Vandaag dinsdag 25 september hadden we een overleg met de gemeentelijk manager van het parkeren in onze stad. Hij wilde graag een toelichting geven bij onze eerder gestelde vragen. Die antwoorden houden we overigens nog even tegoed. Uit het gesprek van vanochtend bleek dat de analyse van uw wijkraad klopt.

De bezoekersregeling in het centrum was oorspronkelijk bedoeld als een compensatie voor het invoeren van betaald parkeren op zondag in het centrum. Dat is ten tijde van het referendum ook zo door de gemeente gecommuniceerd.

De bezoekersregeling geldt derhalve voor alle bewoners van het centrum, conform artikel 1j van de Verordening op het Parkeren, en dus niet alleen voor degenen die recht hebben op een P-vergunning.

De koppeling die nu door het college is gelegd: recht op een P-vergunning in het centrum is voorwaarde voor het bezoekersparkeren, is onjuist.

Er is blijkbaar het een en ander misgegaan..

De manager Parkeren kan nog geen inschatting maken hoe het probleem a.s. donderdagavond in de raad zal worden besproken. Gelijk hebben is niet altijd gelijk aan gelijk krijgen.

Wordt zeker vervolgd..

Van bewoners aan de Raaks ontvingen we het hierna volgende bericht.

“Het wordt bijna een fabel of een feuilleton… over de boom, de bewoners, de ondernemer en de gemeente.

Op 4 september 2018 heeft de beloofde bespreking plaatsgevonden met de gemeente, de ondernemer AH en de bewoners van het Raakshof-complex (op verzoek van de gemeente) onder auspiciën van de Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen. Voor de bespreking was door de gemeente slechts 1 uur uitgetrokken waardoor niet alle argumenten goed konden worden belicht. Ook kwam de ondernemer te laat waardoor de tijdsdruk nogal opliep. Bovendien ontbraken ook enkele ambtenaren.

Als meest belangrijke punt kwam in deze vergadering wel naar voren dat de gemeente, met in eerste instantie een positieve houding t.o.v. het plan van de ondernemer AH om de openbare ruimte aan te passen voor rekening van de ondernemer, blijk gaf de impact van dit plan te hebben onderschat. Er wordt ook voortdurend gesproken over de AH laad- en los plek, terwijl het hier om een OPENBARE laad- en losplaats gaat van 20 meter, die qua afmeting voldoet aan de landelijke norm.

Uitsluitend om het laden en lossen voor AH “makkelijker” te maken zou dan de laad- en losplaats tussen de 1 en 3 meter moeten worden verlengd, waardoor echter:

  1. Fietsenrekken worden verwijderd (en daar hebben we er al veel te weinig van op de Raaks)
  2. De boomspiegel wordt uitgegraven en 3 meter verder in oostwaartse richting opnieuw wordt aangeplant.
  3. De gehandicapten parkeerplaats wordt ingekort.

De bewoners van de Zijlpoort en het Raakshof-complex hebben de gemeente bij talloze gelegenheden voldoende materiaal overlegd waaruit blijkt dat VERLENGING van de huidige laad- en losplaats totaal onnodig is en alleen de bestrating van de laad- en losplaats moet worden aangepast en de boom met een nieuwe hit me bescherming moet worden VERVANGEN, waardoor ook de symmetrie van de bomen op de Raaks behouden blijft zoals origineel aangelegd. Daardoor kunnen de fietsenrekken weer worden teruggeplaatst en kan de gehandicapten parkeerplaats ongemoeid blijven.

Inmiddels is weer een aantal scenario’s besproken waarbij echter UITSLUITEND wordt gelet op de wens van de ondernemer en de argumenten van de bewoners (van 100 appartementen!) worden afgezwakt. De bespreking van 4 september heeft alle partijen niet verder tot elkaar gebracht.

Deze zaak is behandeld onder wethouder Sikkema, die inmiddels is vervangen door wethouder Snoek. De bewoners hebben derhalve na de patstelling van de vergadering op 4 september hun bezwaren opnieuw onder de aandacht gebracht van de nieuwe portefeuillehouder.

De oplossing blijft echter simpel. Daar blijven de bewoners aan vast houden!

De boom vervangen met een nieuwe ‘hit me’ bescherming. Terugplaatsen van de fietsenrekken. Bestrating van de laad- losplaats vervlakken zodat deze niet meer afloopt naar de straat. De gehandicapten parkeerplaats met rust laten.

De ondernemer AH brengt ook steeds weer het argument in dat de veiligheid van het fietspad in het geding is. Echter de ondernemer zorgt zelf voor grote onveiligheid door meerdere trucks tegelijk te lossen, dan wel via parkeren op het fietspad en de rijbaan. Lossen en laden gebeurt dan via de gehandicaptenparkeerplaats (zie foto). Dus recht voor de magazijn uitgang lossen speelt dan weer geen rol.

