, ,

Nieuwe E-laadpalen in onze wijk

De gemeente heeft besloten twee nieuwe plekken met elektrische laadpalen in onze wijk te realiseren. Deze nieuwe plekken komen in de buurt van door bewoners aangevraagde adressen. Het gaat in deze fase om de Oude Zijlvest en om de Alexanderstraat. De direct omwonenden zullen door de gemeente per brief worden geïnformeerd.

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente is doende om in onze wijk nog meer locaties voor dit doel aan te wijzen. We kennen al dergelijke locaties op de Raamvest, de Mauritsstraat en het Sophiaplein.

Voor de goede orde informeren wij dat u tegen de nieuwe locaties een formeel bezwaar (*) kunt indienen bij de gemeente. Bij dit type besluiten plaatst de gemeente de e-palen terwijl bezwaarprocedures onderwijl lopen. Dat kan uiteindelijk betekenen dat als een bezwaarde in het gelijk wordt gesteld, de e-laadpaal verwijderd zal worden.

Klik hier als u een e-laadpaal wilt aanvragen.

 

(*) De besluiten treden in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.