De vier wijkraden van het centrum schreven begin december 2018 een brief aan B&W met het verzoek om vrachtwagenrestricties in de woonstraten van het centrum. Woonstraten zijn voor ons straten, niet gelegen in het autoluwe gebied, zonder winkels dan wel horeca. We hebben de afgelopen periode veel meldingen (en foto’s) van overlast van bewoners ontvangen. Zelfs woningen worden beschadigd door vrachtverkeer. Hier een filmpje.

We kregen een brief terug van het college met veel woorden en de strekking was: dat doen we niet.

De brief aan B&W hebben we vervolgens besproken in de gemeentelijke projectgroep Stedelijke Distributie waar naast de gemeente en de centrumwijkraden (de bewoners), ook de Haarlemse horeca, de Haarlemse winkeliers, de eigenaren van commercieel vastgoed, Spaarnelanden maar ook de landelijke vertegenwoordigers van de transportsector (Evofenedex en TLN) lid van zijn.

In de projectgroep Stedelijke Distributie werd afgesproken gezamenlijk enkele van die woonstraten met veel vrachtverkeer te gaan bezoeken om te bezien wat er zou kunnen worden bedacht om de in onze brief aangegeven overlast te reduceren.

Afgelopen week bezochten we bijvoorbeeld in onze wijk de Zuiderstraat/Ged. Voldersgracht (de toeleveringsroute voor het Hortusplein en de Raaks).

Deze route (destijds ontworpen voor koets en paard) is 24 uur toegankelijk voor al het (vracht)verkeer in tegenstelling tot de autoluwe Raaks die tot 11 uur ’s morgens toegankelijk. Vanaf de Raaks is het iets meer lopen voor de chauffeurs dan vanaf de Zuiderstraat naar de ondernemers van het Hortusplein

We ontdekten al eerder dat de gemeente Haarlem t.t.v. de ontwikkeling van het Raaksgebied de commissie MER had toegezegd dat de bevoorrading van de winkels/horeca aan het Hortusplein en de Raaks zou laten plaatsvinden via de Raaks (toe nog een gewone doorgaande route). Helaas.

Tijdens de schouw zagen we niet alleen het vrachtverkeer zich opstapelen in de hoek van de Zuiderstraat/Ged Voldersgracht waardoor niemand meer verder kan rijden cq kan passeren en zagen we ook dat meerdere malen het vrachtverkeer tegen de rijrichting in de Zuiderstraat uitrijdt op weg naar de Ged. Oude Gracht.

Verschillende mogelijke aanpassingen kwamen tijdens de schouw aan de orde. Medio mei gaan we in de volgende projectgroep bezien wat we de gemeente kunnen adviseren aldaar te gaan doen om de overlast te reduceren.

Ruim een jaar geleden verscheen de verkeersvisie op onze wijk. Deze visie is tot stand gekomen door bijdragen van bewoners, feedback ten tijde van diverse enquêtes, inloopavonden en diverse gesprekken in de wijk.

In de visie maken we onderscheid in drie fasen: de korte termijn, de middellange termijn en een lange termijn. De drie termijnen kennen een onderlinge samenhang.

In de lange termijn fase zou een deel van onze wijk autoluw kunnen worden. Een dergelijke maatregel is ingrijpend voor ondernemers (bevoorrading) en bewoners (waar laat ik mijn auto) en zal dus draagvlak moeten hebben. Bovendien is er ook veel geld voor nodig om een dergelijke maatregel in te voeren.

Vandaar dat we ook korte termijn maatregelen (snel uitvoerbaar en weinig geld kostend) hebben voorgesteld m.b.t. locaties in onze wijk die door bewoners zijn aangedragen en urgentie kennen. Dat zijn deze zes locaties (deze zijn nader uitgewerkt in de verkeersvisie):

  • Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat
  • Gierstraat
  • Zuiderstraat/Ged. Voldersgracht
  • Breestraat/Tuchthuisstraat e.o.
  • Nieuwe Kerksplein e.o.
  • Verwulft/Ged Oude Gracht

Op de een of andere wijze zijn we over deze zes locaties in gesprek geweest met de gemeente en het meest ver ging dat bij de locaties Nieuwe Kerksplein (mede n.a.v. de toezeggingen van de burgemeester) en de Zuiderstaat/Ged. Voldersgracht.

Zo is er bijvoorbeeld m.b.t. de voorgestelde maatregelen op en rondom het Nieuwe Kerksplein een tweetal informatieavonden georganiseerd t.b.v. de omwonenden.

Omdat de gemeente na deze twee inloopavonden van mening is dat deze voorstellen niet gedragen worden door de aanwezige wijkbewoners, zijn deze plannen door de gemeente stop gezet. Terzijde merken we op dat de gemeente ruim 400 adressen destijds had uitgenodigd voor deze bijeenkomsten en dat er circa 5% van die 400 adressen aanwezig was. Bovendien heeft de gemeente de door de wijkraad voorgestelde oplossingen helaas deels overgenomen in hun voornemens.

Ook ten aanzien van de voorgestelde maatregelen bij de Zuiderstaat /Ged. Voldersgracht kwam de gemeente tot een zelfde indruk: te weinig draagvlak. De wethouders Snoek en Botter hebben ons tijdens een overleg verteld dat de gemeente deze fase van korte termijn maatregelen gaat overslaan en er nu voor kiest om de totale visie met alle faseringen dit jaar te laten toetsen door een extern verkeerskundig bureau.
Wijkbewoners krijgen daar binnenkort een brief over van de gemeente.