De bewoners willen in ieder geval ook niet worden geconfronteerd met een door de gemeente genomen besluit, zonder daartegen een bezwaar in te kunnen stellen, c.q. de huidige bezwaarschriften, die op verzoek van de gemeente door de bewoners, lopende de besprekingen, tijdelijk zijn opgeschort, weer te kunnen activeren.”

Deze diashow vereist JavaScript.

 

We schreven eerder over de vreemde uitvoering van de nieuwe regeling bezoekersparkeren in het centrum. De raadscommissie Beheer sprak er eerder over en binnenkort spreekt ook de raad er over. Het ziet er naar uit dat het college voet bij stuk houdt en de huidige uitvoering niet wil wijzigen. De raad kan bepalen dat het college alsnog de regeling gaat uitvoeren zoals deze door het college is beloofd aan alle bewoners van het centrum.

In dat verband hebben wij vandaag, met behulp van uw input, de volgende vragen aan de ambtenaren, het college en aan alle raadsleden gesteld. Onze brief gaat in op eerdere vragen die we hebben gesteld. De ontvangen antwoorden geven aanleiding tot vervolgvragen.

“Wij danken u voor uw onderstaande antwoorden naar aanleiding van onze eerder gestelde vragen. Echter uw antwoorden roepen bij ons vervolgvragen op. Dat is mogelijk omdat wellicht onze vragen niet helder genoeg zijn geformuleerd.

Onze vervolgvragen zijn:

  1. Op welke datum heeft het college de uitzonderingsadressen t.a.v. het bezoekersparkeren in het centrum vastgesteld? Met welke motivering is dat gebeurd? Is de raad daarover geïnformeerd en is dat B&W-besluit gecommuniceerd naar de betreffende bewoners in het centrum? Hoe valt het te verklaren dat bewoners van de door B&W uitgezonderde adressen (met het juiste huisnummer) de gemeentelijke brief met de aankondiging van de bezoekersregeling (soms meerdere malen) hebben ontvangen terwijl zij er later achter zijn gekomen dat zij niet in aanmerking kwamen voor de bezoekersregeling?
  2. U stelt via het door u verstrekte linkje dat de door de Raad vastgestelde Parkeerverordening nog actief is. Echter ook uw linkje wijst er op dat deze verordering buiten werking is getreden op 10 augustus 2018. Kunt u ons toelichten dat een verordening die aangeeft niet meer actief te zijn, door u als actief wordt gekenmerkt?

De door u van kracht verklaarde Parkeerverordening bevat bij artikel 1j een definitie die luidt:

1j. digitale bezoekersregeling:

een door burgemeester en wethouders verstrekte regeling op basis van een vergunning per woonadres die het bewoners, die woonachtig zijn in een gebied waar zich parkeerapparatuurplaatsen bevinden, mogelijk maakt om zijn/ haar bezoeker(s) digitaal of telefonisch een parkeerrecht te verschaffen;

Hier bepaalt de raad juist een ontkoppeling tussen de door het college tot nu toe gehanteerde koppeling: alleen in bezit van een Parkeervergunning kan een bewoner van het centrum een bezoekersregeling ontvangen.

Klopt het dat de bezoekersregeling een vorm van compensatie is geweest voor alle bewoners (ook zij zonder Parkeervergunning) in het centrum omdat er op zondag betaald parkeren is/wordt ingevoerd?

Klopt het dat bewoners van het centrum zonder Parkeervergunning volgens de door de raad vastgestelde Parkeerverordening (art 1j) recht hebben op de bezoekersregeling?

Klopt het dat de gemeente deze boodschap (alle bewoners van het centrum hebben recht op een bezoekersregeling) ook daadwerkelijk heeft gecommuniceerd ten tijde van het zogenoemde Parkeerreferendum?

3-Alleen al in het centrum is door de, ons inziens, onduidelijke uitvoering van de bezoekersregeling nu minimaal een vijftal groepen bewoners gecreëerd.

  • zij met een parkeervergunning en met het recht op bezoekersparkeren;
  • zij zonder parkeervergunning en zonder recht op bezoekersparkeren;
  • zij zonder parkeervergunning maar met een inpandige (eigen) parkeerplek en zonder bezoekersregeling;
  • zij zonder parkeervergunning maar met een inpandige gehuurde parkeerplek (geen P-garage) bij Spaarnelanden én met bezoekersregeling”
  • zij die een parkeerplek huren bij Spaarnelanden in één van de gemeentelijke parkeergarages en recht hebben op de bezoekersregeling.

Onze vraag: wilt u deze ongewenste situatie van vijf groepen bewoners in het centrum (het lijkt op willekeur dan wel op discriminatie) in stand houden?

Klopt het dat de administratie van Spaarnelanden niet bekend is bij de ambtelijke organisatie?

Wij roepen het college op als een betrouwbare overheid terug te keren naar de eerder gecommuniceerde bestuurlijke belofte ten tijde van het parkeerreferendum die ook is terug te vinden in de Parkeerverordening: alle bewoners van het centrum hebben recht op een bezoekersregeling.

Immers: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gewaald.

Met vriendelijke groeten,

de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen”

 

Wij blijven u op de hoogte houden.