De gemeente heeft externe partijen verzocht een probleemanalyse op te stellen rondom het verkeer rondom het stationsgebied. De gemeente hanteert als kernboodschap na bestudering van deze analyse:

“Het gebruik van openbaar vervoer, de fiets en de auto neemt in Haarlem toe. De gemeente Haarlem vindt het belangrijk dat het stationsgebied een goed functionerend knooppunt voor het openbaar vervoer blijft. Daarnaast moet het gebied een fijne plek zijn met een aantrekkelijke entree naar de binnenstad.

Het verkeersonderzoeksbureau Goudappel Coffeng heeft onderzocht wat er nu precies gaat knellen in het stationsgebied bij een groeiend aantal reizigers en gebruikers. In het onderzoek staan de zes belangrijkste uitdagingen in het toekomstige stationsgebied beschreven:

1. Naar verwachting groeit het aantal bussen naar het Stationsplein met 50% tot 2040. Hierdoor ontstaat er een tekort aan ruimte en raakt het Stationsplein vol. Met als gevolg dat niet alle bussen op het Stationsplein kunnen stoppen en er beperkte ruimte is voor vervangend busvervoer (NS-bussen) wanneer er minder treinen rijden. Ook is de verwachting dat er niet voldoende ruimte zal zijn voor bussen om elektrisch te laden op het station.

2. Het aantal bussen dat door de binnenstad rijdt is de afgelopen jaren met 20% gegroeid. In de binnenstad [Noot: lees ‘het centrum’] van Haarlem wordt overlast ervaren door de vele en grote bussen. Met name langs de route over de Gedempte Oude Gracht en langs de route Zijlvest-Tempelierstraat.  [Noot: dit betreft dus de weerszijden van onze wijk]

3. Op dit moment zijn de fietsenstallingen voor 95% vol. Het stallen van de fiets rond het station wordt steeds lastiger. Naar verwachting zijn er 5.000 plekken te weinig in 2040.

4. De weg N200 (Kennemerplein) aan de noordzijde van het station, is een belangrijke uitvalsweg voor Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort. Er rijden circa 23.000 auto’s per dag. Naar verwachting zal het aantal auto’s groeien naar 27.500 in 2040. Hierdoor zal de wachttijd voor de verkeerslichten op de N200 verder toenemen. Fietsers en voetgangers die naar het station willen of van het station vertrekken, moeten op dit moment gemiddeld 60 seconden wachten als zij de weg willen oversteken.

5. Het stationsgebied is nu geen aantrekkelijke entree naar de binnenstad. Het huidige stationsplein werd door een deel van de passanten en OV-gebruikers omschreven als kaal, treurig, saai en gebrekkig.

6. De Kruisweg is de doorgaande route (Rode Loper) voor fietsers en voetgangers tussen Haarlem Noord, het stationsgebied en de binnenstad. Met name in de ochtendspits is de ruimte voor fietsers en voetgangers vrij smal. Ook wordt de route op meerdere plekken onderbroken door verkeerslichten, waardoor fietsers en voetgangers vertraging oplopen. Een uitgebreide onderbouwing van de knelpunten staat in de bijgevoegde probleemanalyse.”

Je kunt hier de complete analyse lezen. Later dit jaar zal de raad de rapportage bespreken. Het document is ter kennisneming gezonden aan de raadscommissie beheer.