Deze week bracht NH nieuws verslag uit over de ontwikkelingen rond plan B. Ons wijkraadlid Jan Geerts kwam onder meer aan het woord. Ook gaf de wethouder degevraagd een reactie.

De zienswijze van de wethouder bracht wijkbewoner Bruno Braakhuis tot de volgende reactie.

Vijfhoek in nood

Ik ben geboren en getogen in Haarlem. Een echte mug. Na 20 jaar Kleverpark heb ik sinds acht jaar een woning in de Vijfhoek. De Haarlemse Jordaan denk ik wel eens. Veel creatieven, sociale omgang en een actief buitenleven. Een woonwijk met kinderen, grenzend aan het centrum. Maar ook een wijk met veel (rijks- en gemeente-) monumenten en een middeleeuws stratenplan, gekenmerkt door smalle straatjes. Een wijk waar in de zestiende eeuw veel Vlaamse textielwerkers neerstreken, op de vlucht voor de Spanjaard. Een monumentale wijk die we als Haarlemmers moeten koesteren.

Dat laatste is de wijk niet gegeven. De druk op de wijk is enorm toegenomen en verlaagt niet alleen de leefbaarheid, maar brengt de wijk zelfs schade toe. Met de komst van navigatiesystemen worden vrachtwagens door de smalle straatjes gekoerst, waar ze met regelmaat vast komen te zitten, omdat ze bochten niet kunnen maken. En om los te komen worden vrijwel dagelijks paaltjes omvergeduwd en worden zelfs panden beschadigd. Eigenlijk is alles langer dan 6 meter volstrekt onhandig in deze wijk. Maar ook de parkeerdruk is enorm toegenomen en wordt er veel dubbel geparkeerd, zoals door bezoekers van de coffeeshop in de Doelstraat, die – en passant – niet zelden hun autoraampje opendraaien om hun afval op straat te lozen. Over de stikstofuitstoot en luchtverontreiniging moeten we maar niet te lang nadenken.

Voor de wijkbewoners en de wijkraad is dit aanleiding om een burgerinitiatief te starten, welke ikzelf ook ondertekend heb. Want ik koester mijn stad en mijn wijk. Een initiatief dat vrachtwagens en parkeerders van buiten de wijk wil weren om de leefbaarheid te verbeteren, de milieubelasting te doen afnemen en vooral de wijk te beschermen tegen schade. Inmiddels voldoet dit burgerinitiatief aan de wettelijke vereisten en staat deze geagendeerd bij B&W en de gemeenteraad. Met GroenLinks sterk vertegenwoordigd in beide hebben we dan ook hoop op een goede afloop.

Maar de eerste reactie van wethouder Berkhout (GroenLinks) verraadt het tegendeel. Naar zijn zeggen is de parkeergarage de Raaks vol en daarom kunnen de parkeerplaatsen niet gemist worden. Opmerkelijk, want parkeergarage Houtplein heeft – ook op drukke dagen – volop plaats over. Ik weet dat, want mijn vrouw heeft een parkeervergunning voor die garage. Dus dat argument houdt geen stand en al helemaal niet als we juist auto’s in het centrum willen weren. Dan is afname van parkeerplekken juist een middel. Belangrijker lijkt de lobby van ondernemers en heeft het er alle schijn van dat de wethouder daar de oren naar laat hangen, tegen de eigen idealen in. Want ook al is er nooit onderzoek naar gedaan, de angst voor afnemende omzet regeert. Het zou wethouder Berkhout sieren als hij eens gaat praten met zijn Utrechtse ambts- en partijgenoot van Hooijdonk. Die laat de eigen idealen prevaleren boven de druk van lobby. Respect.

GroenLinks heeft in Haarlem veel stemmen gewonnen dankzij die idealen en weerstand tegen economische motieven die het milieu en het klimaat de nek omdraaien. Daar spreekt de wijkraad, spreken de bewoners en spreek ik de wethouder op aan. Bescherm deze monumentale wijk en stem in met het plan om recht te doen aan de mensen die voor u hebben gestemd.

Bruno Braakhuis”

Hoe kijk jij er tegen aan?

Vandaag ontvingen we bericht van de griffie dat het presidium van de raad ons plan B heeft getoetst. Ons plan voldoet aan alle voorwaarden van de betreffende verordening op het Burgerinitiatief. Plan B is nu officieel een burgerinitiatief! Dat is een belangrijke stap.

