bijeenkomst voor wijkbewoners en ondernemers in onze wijk waar weer (dat weten we nu al) aangepaste concept-scenario’s aan de orde zullen zijn. Je krijgt van de gemeente een uitnodiging voor deze bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Je kunt het proces en de keuzes dus nog beïnvloeden.

De huidige planning laat zien dat de onderzoekers in maart 2020 klaar zullen zijn met hun onderzoek en hun adviezen dan zullen aanbieden aan het college van B&W. De gemeente heeft het voornemen na hun besluitvorming de plannen uiterlijk in 2022 te hebben uitgevoerd.

Hier lees je de presentatie van de avond, het verslag van de 2e belangstellendenbijeenkomst en de getoonde concept-scenario’s.

Kom op zondagmiddag 12 januari vanaf 13 uur naar de Nieuwe Kerk. Save the date. We koppelen ook een ultrakorte jaarvergadering én een nieuwjaarsbijeenkomst (met hapje, drankje en live-muziek) vast aan deze middag gewijd aan de stand van zaken van het verkeersonderzoek.

Van de wijkraad Welgelegen i.s.m. het actie-platfom Buskruit (wij zijn supporter!) ontvingen we het volgende bericht:

Zoals u bekend is, maakt een groot deel van u zich zorgen over de aantasting van de leefbaarheid en veiligheid door de grote hoeveelheid doorgaand verkeer en de te hoge snelheidslimiet. Daarnaast hebben velen van u aangegeven overlast te ervaren en zich zorgen te maken over de onveilige situaties door het intensieve grote busverkeer (ook) in uw wijk.
Deze week vergaderen de raadscommissies van de gemeente over twee punten die grote impact hebben op het (bus)verkeer in uw wijk: de visie op het stationsgebied en de herinrichting van het Houtplein en omgeving. Tijdens de vergadering over het stationsgebied wordt ook gesproken over het mogelijk herrouteren van de buslijnen waardoor het aantal bussen door uw wijk kan verminderen. Uit analyses blijkt dat dit mogelijk is zonder dat de bereikbaarheid afneemt.

Wij roepen u op om op één van, en bij voorkeur beide, onderstaande data aanwezig te zijn bij de commissievergaderingen om onze stem te laten horen. Wij overhandigen dan samen met bewoners tevens een petitie aan de gemeente met het verzoek de snelheidslimiet te verlagen naar 30 km/uur en daarmee ook de busoverlast te verminderen.

30 km/uur
In het centrum bevinden zich diverse scholen en kinderdagverblijven dus zou het vanzelfsprekend moeten zijn voor de gemeente dat kwetsbare weggebruikers zoals (jonge) fietsers en voetgangers prioriteit krijgen en dat uit het oogpunt van veiligheid de bus en auto hun snelheid hierop aanpassen. De introductie van 30 km/uur in het centrum is noodzakelijk om de leefbaarheid en veiligheid in dat centrum te blijven garanderen.

Aanpak overlast bussen

Momenteel rijden er meer dan 1200 (grote en zware) bussen per dag door de centrumwijken. Een groot deel van deze bussen is, afgezien van een korte piek in de ochtendspits, nagenoeg leeg. De bussen veroorzaken trillingen (met als gevolg scheuren in panden) en geluidsoverlast en verstoren het woongeluk in onze mooie wijk ernstig. Daarnaast lijdt de veiligheid van met name fietsers ernstig onder de vele grote bussen. Op het Houtplein hebben zich helaas al ongelukken voorgedaan.

Wij vragen de gemeente om:

  1. De snelheidslimiet in het centrum van Haarlem, inclusief uw wijk, te verlagen naar 30 km per uur
  2. Maatregelen te nemen om het busverkeer door uw wijk i) te verminderen, en ii) rustiger te laten rijden. Dit onder meer door bij de herinrichting van Houtplein en de omliggende straten als de Tempelierstraat en Rustenburgerlaan de prioriteit te geven aan omwonenden, fietsers en voetgangers en niet aan het busverkeer.
  3. Op korte termijn te starten met de ontwikkeling van het OV-knooppunt Buitenrust. Deze ontwikkeling zou prioriteit moeten hebben, zodat het her-routeren van de huidige lijnen (te starten bij de hoge en lange R-Net bussen) kan plaatsvinden. De reizigers kunnen overstappen op één hoogfrequente, efficiënte, goed bezette elektrische stadslijn die alle losse lijnen welke nu via dezelfde route rijden vervangt. Door de goede bezetting van deze lijn vermindert het aantal (lege) bussen dat nodeloos heen en weer door de stad rijdt enorm. Op de wat langere termijn is zelfs een oplossing mogelijk met een fijnmaziger structuur van klein, stil en schoon elektrisch stadsvervoer.

Uw aanwezigheid zal een verschil maken om duidelijk te laten zien dat voor de centrumbewoners de maat vol is. A.s. donderdag bieden we tevens de 30km petitie aan, die door meer dan 300 mensen is ondertekend.

U kunt als wijkbewoner inspreken op een van de vergaderingen. U kunt zich hiervoor direct aanmelden bij de raadsgriffie onder vermelding van het agendapuntgriffiebureau@haarlem.nl

Raadscommissievergaderingen

– Dinsdagavond 10 decmeber 21:15 uur* onderwerp Stationsgebied, punt 7 van de vergadering (start vergadering 19 uur)
– Donderdagavond 12 december 19:50 uur*  onderwerp herinrichting Houtplein, punt 11 van de vergadering (start vergadering 17 uur)

* Tijden zijn bij benadering en afhankelijk van de snelheid van behandelen van de voorgaande punten.”

Aldus de wijkraad Welgelegen i.s.m. het actiecentrum Bus-Kruit. Wij ondersteunen deze oproep.