Notulen van de Jaarvergadering op 11 april 2016

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter), Jochem Koetsveld (secretaris), Maaike Beun (penningmeester), Bert Gijrath (wijkraadslid),  Jan Luijs (wijkraadslid), Jan Willem Stoop,( wijkraadslid), Michiel Wijn (politie/wijkagent), Els Clement (wijkraadslid/notulist

                                    Ingrid Hamer (gebiedsverbinder), Laurina van Dam (Spaarnelanden)

 

Aantal belangstellenden: 65

 

De  presentatie die gegeven wordt, staat op de site www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

 

 1. Opening

Arjan heet de aanwezigen welkom en stelt de leden voor en maakt van de geledenheid gebruik om een oproep te doen voor nieuwe leden. Er is geen enkel wijkraadslid aftredend, Renée Gutersohn (niet aanwezig vanwege verblijf in het buitenland) wordt benoemd tijdens de vergadering.

 

Terugblik projecten

 

Terugblik op Wijk op Groen.

Uit de enquête, die heeft plaatsgevonden in 2015, is gebleken dat veel bewoners meer groen in de buurt willen.

De landschapsarchitect Jelle Fekkes en Annemieke Kok hebben workshops georganiseerd en de visie in een boek weergegeven. Dit boek ligt tijdens de presentatie ter inzage op tafel of naderhand in het Wijkgebouw.

Er zijn inmiddels 9 projecten uit voortgekomen. Enkele hiervan zijn al dankzij de toegekende subsidie van de Gemeente van start gegaan. De overige werkgroepen zijn druk bezig invulling aan het groenplan te geven.

 

Wijkschouw

De doelstelling is het behoud uniek aangezicht in de wijk. De schouw heeft plaatsgevonden in september 2015. Hieruit zijn verbeterpunten bepaald in:

 • Bestrating en trottoir
 • Straatbeeld
 • Groen en plantsoenen

Jochem en Jan Willem zijn door de buurt gegaan hebben een verslag gemaakt met  foto’s van de         verbeterpunten.

De resultaten zijn gedeeld met Gemeente Haarlem en Spaarnelanden. Een flink aantal punten zijn     snel opgepakt.  Grote herstructureringsprojecten zijn nodig voor een aantal andere punten

Al met al: de doelstelling is behaald!

De wijkschouw wordt een jaarlijks terugkerende activiteit

 

24 uurs opvang

De 24 uurs opvang is van start gegaan. Inmiddels zijn er drie evaluatie avonden voor

buurtbewoners, winkeliers en belangstellenden geweest.

Er is flink gediscussieerd over de opvang, de omgeving, de overlast en verbeterpunten

Betrokken partijen hebben intentie uitgesproken om problemen voortvarend aan te pakken

De Wijkraad fungeert als spreekbuis namens bewoners richting de gemeente en HVO Querido

Arjan en Jan Luys zaten in de werkgroep om te komen tot een convenant.

Bel bij overlast:

In eerste instantie HVO Querido, tel. 023-2062020 of Handhaving  023-5114950.

 

 

Fietsparkeren

José Boele en Jan Luijs zitten in deze werkgroep

Er zijn op dit moment 3 projecten afgerond, te weten:

 • Omgeving Boereplein/Hortusplein/Raaks, hier zijn 172 fietsplekken gerealiseerd
 • Grote Houtstraat, 92 extra fietsplekken
 • Hoek Kruisstraat/Nassaustraat, extra plekken nog niet bekend.

De werkgroep gaat nu verder met de projecten:

 • Botermarkt en omgeving
 • Zijlstraat/Groenmarkt/Koningstraat
 • Doelenplein

 

Verslag secretaris

Er is goede voortgang met betrekking tot het onderlinge overleg met de overige Wijkraden in het Centrum. De onderwerpen zijn o.a. de Horeca, het Groen, het Aangezicht van de buurt. De samenwerking biedt een eenduidig geluid naar de Gemeente.

 

Er is een Operationeel Overleg Centrum (OOC) met diverse werkgroep, zoals

 • Fietsen
 • Parkeren
 • 24-uurs opvang

Arjan en Jan Luys wonen deze vergaderingen bij.

 

Er is tevens een CMG (Centrum Management Groep) met een doelstelling om te komen tot

 • Een economisch sterke binnenstad
 • Een duurzame binnenstad
 • Een aantrekkelijke binnenstad
 • Een bereikbare binnenstad’

Arjan en Kan als zijn vervanger) woont deze vergaderingen bij.

