Gisteren, 30 oktober 2018, heeft het college van B&W een zogenoemde informatienota vrijgegeven tbv de raadsleden.

De nota geeft een overzicht van de lopende projecten gericht op mobiliteit, duurzaamheid en de openbare ruimte in het centrum. De verschillende projecten hangen onderling samen en kennen afhankelijkheden waarover de gemeenteraad middels deze nota wordt geïnformeerd.

U leest in de nota diverse voornemens die zich in onze wijk afspelen in de komende periode, zoals over de verdere uitbreiding van het autoluwe centrum. Die uitbreiding lijkt volgens B&W kansrijk in de Vijfhoek. Voor de Vijfhoek wordt in 2019 door de gemeente onderzoek gedaan naar een nieuwe verkeerscirculatie op basis onze wijkvisie Verkeer die bewoners samen met uw wijkraad heeft opgesteld. Het college ziet kansen om samen met de wijk de mogelijkheden van een autoluwe wijk te onderzoeken. Voor dit onderzoek is budget aangevraagd in het Uitvoeringsprogramma 2019 van de SOR.

Ook wordt toegelicht dat er rond de Wilhelminastraat en de Raaksbruggen samenhangende projecten zijn voorzien, zoals:
Het uitvoeren van groot onderhoud aan de Wilhelminastraat/ Prins Hendrikstraat
Het vervangen van het membraam / asfalt op de Raaksbruggen en de Brouwersbrug
Het herinrichten van de Raamvest
Het uitvoeren van versnellingsmaatregelen voor het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)
De bestuurlijke wens van het uitrollen van de autoluwe Vijfhoek
De bestuurlijke wens van een fietsring rond de binnenstad
Het mogelijk afwaarderen van de verkeersfunctie van de Wilhelminastraat
Het vergroenen van de lange lijn Wilhelminastraat/ Kinderhuisvest
Hier liggen volgens het college kansen om werk met werk te maken en doelstellingen van de Structuurvisie
Openbare Ruimte (SOR) uit te voeren.
Om te bepalen hoe dit alles in samenhang moet worden uitgevoerd, wordt in 2019 door de gemeente onderzoek gedaan naar de scoop en de projectdefinitie. Hiervoor is budget aangevraagd in het Uitvoeringsprogramma van de SOR, terug te vinden als Sleutelproject Raaks.
De fasering en planning zal later worden bekend gemaakt. Deze nota komt binnen afzienbare tijd aan de orde in de Raadscommissie Beheer. Wij houden u op de hoogte.
U kunt de nota via het linkje downloaden en lezen.

In onze wijkvisie “Verkeer” beschreven we onder meer een zestal korte termijn knelpunten waarvan de verkeerssituatie op en rondom het Nieuwe Kerksplein er één van is. We hebben de afgelopen periode met de politie, ambtenaren en met twee wethouders gesproken over aldaar te treffen maatregelen.

De gemeente is voornemens een besluit te nemen over te treffen verkeersmaatregelen en het lijkt ons een goede zaak alvorens de gemeente de formele stappen gaat nemen, eerst een informatieve bijeenkomst te organiseren voor de direct omwonenden. In het geval u een brief van de gemeente heeft ontvangen over dit onderwerp, beschouwt de gemeente u als een direct omwonende/belanghebbende. In dat geval nodigen we u van harte uit voor een informatieve bijeenkomst op

donderdag 25 oktober van 20.00 tot 21:30 uur (volgeboekt!)

op de eerste etage van restaurant ‘de Wandelaar” (ingang aan het Nieuwe Kerksplein).

De gemeente is die avond vertegenwoordigd evenals leden van onze werkgroep Verkeer.

Er is in verband met veiligheidsvoorschriften beperkt plaats op de eerste etage van ‘de Wandelaar’ en bij te veel aanmeldingen zorgen wij voor een tweede bijeenkomst. In verband met die beperkte plaatsen vragen we u vriendelijk zich aan te melden voor deze avond. De avond van 25 oktober is geheel bezet. We zijn doende een tweede avond in te plannen. Zodra deze bekend is leest u dat hier.

 

Vandaag dinsdag 25 september hadden we een overleg met de gemeentelijk manager van het parkeren in onze stad. Hij wilde graag een toelichting geven bij onze eerder gestelde vragen. Die antwoorden houden we overigens nog even tegoed. Uit het gesprek van vanochtend bleek dat de analyse van uw wijkraad klopt.

De bezoekersregeling in het centrum was oorspronkelijk bedoeld als een compensatie voor het invoeren van betaald parkeren op zondag in het centrum. Dat is ten tijde van het referendum ook zo door de gemeente gecommuniceerd.

De bezoekersregeling geldt derhalve voor alle bewoners van het centrum, conform artikel 1j van de Verordening op het Parkeren, en dus niet alleen voor degenen die recht hebben op een P-vergunning.

De koppeling die nu door het college is gelegd: recht op een P-vergunning in het centrum is voorwaarde voor het bezoekersparkeren, is onjuist.

Er is blijkbaar het een en ander misgegaan..

De manager Parkeren kan nog geen inschatting maken hoe het probleem a.s. donderdagavond in de raad zal worden besproken. Gelijk hebben is niet altijd gelijk aan gelijk krijgen.

Wordt zeker vervolgd..