Aanwezig:          Arjan van Minderhout (voorzitter), Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luys (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Ferdinand Pronk (aspirant wijkraadslid),  Dick Smit (aspirant wijkraadslid), Maaike Beun (penningmeester), Jan Teitsma (aspirant wijkraadslid), José Boele (projectmedewerker)

Afwezig      :        Grace de Thouars (aspirant wijkraadslid) en Renée Gutherson (wijkraadslid)

 

 

  1. Opening

Arjan opent voor de allerlaatste keer als voorzitter de vergadering .

 

  1. Notulen en actielijst van 5 december 2016

Worden behandeld in januari 2017.

 

  1. Huishoudelijk reglement Wijkraad

Tijdens de laatstgehouden reguliere vergadering van de wijkraad op 5 december 2016 is geconstateerd dat met gebruikmaking van het huidige huishoudelijk reglement (HHR) een nieuw aangemeld wijkraadslid niet kan worden belast met de functie van een DB lid van de wijkraad cq van de Stichting. Nu dat per januari aanstaande een probleem wordt bij het aftreden van de huidige drie DB-leden hebben Bert en Dick op verzoek van de wijkraad, in afstemming met de voorzitter, een voorstel ontwikkeld mbt een op dit punt aangepast HHR.

Het concept is naar de wijkraadsleden en aspirant-leden toegestuurd. Alle ontvangen reacties waren instemmend. Enkele leden meldden tekstuele verbeteringen en er was een voorstel de levenslange zittingstermijn van een wijkraadslid enigszins te beperken. De tekstuele opmerkingen zijn verwerkt en de zittingstermijn is enigszins aangepast in een tweede concept.

De aldus ontstane versie is eveneens rondgestuurd via de mail naar alle leden en aspirant-leden. De aanwezige wijkraadsleden stemmen heden in met het bijgevoegde aangepaste Huishoudelijk Reglement van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen (versie 12 december 2016).

     

  1. Arjan sluit deze extra vergadering.

 

 

Volgende reguliere vergadering is 2 januari 2017 om 19.00 uur