Het college van B&W bereidt de invoering voor van een milieuzone voor vrachtauto’s (later om te zetten in een nul-emissiezone voor vracht- en bestelwagens) op basis van een eerder vastgesteld voorkeursscenario en brengt dit als ontwerpbesluit in de inspraak. Met de zones wordt de verkeersuitstoot verminderd, voor een gezondere luchtkwaliteit en vermindering van het klimaateffect.

Het besluit van het college (27/10/2020) houdt in:

  • De instelling per 2022 van een milieuzone voor vrachtwagens (toegang vanaf Euro VI) in het Centraal Stedelijk Gebied (zie de kaart hierna);
  • Het voornemen tot aanscherping per 2025 tot een nul-emissiezone voor vrachtwagens en bestelwagens in ditzelfde gebied.

Het B&W-besluit zal vanaf 6 november 2020 ter inzage gelegd worden gedurende een periode van 6 weken waarbinnen een ieder zijn zienswijze kan inbrengen, schriftelijk of per email.

Lees hier het B&W-besluit.