Aanwezig: Dick Smit, Bert Gijrath, Ferdinand Pronk, Marlies Dingenouts, Jeanine van der Sanden (wijkraad), Jan Geerts (bewoner).

Afwezig met kennisgeving: Jan Teitsma, Pauline De Senerpont Domis, Annette Schild, Elena Nastase

  1. Opening en mededelingen

Marleen Zwartkruis heeft met crowdfunding een eerste buurt AED geregeld (een apparaat om bij hartstilstand direct in te grijpen). Deze wordt gemonteerd bij café de Vijfhoek. Complimenten! Onze wijk kan nog wel een tweede gebruiken, bijvoorbeeld bij het wijkraadgebouw.

Bewoners aan de Raaks hebben problemen met de AH-bevoorrading. AH lijkt zich eigenmachtig een steeds grotere laad- en losstrook toe te eigenen. Past niet in het gemeentelijk beleid dat vrachtwagens juist kleiner zouden moeten worden. Dick gaat op 13 maart met de bewoners in gesprek om naar verdere acties te kijken.

De wijkraad Burgwal heeft alle centrumwijkraden uitgenodigd voor een borrel. De voorzitters van de andere centrumwijkraden maken graag eerst onderling kennis met de voorzitter van de Burgwal.

  1. Informatie-uitwisseling

Wijkagent Michiel heeft niet gereageerd op verzoeken van Bert om informatie aan te leveren. Op 24 maart komt zijn opvolger. We zullen hem uitnodigen in de vergadering om kennis te maken en werkafspraken te maken.

Uit B&W, raadscommissies en Raad. De burgemeester heeft aan de commissie bestuur gemeld dat er in het laatste half jaar 17 overlastklachten over de Lounge zijn binnengekomen. Dat klopt niet volgens blz. 2 van datzelfde verslag: daar staat dat alleen al twee bewoners er ruim 200 hebben ingediend.

Evenementenbeleid: we hebben (deels) het eerder ingediende commentaar (participatiefase) nogmaals verstuurd (nu inspraakfase), de inspraakinformatie op de website was namelijk niet compleet.

Brief wethouder Sikkema over de Keizerstraat: gaat in op ons verzoek om een onderzoek in te stellen naar het onveilige verkeer en gaat nu op zoek naar middelen omdat onderzoek te kunnen betalen..

  1. Notulen vorige vergadering

Concept-verslag 12-02-2018 (zie bijlage) – akkoord

Concept-actielijst 12-02-2018 (zie bijlage) – Ferdinand verzorgt publicatie over archief in het binnenblad. Dick en Annette komen met een voorstel voor het wijkdiner. Elena vragen we wanneer het subsidieproces voor het verhalenboek wordt gestart.

  1. Wijkraad

Wijkvisie verkeer. Complimenten voor de opstellers. We stellen (unaniem: ook de afwezige wijkraadsleden stemmen namelijk in) de visie vast en zullen geen extra inspraakronde houden. De enquêtes geven voldoende beeld over de voor- en tegenstanders. De maatregelen om zwaar verkeer te weren zijn nog niet erg concreet. Ze worden echter ook in ander verband (stedelijke distributie) aangekaart. Er zijn successen, zoals de proef met het ophalen van bedrijfsafval in het centrum door één neutrale vrachtwagen namens 8 bedrijven. We overhandigen de nota in eerste instantie aan de coalitievormende partijen. Vervolgens aan de betrokken wethouders en de gehele raad. We willen betrokken worden bij de realisatie van het plan en zullen om te beginnen in de herfst de vinger aan de pols houden. Belangrijk moment: de kadernota in juli als eerste opmaat voor de begroting 2019. Daar moeten we een plek in zien te krijgen.

Dick maakt een matrix over de vervolgstappen.

Concept-convenant Binnenstad (zie bijlagen): de vier centrumwijkraden hebben meegepraat en wensen ingebracht. Die zijn echter niet opgenomen. Daarom zullen de centrumwijkraden het stuk niet ondertekenen.

De nieuwe leden hebben geen acute wensen om ingewerkt te worden. Zullen zij laten weten als ze dat wel willen

4) Nadere uitwerking jaarkalender 2018 (zie bijlage): akkoord

5) Evaluatie door DB en wijkraad (feb18) van ons Huishoudelijk Reglement: de wijkraad stemt in met het voorliggende voorstel en verzoekt om de lay-out leesbaarder te maken en het woord ‘raad’ te vervangen door ‘wijkraad’.

  1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden c.q. portefeuillehouders

Politiek debat: grote opkomst, goede gesprekken, goede pers. Helaas weinig tot geen hulp vanuit andere wijkraden bij de catering. Moet volgende keer anders. Bert heeft 55 euro uit de spaarpot. Gaat naar de penningmeester. Vervelend incident met kapotte microfoon. Ferdinand is in gesprek met de verhuurder. Eventueel kosten delen met andere centrumwijkraden. De afrekening van het evenement moet binnen twee maanden naar de gemeente.

Actiegroep Buskruit meldt een toenemend aantal meldingen over bus overlast vanuit onze wijk. Dick en Ferdinand zullen een gesprek met ze hebben.

Opstellen wijkvisie Sociaal? We zullen inventariseren of er behoefte is aan meer aandacht voor dit onderwerp in onze wijk en zo nodig stimuleren dat er (bijvoorbeeld samen met cafés) activiteiten starten zoals wandelingen, maaltijden en de Rummikub. Annette en Jeanine gaan er mee aan de slag, in overleg met o.a. het sociaal wijkteam. Een van de punten: mogelijke verplaatsing van onze inloopuurtjes naar café de Vijfhoek.

Omwonendenoverleg 24 uurs opvang 05/03/18. Bert meldt terug. De overlast lijkt vooral te gaan over niet-bewoners van de opvang.

Raaks Fase III: Ferdinand meldt terug. Het bewonersoverleg heeft vragen over veiligheid, mogelijke horecaoverlast en bevoorrading bij de gemeente ingebracht. Ook is om een rechtstreeks gesprek met de gemeente verzocht.

Omwonendenoverleg the Lounge (di 27.03.18): 16-17. Dick, Bert, Marlies en mogelijk Jeanine zijn erbij. Naast de nieuwe wijkagent, handhavers, gemeente, the lounge en bewoners.

Koffie- en inloopuurtje 22 maart 19-20 uur: Dick en Bert zijn er bij.

Terugblik op informeel afscheid José en Jan L.: Jan Luys had er meer van verwacht, horen we via via.

Gesprek met Koinonia: Annette is er geweest. We zetten een tekstje op de website.

  1. Rondvraag en sluiting

Jeanine heeft gekeken naar mogelijkheden voor activiteiten voor volwassenen op het Wilsonsplein. De speelboom zal echter worden gerealiseerd. Mogelijk alternatief: jeu de boules op het Sophiaplein?

Bert is tijdelijk waarnemend secretaris en Dick poogt nog eenmaal een secretaris te werven.

Marlies: vraagt naar het groen/grijskunstwerk op hoek Ged. Raamgracht/Nwe Raamstraat; kijk over een paar maanden maar eens hoe mooi het dan zal zijn.