Aanwezig: Marlies Dingenouts, Jan Teitsma, Pauline Chavannes, Bert Gijrath, Dick Smit, wijkagent Mustafa Karademir, Piet de Vries (vm. voorzitter wijkraad Patrimoniumbuurt)

Afwezig m.k.: Ferdinand Pronk, Annette Schild, Elena Nastase, Jeanine van der Sanden

Opening

  1. a) Kennismaking met de nieuwe wijkagent.

mustafa.karademir@politie.nl

Mustafa werkt al sinds 1988 bij de politie. Hij vindt wijkraden belangrijk. Heeft in onder andere in Haarlem-Oost gewerkt.  Nu is er een nieuwe wijkindeling. Hij werkt nu voor meerdere wijken. Hij houdt van korte lijnen.  Hij wil graag echt samenwerken. Het moet niet zo zijn dat wij alleen maar klagen. Hij wil objectief zijn.

Eerst waren er voor het centrum 5 wijkagenten, nu 2,5. Hij woont zelf in Schalkwijk, komt oorspronkelijk uit het oosten. Maandag is zijn vrije dag.

Dick nodigt hem uit altijd bij de wijkraadvergadering aanwezig te zijn, hoewel lastig op de vrije dag. Deels aanwezig kan ook en info per mail, telefoon mag ook.

Mustafa geeft de voorkeur aan contact via het 0900-8844 nummer en dan belt hij terug. N.a.v. een voorstel van Marlies wordt afgesproken een wandeling door de wijk te maken met de nieuwe wijkagent.

We hopen op een positieve samenwerking.

  1. b) Vacature-secretaris: Pauline Chavannes wordt door het DB voorgedragen als secretaris en de wijkraad bekrachtigd deze voordracht. Het DB zal nadenken over de mogelijkheid van een vicevoorzitter.

2) Informatie—uitwisseling

  • Onderhandelingen t.b.v. een nieuw college(programma) zijn in volle gang. Iedere donderdag komt de voortgang ter sprake in de raad.
  • Actieplan 2018 van handhaving is ontvangen

3) Verslag 12-03-2018

N.a.v.: de eerste buurtAED hangt nu bij café de vijfhoek. Marlies post op de website een bericht over een reanimatiecursus: wie wil mee doen. Er wordt nagegaan er AED’s op meerdere plekken nodig zijn.

Actielijst 12-03-2018

Geen opmerkingen

4) Wijkvisie verkeer is vastgesteld. Het Haarlems Dagblad heeft groot uitgepakt met twee wijkbewoners. Nu aan het kijken of we bij de coaltieonderhandelingen binnen mogen komen.

Het overzicht met mogelijke actie m.b.t. de verkeersvisie is duidelijk voor een ieder.

Over drie hotspots lopen al gesprekken met de gemeente. We ontvingen een toezegging van de wethouder dat er in 2019 een verkeersonderzoek in de gehele wijk gaat plaatsvinden als ze er geld voor heeft gevonden. Marlies hoorde tijdens het overleg met de gemeente over bezoekers the Lounge dat we met dhr. Kool van de gemeente contact kunnen zoeken over de hotspot Nieuwe Kerksplein.

5) Jaarkalender 2018

De verschillende items worden besproken. Annette wil de (mogelijke) wijnproeverij, het wijkdiner, de wijkborrel en de zomer-BBQ oppakken. Graag meedenkers gevraagd t.b.v. de BBQ en de wijnproeverij: Pauline en Bert melden zich in elk geval.

6) Voorstellen Financiën

De wijkraad stemt in met beide voorstellen van de penningmeester.

  1. Dat wil zeggen dat er dit jaar geld beschikbaar is voor de wijkborrel, een kerstboom, een bijdrage t.b.v. het wijkdiner en een bijdrage t.b.v. het wijkverhalenboek.
  2. Minder subsidie-inkomsten 2018

Als gevolg van een herverdeling krijgen de Haarlemse wijkraden dit jaar minder subsidie nu ook bewoners zelf subsidie kunnen aanvragen. Dat houdt voor de wijkraden in dat zij, net als bewoners, voor bepaalde activiteiten subsidie kunnen aanvragen die dan niet hoeft te worden verleend. Dus wijkraden lopen meer risico. We zullen beter moeten plannen t.a.v. dit soort activiteiten en ervaringen gaan opdoen met crowdfunding en sponsoring. Later dit jaar komen we er op terug. Marlies biedt aan haar expertise op dit gebied in te zetten.

7) Burennetwerk

De wijkraad onderzoekt of er voldoende belangstelling is in de wijk voor het organiseren van een zgn. burennetwerk. Annette zal dit coördineren. Volgende vergadering vertelt zij er e.e.a. over.

8) Terugmeldingen

Actiegroep Buskruit: vorige week mee gesproken. Ze zijn met diverse onderzoeken (geluid, trillingen bezig) en houden op 16 mei weer een informatieavond voor bewoners in het centrum. Steeds meer bewoners onderteken de petitie. Diverse ijkbewoners hebben aangeven last te ondervinden van de intensiteit van de gelede en dubbeldekkerbussen.

Bezoekers the Lounge: was deze keer een soms verhit gesprek (tussen bewoners en de eigenaren van de the Lounge, de veiligheidsmanager en de wijkagent) dat later bedaarde. Discussie over nut en noodzaak van melden en hoe te melden. The Lounge ervaart omzetverlies n.a.v. de vervroeging van de sluitingstijden. Er is behoeft aan een evaluatie van dit overleg. Komen we op terug.

Piet de Vries vraagt de wijkraad iemand af te vaardigen naar een werkgroep die na wil gaan of bewonersintiatieven meer gewicht in de schaal kunnen krijgen bij het gemeentebestuur. Zullen we de volgende vergadering inhoudelijk bespreken.

9) Mededelingen

De transitie van de website verloopt goed. Medio mei verwachten we met de site en de mailboxen over te kunnen gaan.

Raaks en AH Enkele wijkbewoners hebben met de wethouder en de wijkraad gesproken over aanpassingen in de openbare buitenruimte die AH aldaar wenst en ook zal gaan betalen. Het overleg is nog gaande.

De vier centrumwijkraden spraken af het convenant Binnenstad niet mede te ondertekenen en hebben voor dit jaar als speerpunten a) het versnellen van enkele projecten op het gebied van Stedelijke distributie en b) het nieuw leven inblazen van de werkgroep fietsparkeren.

Voor het wijkverhalenboek is bij de gemeente subsidie aangevraagd. In het kader van die subsidieaanvraag is er deze week een pitch voor de beoordelingscommissie. Elena en Ferdinand gaan er naar toe. Dick deelt op verzoek nog enige context (agenda WR feb18) t.a.v. dat verhalenboek. Marlies biedt haar expertise aan.

10) Rondvraag

Marlies meldt de volgende keer afwezig te zijn.