De gemeente meldt ons het volgende. “De wijkraadsverordening, waarin alle regels staan voor de wijkraden, wordt aangepast. B&W heeft de ontwerp verordening op de wijkraden 2020 woensdag 28 oktober vrijgegeven voor inspraak. Grootste verandering is de manier waarop de subsidie wordt verdeeld over de wijken.

Tot nu toe werd de jaarlijkse subsidie verdeeld over alle wijken die Haarlem telt. Ook de wijken zonder wijkraad. In de nieuwe verordening wordt het geld verdeeld over de bestaande wijkraden. Als een nieuwe wijkraad wordt opgericht wordt die in het nieuwe jaar meegenomen in de subsidieverdeling.

De nieuwe verordening is duidelijker geworden op een aantal punten. Bijvoorbeeld hoe een wijkraad opgericht kan worden. Procedures uit het verleden lieten zien dat in de oude tekst ruimte was voor discussie. De komende zes weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze geven op de concept wijkraadsverordening. Daarna wordt het concept aangepast en volgt de definitieve nieuwe wijkraadsverordening. Kijk voor meer informatie over de inspraakprocedure op www.haarlem.nl/wijkraadsverordening.

Wij bestuderen de nieuwe verordening momenteel en we zijn benieuwd in welke mate de eind 2019 aangekondigde bezuiniging van 19% nu door zal gaan met ingang van 2021.