U weet dat we sinds enige tijd een visie op het verkeer in de wijk hebben gepubliceerd. De verkeerssituatie in onze wijk, met zijn vele Middeleeuwse straatjes en stratenpatroon is bijvoorbeeld niet opgewassen tegen het vrachtverkeer en bestelverkeer. De parkeeerdruk is veel te hoog. Ook is de verkeerscirculatie aantoonbaar voor verbetering vatbaar. Voor de korte termijn hebben we zes knelpunten bepaald die om snelle, goedkope en effectieve verbeteringen vragen.

Onze verkeersvisie hebben we aangeboden aan de vier partijen die onderhandelden over het nieuwe collegeprogramma voor de komende vier jaar en we spreken inmiddels met ambtenaren en de verkeerspolitie over onze visie.

Vanochtend gaf de baas van de onderhandelaars, Robbert Berkhout, een interview in het Haarlems Dagblad en daar kwamen we ook zijn uitspraak tegen: “de Vijfhoek wordt autoluw”. Het onderhandelaarsakkoord zegt het overigens algemener: “het autoluwe centrum wordt uitgebreid”.

Eerder ontvingen we van de wethouder verkeer een schriftelijke toezegging dat er in de wijk een verkeersonderzoek door een extern bureau zal plaatsvinden (vooralsnog in 2019). Wij gaan kijken of we bij het nieuwe college dat onderzoek al dit jaar kunnen laten plaatsvinden. U snapt, dat hangt met geld samen.

Er lijkt schot in de zaak te zitten en we houden u op de hoogte van de voortgang!

 

Het Haarlems Dagblad las onze Verkeersvisie op de wijk. Heeft u die visie ook al gelezen?

Bewoners en de wijkraad benoemen verkeersproblemen in onze wijk én zij geven suggesties voor de korte en lange termijn om deze problemen aan te pakken.

We zijn ook benieuwd naar uw reactie.

Een werkgroep van wijkbewoners en wijkraadsleden heeft een visie op het gebied van verkeer in de wijk ontwikkeld. Via verschillende gesprekken, bijeenkomsten, diverse vormen van feedback, verdiepingsbijeenkomsten en enquêtes is de wijkvisie tot stand gekomen. Gezond verstand, meerdere wijkschouwen en jarenlange ervaring in de wijk waren belangrijke energie- en krachtbronnen. We realiseren ons terdege diverse beperkingen. De wijk is in de stad geen eiland en bewoners hebben geen directe zeggenschap over de inrichting van de openbare ruimte.  Het zijn stadsbestuurders die nu aan zet zijn. Wij werken aan het realiseren van onze voorstellen overigens graag mee.

We spraken af de wijk als object van onderzoek te beschouwen en dus niet per straat naar de vraagstukken te kijken.

Bij de realisatie van de voorgestelde maatregelen hanteren we twee tijdvakken. Een eerste serie maatregelen is ons inziens uitvoerbaar in de komende coalitieperiode (2018-2022) en de overige maatregelen rangschikken we onder de categorie van ‘later’ (dus na 2022).

Het voorliggende resultaat kent geconcentreerde aandacht voor een gewenste situatie op termijn en voor de korte termijn mogelijke oplossingen voor een zestal urgente vraagstukken. Tot de urgente vraagstukken benoemen we:

  • Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat: deze route is qua wegbreedte niet geschikt voor de huidige verkeersstromen: er zijn in beide richtingen fietsers plus autoverkeer én vrachtverkeer. Bovendien kan er op deze route langdurig geparkeerd worden in de parkeerhavens. Die route wordt te vaak gebruikt voor doorgaand zwaar vrachtverkeer, hetgeen strijdig is met het HVVP (een beleidsplan van de gemeente). Het levert gevaarlijke situaties op en overlast;
  • Lange Annastraat/Breestraat/Tuchthuisstraat: woningen beschadigen vanwege onvoldoende ruimte voor manoeuvrerend (vracht)verkeer;
  • Nieuwe Kerksplein: veel zoekverkeer, overtredingen ’s avonds en ’s nachts, overlast door verkeerslawaai/dubbel parkeren/bezoekers van de coffeeshop;
  • Gierstraat: onveilige mix van fietsers/voetgangers. Proefgebied bezorgpunt stedelijke distributie;
  • Gedempte Voldersgracht/Zuiderstraat: woningen beschadigen vanwege onvoldoende ruimte voor vrachtverkeer. Laden/lossen bij Hortusplein/Jopenkerk zorgt bijna dagelijks voor verkeerschaos en congestie en de laad-/losruimte op de Raaks is bijna geannexeerd door AH.
  • De oversteek van het Verwulft ter hoogte van de Gierstraat/Koningstraat. Voetgangers steken hier op een onoverzichtelijk punt zonder enige bescherming het vaak drukke Verwulft over.

In de periode van 2018-2022 zijn volgens ons ook voorgestelde maatregelen uitvoerbaar als: beperken van het vrachtverkeer in de woonstraten van de wijk, versnellen van de stedelijke distributie, het wijzigen van enkele verkeerscirculaties in de wijk en het invoeren van bewonersparkeren in de wijk. Bezoekers parkeren dan niet meer op straat, maar kunnen terecht in de parkeergarages.

Andere door ons geopperde voorstellen vragen meer onderzoek en extra geld en zullen alleen al om die reden meer tijd vragen. In de tijd gezien rangschikken we dergelijke oplossingen onder de categorie ‘later’ (d.w.z. na 2022).

U kunt onze wijkvisie verkeer hier lezen. We zijn erg benieuwd naar uw reactie en opmerkingen.