Wij lazen vandaag het volgende bericht.

“De burgemeester van Haarlem maakt -op 13 november 2018- bekend dat hij besloten heeft om de verkoop van softdrugs te gedogen in de coffeeshop aan de Doelstraat 29 zwart te Haarlem.

Bij de wijziging van het coffeeshopbeleid in 2013 is opgenomen dat iedere coffeeshop die opgenomen is in het register gedoogde coffeeshops een gedoogverklaring zou ontvangen. Dit is ook in het belang van de rechtszekerheid van coffeeshophouders. In de gemeentelijke nota Beleid Coffeeshops 2013 zijn in paragraaf 2 de vestigingseisen voor een coffeeshop opgenomen. De vestiging en exploitatie van de coffeeshop op het perceel Doelstraat 29 zwart voldoet aan deze eisen. Derhalve heeft de burgemeester van Haarlem besloten de verkoop van softdrugs in de coffeeshop te gedogen op Doelstraat 29 zwart onder strikte voorwaarden zoals gesteld in het Beleid Coffeeshops 2013. De juridische grondslag van dit besluit is artikel 13b van de Opiumwet.”

U kunt het besluit van de burgemeester hierna lezen: gmb-2018-240741

De toetsing van de burgemeester is gebaseerd op het beleid coffeeshops uit 2013.

U kunt de beleidsnota Coffeeshops 2013 (mn paragraaf 2: de vestigingseisen) hierna lezen. In punt 5 van die paragraaf blijkt dat de burgemeester ook heeft getoetst aan de belangen de openbare orde en veiligheid dan wel andere zwaarwichtige redenen. Het Haarlemse beleid m.b.t. coffeeshops: 2013516407-Beleid-coffeeshops-2013

In het besluit is tevens vermeld dat u bezwaar kunt aantekenen tegen het besluit van de burgemeester.

“Bezwaarmogelijkheid

Gemotiveerde bezwaarschriften tegen bovengenoemd besluit kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij de burgemeester van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem kan op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het bezwaar schorst namelijk niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

Een dergelijk verzoek om voorlopige voorziening kan worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR in Haarlem.