Dit betekent nu globaal het volgende. De griffie heeft ons plan B doorgestuurd naar B&W met het verzoek binnen vier weken op ons bewonerplan te reageren. Ons plan B staat op 10 december als een t.k.n. agendapunt op de agenda van de raadscommissie Beheer. Het plan wordt dan niet besproken.

Als B&W heeft gereageerd, komt plan B wel aan de orde in diezelfde raadscommissie met de reactie van B&W. Er wordt dan een advies besproken t.b.v. de gemeenteraad.

Later gaat namelijk ook de gemeenteraad zich buigen over ons plan B én de reactie van B&W. We horen de komende periode van de griffie hoe het proces er precies (inclusief data) uit gaat zien. Een belangrijke stap is nu ook formeel gezet.

Je kunt plan B nog steeds steunen. Dat doe je hier. Steun geven mag iedere Haarlemmer (16+) 1x. Hier lees je meer over plan B. De teller staat nu op 493 ondersteuners. Even samen nog een zetje geven zodat we die 500 handtekeningen ook halen?

Binnenkort zal de gemeente je, als wijkbewoner, deze brief sturen. In de brief vertelt een ambtenaar wat B&W in mei jl. heeft besloten. Het heeft even geduurd.. Echter, wat er precies gaat gebeuren, blijft na lezing van de brief nog steeds onduidelijk. Welke richting gaat dat éénrichtingverkeer nu op? Wat gaat een lengtebeperking voor vrachtverkeer van 7,5 naar 7 meter nu werkelijk oplossen? Waar komen de ‘bollards’ (de beweegbare palen) te staan? Waarom is er niet een eenvoudige tekening gemaakt, zodat bewoners het ook snappen? Waarom ontbreekt elk perspectief na deze serie quick wins? Waarom moet het zoveel geld kosten? Waarom is er zo slecht gecommuniceerd met de bewoners en de wijkraad? Waarom is de participatie zo abrupt, medio april, beëindigd?

Op ons verzoek om de wijkbewoners inspraak te verlenen over die set B&W-besluiten van mei jl. gaat deze brief niet in. Wel wordt aangekondigd dat je over een tijdje bezwaar kunt maken tegen de nog te nemen verkeersbelsuiten. Dat is bij ieder verkeersbesluit een normale gang van zaken. Maar de kern is voor ons dat de wijkbewoners die hebben gesproken over het verkeer in hún wijk géén inspraakmogelijkheid krijgen, nu het college een serie besluiten heeft genomen. Wat vind je van deze gemeentelijke brief? Laat je het ons weten? Hierna een eerste reactie van een wijkbewoner (naam bij ons bekend) over deze brief:

“Goed dat de gemeente iedereen informeert over de stand van zaken, maar vooral procedureel en nauwelijks inhoudelijk. De eerste alinea doet voorkomen dat er heel wat gaat gebeuren, maar dat valt tegen. De gemeente suggereert verder met het noemen van Mobycon dat ze hun adviezen hebben gevolgd, wat dus niet het geval is. En ook merkwaardig, er staat helemaal niets in over onze eerste plannen – veel meer maatregelen met toevoegen scenario’s 4 en 5) en ook niet over het huidige ‘Plan B’ van de bewoners.

Enfin, precies zoals de gemeente het steeds doet met hun informatievoorziening: niet noemen dat ze zich niets hebben aangetrokken van (de plannen van) Mobycon en de bewoners. Ik zou hierover opnieuw aan de bel trekken bij de gemeente, over deze onvolledige informatievoorziening die meer suggereert dan er feitelijk aan maatregelen zijn genomen.”

Plan B
Bijna 500 bewoners hebben, door steun te verlenen aan plan B, inmiddels duidelijk gemaakt dat deze set B&W-besluiten voor hun niet ver genoeg gaat. Oh ja, je kunt nog steeds meedoen met dat plan B. Hier doe je dat. Laten we samen die 500-grens passeren.

Plan B heeft overigens niets van doen met deze ietwat verlate brief. Plan B is een apart proces, dat je los kunt zien van de inhoud van deze gemeentelijke brief. Wij hebben eerder de set B&W besluiten waar de brief over gaat, achter ons gelaten. Dat is een lang verhaal, lees het hier in het kort.