 

Verslag penningmeester

Budgetten 2015

 • Wijkraadskosten
 • Leefbaarheid budget
 • Bewonersondersteuning

De penningmeester doet verslag van de financiën.

Deze worden geplaatst op de website.

 

De kascommissie bestaat uit mevrouw Fabienne van der Schilden en de heer Stan Katee.

heeft de goedkeuring gegeven aan de boekhouding over 2015.

 

Mevrouw Van der Schilden is aanwezig  en neemt het woord. Zij geeft de wijkraadsleden een compliment voor hun inzet, waarvoor dank.

Dezelfde kascommissie is weer in de toekomst beschikbaar, waarvoor ook dank.

 

Plannen van de Wijkraad voor 2016

 • Wijk op Groen – Uitvoer
 • Wijkschouw
 • Veiligheid
 • Kerstborrel
 • Wijkdiner
 • Bereik in de wijk
 • Werkgroep Stedelijke distributie
 • Werkgroep Fiets
 • Wijkraden nieuwe Stijl (ontschotten budgetten, nieuwe criteria, burgerparticipatie)
 • Bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden de Kamp
 • Wijkschoonmaak – 30 april van 10.00-12.00uur

 

Vraag: Wat is het doel van de Werkgroep Stedelijke distributie.

De Green Deal is de kapstok om met de verschillende partijen aan de slag te gaan.

Deze zijn Gemeente, TLN, EVO, CMG, Horeca, winkeliers, bewoners.

Voor de centrum wijkraden hebben Arjan en Jan zitting in de werkgroep.

In de brief van de wethouder aan de Raad worden vier concrete doelstellingen genoemd die in 2016 moeten zijn afgerond:

 1. voorkeurroutes (aanrij en wegrij routes) naar en vanuit de binnenstad
 2. onderzoek noodzaak milieuzone
 3. onderzoek stedelijk distributiepunt
 4. verduurzaming transport (electrisch)

 

Wijkdiner

Zou in de Nieuwe Kerk plaatsvinden.

Vanwege te weinig aanmeldingen is dit niet doorgegaan. Uiteindelijk bleken er toch genoeg aanmeldingen te zijn maar toen was het al afgeblazen.  We gaan een nieuwe poging wagen met vermelding van de sluitingsdatum

 

Kerstborrel

Was een succes in 2015 en zal ook in 2016 plaatsvinden.

 

Werkgroep Fiets heeft als doel de parkeerproblemen op zes probleemplekken in het centrum aan te pakken met een beperkt budget.

 

Wat betreft de Wijkraden Nieuwe Stijl

Voor de zomer moet het raadsvoorstel klaar zijn

 

Wijkschoonmaak

Gaat in samenwerking met Spaarnelanden. Er komt een flyer bij het Binnenblad.

 

Rondvraag

Vraag over parkeren komt na de pauze aan de orde.

Vraag over fietsproblemen komt ook na de pauze aan de orde

Vraag waarom er in de Lange Raamstraat geen sfeervolle lantaarnverlichting is.

Antwoord Arjan: huidige lantaarns worden op termijn vervangen

Vraag over evenementen in de wijk komt na de pauze aan de orde.

Vraag waarom de wijkschoonmaak altijd op zaterdag is en de vergaderingen altijd op maandag.

of deze data niet variabel kunnen zijn.

Word naar gekeken, voorlopig blijven data onveranderd.

Voorstel van José Boele: om een goede communicatie te realiseren is het wellicht zinvol de e-mailadressen van de vraagstellers aan het panel te noteren.  Goed idee!

 

Wethouder Jur Botter komt binnen.

 

PAUZE

 

Panel

Arjan stelt de leden van het panel voor.

Ingrid Hamer (gebiedsverbinder), Jur Botter (wethouder), Stefan Westerman (beleidsmedewerker Verkeer bij de Gemeente, Michiel Wijn (wijkagent)

 

 

Fietsparkeren:

Vraag, er worden veel fietsen her en der geparkeerd. Bij evenementen neemt de overlast toe, hoe kan er sneller gehandhaafd worden.

Antwoord van Ingrid Hamer: melden, bij meldingen wordt er gereageerd. Wrakken en weesfietsen worden vanaf 1 april 2015 voorzien van een sticker. Vanaf deze datum wordt er streng gehandhaafd, de fietsen gaan naar de Cruquius en kunnen tegen betaling door de rechtmatige eigenaar weer opgehaald worden.

Ingrid zal bespreken of er bij evenementen extra controle mogelijk is.

