Het college van B&W heeft op 26 mei besluiten genomen over het verkeersonderzoek in onze wijk. In 2017/18 schreven we samen met bewoners onze wijkverkeersvisie, in 2019/20 was er in opdracht van de gemeente een extern onderzoek om die wijkverkeersvisie objectief te toetsen. Dat externe onderzoek eindigde met vele voorstellen in april 2020. En de uitkomsten van dat verkeersonderzoek zijn door wijkbewoners beoordeeld via een enquête in april 2020. Je kunt het desgewenst allemaal nog eens rustig nalezen hier nog eens nog eens rustig nalezen.

Er lag dus wel iets aan voorstellen op de B&W-tafel om uit te kiezen. Het college koos echter niet voor de wijkverkeersvisie of de uitkomsten van het externe onderzoek of de wensen van bewoners naar aanleiding van de enquête.
Het college koos voor een geheel eigen menu met een serie maatregelen die in onze wijkverkeersvisie voor de korte termijn (t/m 2022) waren beoogd.
Wat heeft het college van B&W eigenlijk besloten?

Quick-wins
Uitbreiden en aanscherpen bestaande lengtebeperking van (auto)vrachtverkeer
Invoeren lengtebeperking binnen het gebied desnoods ondersteund met een vrachtwagenverbod
Invoeren lengtebeperking Zuiderstraat en Gedempte Voldersgracht Noord en Gasthuisstraat
Eénrichtingsverkeer Nieuwe Raamstraat
Eénrichtingsverkeer Gedempte Voldersgracht Noord
Eénrichtingsverkeer Korte Wolstraat
Omzetten 2 parkeerplaatsen in 2 laad- en losplaatsen op Gedempte Voldersgracht
Omzetten 2 parkeerplaatsen in 2 laad- en losplaatsen op Nieuwe Kerksplein
Aanpassen fysieke ruimte 6 kruispunten

Maatregelen 2021 en 2022
Uitbreiding autoluw gebied rondom Botermarkt en Barrevoetestraat, en uitbreiding autoluw in de Breestraat naar het kruispunt Lange Annastraat.
Herinrichting Barrevoetestraat
Herinrichting Keizerstraat
Vervangen parkeerplaatsen Botermarkt
Omdraaien rijrichtingen Drapenierstraat
Pilot zaterdag afsluiting Gierstraat fietsers in afstemming met ondernemers

Je kunt hier de B&W-nota en hier de serie maatregelen (inclusief een toelichting) op je gemak lezen én downloaden.
Wij gaan, samen met de werkgroep Verkeer, deze serie besluiten eerst bestuderen. Je hoort daarna onze bevindingen en we horen dan ook graag jouw gedachten over deze serie besluiten.

Proces
Het B&W besluit gaat (mogelijk in juni) besproken worden tijdens een vergadering van de Raadscommissie Beheer. De gekozen maatregelen betreffen een collegebevoegdheid maar de leden (jouw volksvertegenwoordiger) van die raadscommssie kunnen dat B&W-besluit nog beïnvloeden. Dat beïnvloeden kan mede worden bepaald door de aanwezige insprekers (de kiezers dus).
Wij zijn van plan in te spreken en we nemen dan in elk geval de uitkomsten van de enquête van dit jaar mee als onze bagage.
We zijn nu ruim drie jaar doende met dit proces en we willen ook in deze fase maximaal proberen de wensen van een groot deel van de bewoners gerealiseerd te krijgen.
Vanzelfsprekend staat het bewoners vrij om in te spreken. Desgewenst adviseren je daarbij graag.
Deze fase van inspreken is voor bewoners het laatste moment (naast de bezwaarmogelijkheid als je echt juridische argumenten hebt) om de plannen te wijzigen!

Na de commissiebehandeling gaat B&W de maatregelen publiceren en er is dan nog een bezwaarmogelijkheid in het geval je juridische bezwaren hebt. Die termijn van die procedure bepaalt hoe snel de maatregelen zullen worden gaan uitgevoerd.
Van het totale proces houden we je vanzelfsprekend op de hoogte.

Het onderzoek van het verkeerskundig bureau over onze wijkverkeersvisie is klaar en de wijkbewoners hebben hun mening over de mogelijke plannen uitgesproken. De gemeente is nu aan zet. We ontvingen vandaag een bericht van het college:

“De eindrapportage van het verkeersonderzoek van Mobycon heb ik in goede orde ontvangen. Ik wil jullie als wijkraad danken voor de inzet bij de begeleiding van dit verkeersonderzoek. Tevens heb ik het enquêterapport van de wijkraad ontvangen.

Ik begrijp dat de bewoners benieuwd zijn naar het vervolg. Op dit moment wordt de besluitvorming over het advies van Mobycon voorbereid. Het college zal hier naar verwachting eind mei een besluit over nemen.

De wijkraad wordt over dit besluit geïnformeerd en betrokken bij het verdere vervolg door de ambtelijke begeleidingsgroep.

namens het college van burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet,

Robbert Berkhout

Wethouder Mobiliteit”

Over een maand weten we meer.

 

 

Er hebben 251 bewoners/ondernemers deelgenomen aan onze enquête over de onafhankelijke toets van de wijkvisie Verkeer door de onderzoekers van Mobycon. Daar zijn wij alle deelnemers dankbaar voor! En we zijn bijzonder trots op zo’n hoge deelname, want in veel straten van onze wijk bestaan al beperkingen voor het autoverkeer.

Eén van de resultaten laat ons zien dat 80% van de respondenten meer ambities heeft bij de verkeersmaatregelen in hún wijk dan het voorkeurscenario van de onderzoekers ons laat zien. Het, door een wijkbewoner ontwikkelde, scenario 4 kreeg van de vier gepresenteerde scenario’s de meeste stemmen (42,2%) van de deelnemers.

Je kunt alle resultaten van de enquête op je gemak hier nalezen.

Wij zijn, net als alle bewoners, benieuwd naar het vervolg van de serie wijkvisie Verkeer, onderzoek Mobycon en deze wijkenquête. Nu is de gemeente aan zet.

We houden je vanzelfsprekend op de hoogte van dat vervolg via onze website, onze social media en onze digitale nieuwsbrief. We zijn ook erg benieuwd naar je reactie.

Alle rapporten van de onderzoekers lees je hier.