Op 18 mei jl heeft het college de zogenoemde Kadernota 2017 aan de raad aangeboden.In deze kadernota zijn de besluiten van de gemeente over vele onderwerpen financieel vertaald voor de periode tot en met 2022. Zo vormt de kadernota de opmaat voor het opstellen van de Programmabegroting 2018. En dat is de laatste begroting van het huidige college. In het voorjaar van 2018 vinden er immers raadsverkiezingen plaats.

Het boekwerk is helaas te fors om hier kort samen te vatten. Maar een paar punten willen we u natuurlijk niet onthouden. Hierna volgt een passage uit de kadernota over het plan buurtbewoners mee te laten beslissen bij het verminderen van overlast in hun buurt.                                                                                                                           

“Verminderen van de overlast en verloedering in de woonomgeving.

Uit de Veiligheidsmonitor 2016 blijkt dat meer dan 80% van de respondenten van oordeel is dat wijkhandhaving belangrijk tot heel belangrijk is. Hiermee wordt bevestigd dat handhaving in de Haarlemse wijken en buurten een belangrijke rol speelt om overlast en verloedering tegen te gaan. Om de veiligheid en leefbaarheid in wijken en buurten verder te vergroten is het van belang dat bewoners zelf mee denken over en een bijdrage leveren aan deze veilige leefomgeving. Het college heeft daarom de raadsbrede motie Veiligheid, ook dat doen we samenomarmd. Deze motie over burgerparticipatie wordt uitgewerkt zodat buurtbewoners mee kunnen beslissen over de veiligheidsprioriteiten voor hun buurt. Daarnaast blijft het een prioriteit om de verbinding tussen zorg en veiligheid verder te versterken om ervoor te zorgen dat problematiek rond dak- en thuislozen en verwarde personen wordt verminderd.”

We lezen hier dat volgens het college handhaving een belangrijke rol speelt maar er staat niet dat de formatie van de gemeentelijke handhavers wordt uitgebreid. We lezen wel dat “burgers een bijdrage –gaan- leveren aan deze veilige woonomgeving”. De uitwerking van dit voornemen blijft daarom onze aandacht houden!

Ook blijkt uit de nota dat de geraamde kosten van het aanstaande parkeerreferendum tenminste 350.000 euro zullen zijn. Hier komt de inkomstenderving nog bij van de geraamde extra parkeeropbrengsten als gevolg van het raadsbesluit van december 2016 m.b.t. het te wijzigen parkeerbeleid. Het referendum zorgt er namelijk voor dat deze extra inkomsten voorlopig niet zullen worden ontvangen.

Tevens wordt voorgesteld vanaf 2018 middelen in het meerjarenperspectief op te nemen voor de planvorming en realisatie van een fietsvoorziening (onder de?) Botermarkt.

Er is vanzelfsprekend nog veel meer te lezen in de kadernota. Liefhebbers kunnen hier een kijkje nemen in de Kadernota.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.