 

Opmerking: stickers van weesfietsen worden er weer afgehaald.

Antwoord van Ingrid: juridisch moet een weesfiets 4 weken (tussen stickeren enweghalen) voorzien zijn van een sticker. Voor wrakfietsen geldt een periode van één dag.

 

De wethouder meldt dat er weinig gebruik gemaakt wordt van de twee gratis fietsstallingen.

Vraagt suggesties wat de Gemeente als oplossing hier aan kan doen.

 

Opmerking en advies: ga kijken in het centrum van Maastricht. Daar wordt een voorbeeld voor beter fietsenbeleid uitgevoerd.

José Boele (Werkgroep Fiets) meldt dat de opdracht aan de werkgroep is kleinschalige oplossingen te zoeken, grootschalige oplossingen zijn te duur voor de Gemeente.

 

Autoparkeren

Vraag: tijdens de bijeenkomst in de Lichtfabriek over parkeerproblemen bleek dat er meer parkeerrechten zijn uitgegeven dan mogelijk in de Vijfhoek.

Stefan Westerman: naar aanleiding van de bijeenkomst in de Lichtfabriek wordt er door de Gemeente een nieuw voorstel gepresenteerd.

 

Vraag: is er gedacht aan car-sharing (informatie o.a. op www.WeGo.nu

Kan dit door de Wijkraad gestimuleerd worden? Dit wordt onderzocht.

 

Leefbaarheid/coffeeshop

Opmerking: Er zijn geen problemen met de ondernemer van de Lounge, wel met het verkeer, tot laat hard rijden, motor laten draaien enz.

Michiel adviseert vooral de klacht bij de gastheer van de Lounge te melden.

Naar aanleiding van klachten vindt er een driemaandelijks overleg plaats met  Gemeente, Wijkagent, Handhaving en bewoners. Bij zowel bij de bijeenkomst als de opendag bij de Lounge zijn er hoegenaamd geen bewoners aanwezig geweest.

 

Vraag: kunnen de verkeersstromen onderzocht worden, er is nu 1 weg in en 1 weg uit.

Verzoek aan  Stefan Westerman dit te onderzoeken.

 

Vraag of the Lounge als enige coffeeshop tot 04.00 uur open is.

Michiel antwoordt dat dit niet zo is.

Arjan: In Amsterdam zijn de coffeeshops om 12.00 uur dicht, maar het voorstel dit in Haarlem ook in te voeren is door de politiek afgeblazen.

Arjan biedt demogelijkheid de problemen bij de Wijkraad te melden, zodat deze bij het driemaandelijks overleg kan worden besproken.

 

Vraag: in de Breestraat staat er continue afval of grof vuil naast de containerbakken.  Is hier iets aan te doen.

Laurina (Spaarnelanden) zal deze overlast bespreken bij Spaarnelanden en doet de toezegging samen met Handhaving tot een oplossing te komen.  Ondertussen: blijf melden met oorzaak.

 

Vraag: de knop voor de verkeerslichten in de Grote Houtstraat bij Albert Heijn hebben een lange wachttijd. Is hier iets aan te doen.

Stefan: wordt onderzocht.

 

Vraag: is er een mogelijkheid om de evenementen te spreiden.

Arjan: De gemeente is bezig de locaties voor evenementen in beeld te brengen en komt met een rapport. Kleinschalige evenementen blijven op het Nieuwe Kerksplein. De Wijkraad wordt wel door de Gemeente op de hoogte gesteld van de aanvragen voor vergunningen.

Vraag: heeft de Wijkraad een visie met betrekking tot evenementen.

Arjan antwoordt dat de Wijkraad geen standpunt inneemt,de bewoners worden geïnformeerd en kunnen hun mening geven.

 

Jan Luys vraagt aan de wethouder zijn plannen met betrekking tot onze buurt kenbaar te maken.

De wethouder antwoordt dat hij nog geen concrete plannen heeft omdat hij nog zo kort in functie is.

Er zijn  dit moment urgente problemen met vastgoed op te lossen.  De wethouder wil wel graag een goede afstemming met de buurt wat betreft overlast, culturele evenementen enz.

 

 1. Afsluiting

Ter afsluiting wordt door de Wijkraad de mogelijkheid geboden een slokje in de Wandelaar te nuttigen. De uitbuiter heeft zijn restaurant speciaal hiervoor opengesteld.

 

 

Volgende Wijkraadsvergadering is regulier de eerste maandag in de maand

 ofwel 2 mei om 19.00 uur