Jaarvergadering 2015 Wijkraad Vijfhoek Raaks Doelen Haarlem

Notulen van de Jaarvergadering van de Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen op 13 april 2015

De presentatie kunt u hier vinden

Aanwezig: Arjan van Minderhoud (voorzitter), Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luijs (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Jan-Willem Stoop (media / website), Paul de Rooij (politie/wijkagent)

Afwezig: Maaike Beun (penningmeester), Renée van ’t Veer (kandidaat wijkraadslid)

 

Ongeveer 35 belangstellenden zijn aanwezig

1. Opening

Arjan heet iedereen welkom. In het bijzonder Ingrid Hamer (gebiedsverbinder van het centrum) en wethouder Jack van der Hoek. Arjan stelt de wijkraadsleden voor en introduceert Jan Willem Stoop als aan te stellen wijkraadslid.

2. Binnenblad

Arjan deelt mee dat het Binnenblad inmiddels zelfstandig opereert onder mandaat van de Wijkraad.

3. Plannen

Worden toegelicht door Arjan:

 

3.1 Duurzame vergroening van de wijk

Landschapsarchitect Jelle Fekkes is nauw bij dit project betrokken en zal later op de avond een presentatie hierover houden.

Arjan noemt in dit kader een actie van Spaarnelanden. Er is een mogelijkheid om een boomspiegel te adopteren. Een boomspiegel is het stukje grond rondom de stam van de boom. Deze grond leent zich prima voor beplanting. Wanneer een boomspiegel is geadopteerd, mag deze onder voorwaarden op eigen manier beplant worden. Spaarnelanden markeert de boomspiegel door een laag paaltje te plaatsen met een rode knop, zodat duidelijk is dat deze is geadopteerd. Verdere informatie staat op de site www.spaarnelanden.nl

3.2 Veiligheid en verkeer

José Boele (betrokken buurtbewoner) en Jan Luijs (wijkraadslid) nemen deel aan de werkgroep over Fietsproblematiek)

3.3 Wijkschoonmaak nieuwe stijl

De gebruikelijke schoonmaak was tweemaal per jaar. De animo hiervoor was niet groot.

Er wordt met Spaarnelanden een afspraak gemaakt om hierover van gedachten te wisselen om dit anders te organiseren.

3.4 Wijkdiner

Dit is een nieuw project. Bij inschrijving wordt een sfeervolle maaltijd bereid in samenwerking met De Wandelaar en Het Goede Uur. Informatie volgt te zijner tijd.

3.5 Kerstborrel

Er was dit jaar geen kerstzang door Serious Request. Het is de bedoeling in een gezellige sfeer samen het glas te heffen.

3.6 Bundeling van de wijkraden in het centrum

De vier werkraden in het centrum willen zich bundelen. Wel zelfstandig blijven maar bij specifieke problemen de krachten bundelen en een eenduidig beleid voeren.

 

 

4. Verslag van de penningmeester

Maaike Beun is penningmeester maar kan niet aanwezig zijn omdat zij kort geleden een dochter heeft gekregen en de nodige zorg behoeft. Jochem Koetsveld neemt als secretaris de honneurs waar en licht het Financiële Jaarverslag toe.

  • De bedragen die niet zijn besteed, zijn inmiddels geretourneerd naar de Gemeente.
  • Wat betreft het Leefbaarheidsbudget wordt o.a. de financiering van de bingo’s afgeschaft.
  • De kascommissie bestaat uit mevrouw Fabienne van der Schilden en de heer Stan Katee.
  • Deze twee gewaardeerde buurtgenoten hebben het verslag gecontroleerd en akkoord bevonden. Stan vraagt akkoord voor het blijven uitvoeren van controle als Kascommissie.
    Antwoord: graag

De Kascommissie wordt bedankt met een bloemetje.

 

5. Terugblik

5.1 24-uurs opvang

Een bezoekster vraagt informatie over de 24-uurs opvang

Arjan licht een en ander toe. Het betreft opvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat in het voormalige pand van ING. Er is een klankbordgroep geformeerd. Deelnemers komen uit diverse disciplines, het doel is afspraken vast te leggen in een convenant. Er is een schouw gedaan om te inventariseren waar de zwakke plekken zijn. Een lijst van aanbevelingen is gemaakt. De beroepsprocedure is afgehandeld en afgewezen. Jack van der Hoek licht het verloop van de beroepsprocedure en laatste gang van zaken toe. Voor meerdere vormen van opvang, zoals uitgeproceduurde asielzoekers worden de overige etages niet ingericht.

Vraag uit de zaal: Hoeveel slaapplaatsen zijn er. Antwoord: 32 en om 22.00 uur gaat de deur dicht. De klankbordgroep is gaan kijken in Amsterdam bij HVO Querido in Amsterdam waar dak- en thuislozen worden opgevangen.