Het proces gaat kortweg inhouden dat er dit jaar (zomer) een bureau wordt geselecteerd die dat onderzoek (2e helft 2019) zal gaan uitvoeren. De resultaten zullen in 2020 bestuurlijk besproken worden en mogelijk worden omgezet in maatregelen. De wijkraad is bij de selectie van de bureaus betrokken en zal ook tijdens het onderzoek en het erna volgend proces een vinger aan de pols houden.

Gedurende het totale proces zullen we je informeren. Wil je dichterbij het proces betrokken zijn dan kan dat ook. We zullen een paar keer een informatieve bijeenkomst houden gedurende de looptijd van het onderzoek en de oplevering van concept-resultaten.

Een nadeel van dit onderzoek ten opzichte van onze korte termijn fasering is dat bij de door de wijkraad voorgestelde aanpak dit jaar al maatregelen hadden kunnen ingaan terwijl bij dit onderzoek het een paar jaar zal gaan duren voor we iets van resultaten op straat zullen gaan merken. Over dit punt zijn we nog in gesprek met de gemeente.

Wordt zeker vervolgd!

Een delegatie van de wijkraad sprak deze week met onze burgemeester. Namens wijkbewoners hadden we eind 2018 de burgemeester verzocht de wijkbewoners wederom te informeren over de toezeggingen die eerder door de burgemeester zijn gedaan aan de leden van de RC Bestuur.

Omdat de burgemeester van mening was dat een bezoek aan de wijkbewoners niet zoveel toegevoegde waarde zou hebben, nodigde hij ons uit langs te komen.

De kwesties waarover de burgemeester eerder met wijkbewoners in de Nieuwe Kerk had gesproken, handelen over het gedrag van sommige bezoekers (overlast dus) van de coffeeshop in de Doelstraat:

– zwerfafval op straat;

– te hard rijden;

– verkeerd geparkeerd staan;

– onnodig lawaai;

– onnodig zoekverkeer;

– intimidatie tegen wijkbewoners;

– problemen met het melden van overlast in de late uren.

Ook hebben de gemeente én de eigenaren van de coffeeshop begin 2018 uitgesproken dat de coffeeshop uit de wijk zal verdwijnen via een verhuizing.

Al deze zaken kwamen aan de orde in het gesprek met de burgemeester. Zijn conclusie is dat er aan alle zaken wordt gewerkt maar dat er weinig voortgang valt te bespreken. Zo is de gemeente doende samen (‘faciliterend’) met de eigenaren van de coffeeshop een andere lokatie voor de coffeeshop te vinden. Dat is nog niet gelukt en dit is zeer een lastig proces.

We stelden ook aan de orde het met de burgemeester eens te zijn toen hij in een raadscommissie (begin 2018) de wens uitsprak de meldkamer van de handhavers ook ’s nachts (de gemeente verstrekt namelijk horecavergunningen in het weekend tot 4 uur ’s nachts) te bemensen. De centrumwijkraden schreven daar eerder een brief over maar de gemeente zal, volgens de burgemeester, moeten bezuinigen de komende periode. Er is dus geen geld voor.

Vanzelfsprekend kwam ook de stand van zaken van de korte termijn verkeersmaatregelen aan de orde op en rondom het Nieuwe Kerkplein. Omdat de gemeente na twee inloopavonden van mening is dat deze voorstellen niet gedragen worden door de wijkbewoners, zijn deze plannen door de gemeente stop gezet. De gemeente gaat dit jaar de gehele wijk laten onderzoeken op verkeersgebied en gaat daar de verkeersvisie van de wijkraad toetsen. Wijkbewoners krijgen daar binnenkort een brief over van de gemeente.

Al met al is er, volgens onze burgemeester, weinig nieuws te melden aan de wijkbewoners op het gebied van het bestrijden van overlast door sommige bezoekers van de coffeeshop.

We gaan gewoon voort op de ingeslagen weg en in elk geval zal er nog een aantal keren overleg met de gemeente plaatsvinden over de genoemde vormen van overlast en de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop. Je hoort dus nog van ons.

Melden van overlast

Als je overlast door sommige bezoekers van de coffeeshop ervaart, blijft het raadzaam daar in alle gevallen melding van te maken. Dat kan bij de gemeentelijke afdeling Handhaving. Bij de meldkamer van de afdeling Handhaving kun je handhavingszaken melden, de meldcentralist zal vervolgens inschatten welke actie daarop ondernomen zal worden. Het telefoonnummer van de meldkamer is (023) 511 4950. De meldkamer is bereikbaar van maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 22.00 uur, donderdag tot en met zaterdag van 8.30 tot 24.00 uur en zondag van 8.30 tot 17.00 uur. De handhavers zijn op deze tijden ook op straat aanwezig.

Ook kun je bij verkeersovertredingen door coffeeshopbezoekers de politie bellen via nummer (0900) 8844.

Vanzelfsprekend kun je overlast veroorzaakt door bezoekers van de coffeeshop ook melden bij de coffeeshop via nummer: (023) 576 58 95.