Vraag: om 22.00 uur gaat de deur dicht, is dit niet in tegenstelling tot 24 uur opvang.

Jack van der Hoek antwoordt dat het ook na binnenkomst gaat om een programma wat 24 uur in beslag neemt. Brijder blijft de methadonverstrekking doen.

5.2 Parkeren

José Boele deelt mee dat er een parkeervisie is ontwikkeld. Principe-uitspraak: bewoners gaan voor bezoekers. Aandachtspunten: parkeren per minuut en gratis parkeren op zondag.

5.3 Fietsparkeren

Wijkraadslid Jan Luys en José Boele nemen deel aan de werkgroep Fietsparkeren en zijn nauw betrokken bij het zoeken naar oplossingen.

5.4 Natte/droge horeca

De overlast van The Lounge neemt helaas weer toe. Arjan gaat een gesprek met betrokken gemeenteleden en bewoners organiseren om tot een definitieve oplossing te komen.

Het terras van De Vijfhoek staat nog ter discussie, er is nog geen uitspraak gedaan.

5.5 Enquête

Vraag uit de zaal: komt er respons op de enquête? Arjan deelt mee dat hierover een uitgebreid artikel in het Binnenblad is gepubliceerd.

Vraag: Is er iets gedaan met de aangeboden professionaliteit? Zeker, zoals Jan-Willem Stoop zal aantreden als wijkraadslid en tevens beheerder van de website is geworden.

Een verdere inventarisatie zal nog plaatsvinden.

5.6 Website/social media

Jan-Willem Stoop houdt zich druk bezig met de website en overige social media en stelt zich kandidaat als wijkraadslid. Arjan vraagt een algemeen akkoord, dit wordt gegeven. Jan-Willem wordt welkom geheten.

 

6. Wat verder ter tafel komt.

6.1 Verkeersoverlast

Vraag van bewoners uit de Korte Annastraat: Hoe voorkomen we dat de Korte Annastraat een racebaan voor scooters wordt? Enige tijd geleden heeft de Gemeente aandacht hieraan besteed maar vervolg is uitgebleven.

José deelt mee dat er in het verleden door de Gemeente plantenbakken beschikbaar zijn gesteld en zodanig geplaatst dat de vaart er uit gehaald wordt. Uit reacties uit de zaal blijkt dat dit deze overlast ook voor overige straten in de buurt geldt. Ingrid Hamer als gebiedsverbinder zal hier navraag naar doen en komt met een terugkoppeling.

Vraag uit de zaal: Wat gebeurt er met de meldingen bij politie.

Wijkagent Paul de Rooij antwoordt dat snelheid moeilijk controleerbaar is. Bij geluidsoverlast bijvoorbeeld is dit vast te stellen. Algemeen gevoel is dat er niet voldoende aandacht wordt besteed.

Advies van Paul: blijf melden.

6.2 Overlast hangjongeren op bankjes

Opmerking uit de zaal: bankjes geven overlast door hangjongeren. Kunnen deze bankjes niet weg. Antwoord Paul: dit moet de Gemeente besluiten. Arjan stelt voor een schouw door de buurt te organiseren om te inventariseren waar knelpunten liggen.

 

6.3 Verkeersborden

Opmerking uit de zaal: Er staat een verkeersbord bij de Nieuwe Raamstraat 4 a zwart met verbod te parkeren. Het is niet duidelijk welke status dit verkeersbord heeft. Er blijken meerdere onduidelijke verkeersborden te zijn. Arjan stelt voor ook dit mee te nemen bij de schouw

 

6.4 Buuv

Mevrouw Bo Athmer is coördinatrice voor Buuv in het centrum. Zij heeft kaartjes met een bloemetje uitgereikt. Er zijn ongeveer 60 matches in de week. Het is een initiatief voor hulp voor bewoners door bewoners. Er is geen vast loket in de buurt, advies is om te kijken op de site www.haarlem.buuv.nu.

 

6.5 Presentatie Wijk op Groen

In de enquête is aangegeven dat de bewoners meer groen in de buurt willen. De Wijkraad heeft dit onderwerp ter harte genomen en samen met Jelle Fekkes (landschapsarchitect) een visie hierover ontwikkeld.

Jelle stelt zich zelf voor en start de presentatie. De presentatie kunt u hier terug vinden.

Jan Hoving vraagt of het initiatief van Spaarnelanden om planten beschikbaar te stellen voor de boomspiegels hiervan een onderdeel is. Jelle antwoordt dat dit twee verschillende zaken zijn.

 

7. De voorzitter sluit de vergadering en kondigt als muzikale afsluiting De Mathilda’s aan.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.