Aanwezig:          Arjan van Minderhout (voorzitter), Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luys (wijkraadslid), Michiel Wijn (politie/wijkagent), Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Ferdinand Pronk (aspirant wijkraadslid),  Dick Smit (aspirant wijkraadslid), Jan Teitsma (aspirant wijkraadslid)

Afwezig      :        Maaike Beun (penningmeester), Grace de Thouars (aspirant wijkraadslid), Renée Gutherson,  José Boele (projectmedewerker)

 

  1. Opening

Arjan opent voor de laatste keer als voorzitter de vergadering .

 

  1. Notulen en actielijst van 7 november 2016

Zijn doorgenomen.

 

Actielijst:

Wijk op Groen:

De inspanningen voor de Gedenkboom zijn met succes gehonoreerd, de boom is geplaatst.

 

Wijkgericht werken Spaarnelanden:

Laurina van Dam is niet langer onze contactpersoon, dit is nu Marieke v.d. Kaa

 

Bestemming tegoed ‘haring happen’ € 250,00:

Kerstboom wordt 8 december geplaatst.

 

Werkzaamheden Oranjekade:

Steun van de Wijkraad wordt zeer gewaardeerd. Jan L. houdt vinger aan de pols.

 

  1. Politie/Gemeentezaken

      Wijziging opkomst wijkagent

Michiel is aanwezig om toe te lichten dat de werkzaamheden in en rond de wijk verzwaard zijn vanwege vergroting van de wijk en de verplichting om bij noodhulp en back-up diensten mee te draaien.

Zijn verzoek is om voorafgaand aan een vergadering eerst te overleggen en informatie aan te leveren, die dan naar behoefte bekend gemaakt kan worden in de vergadering. Dat overleg zal plaatsvinden op initiatief van de secretaris. Bij dringende zaken zal Michiel incidenteel aan schuiven.

Op dit moment is het rustig, 3 fietsdiefstallen en 3 winkeldiefstallen.

Michiel vraagt speciaal aandacht voor vals geld dat in omloop is en oppert de mogelijkheid voor een artikel in het Binnenblad. Ferdinand gaat dit onderzoeken.

 

  1. Projectgroepen

      Parkeervisie

Op 15 december neemt de gemeenteraad, naar verwachting, een beslissing.

 

Bingo

Binnensteeds vraagt naar het voortbestaan van de bingo.

Jan L. meldt dat er nieuwe richtlijnen van de Gemeente zijn voor subsidies.

Voorstel van Jan L. in het OOC te bespreken welke potjes hiervoor beschikbaar zijn

Jan T. gaat dit verder onderzoeken ihkv het subsidie-onderzoek. Vooralsnog tav de begroting 2017 geen wijziging.

Els zal het verzoek van Binnensteeds beantwoorden met de mededeling dat het voortbestaan en de subsidieverstrekking in beraad is bij de Wijkraad.

 

  1. Wijkraad

 

Financiën 2016 Binnenblad   

Dit wordt uitgesteld naar begin 2017. Jan Hoving heeft Arjan laten weten dat het Binnenblad een financieel gezonde organisatie is. Arjan vraagt als aandachtspunt de jaarlijkse bevestiging van de mandatering. Dick wijst er op dat het mandaat tav het Binnenblad daarover een deadline kent.

 

Wijkraadbudgetten

Maaike heeft een overzicht gemaakt, dit wordt gemaild. Arjan vraagt aandacht voor ideeën om tegoeden dit jaar op te maken.

 

Opvolging enquête2014

Dick vraagt naar de opvolging van door de wijkraad beloofde beleidsplannen en toekomstvisie in de genoemde enquête van 2014.

Arjan antwoordt dat destijds het enige speerpunt Wijk op Groen was. Hiervoor is een beleidsplan en toekomstvisie ontwikkeld.

Verdere aandachtspunten zijn leefbaarheid en veiligheid. De tweemaal gehouden schouw is belangrijk maar is geen visiedocument.

Arjan verwijst Dick voor meer informatie naar de map met enquêteformulieren.

 

Taakverdeling Wijkraadsleden

Het overzicht, opgesteld door Ferdinand, wordt besproken en komt ter besluitvorming in janauri 2017 op de agenda. Dick stelt samenwerking voor met de centrumwijkraden tevens op te nemen.

Arjan vindt dit alleszins aan te raden. Dick en Arjan nemen de lijst samen door.

Dick heeft het besprokene tijdens de vergadering bijgewerkt.

Actiepunt: taakverdeling Wijkraadsleden ter besluitvorming op de agenda van de vergadering 01/2017.

 

Evaluatie Herfstdiner/Kerstborrel

Het evenement was uitermate geslaagd. Niet in de laatste plaats door het optreden van Leny van Schaik in de stijlvolle Nieuwe Kerk. Uit volle borst werd met het lied van de Vijfhoek meegezonden.

Ons doel is te kijken of we er een jaarlijkse traditie van kunnen maken!

Een artikel heeft in het Haarlems Dagblad gestaan, geïllustreerd met een foto waarop de sfeervolle ambiance goed tot zijn recht kwam.

 

Samenstelling bestuur

Bert deelt mee dat de voorzitter en een viertal leden staan ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Henk Walstra blijkt ook nog ingeschreven te staan, dit is onjuist, Henk moet uitgeschreven worden door Jochem.

Jan T is beschikbaar als penningmeester a.i. en hij zal door Maaike worden ingewerkt.

Punt van aandacht: alvorens toe te kunnen treden tot het dagelijks bestuur moet men wijkraadslid zijn.

Dick ziet als oplossing het huishoudelijke reglement aan te passen via een spoedige extra bijeenkomst waar alle leden aanwezig zouden moeten zijn. De aanwezigen stemmen hiermee in.

Dick en Bert gaan een en ander bestuderen, in afstemming met Arjan, en zullen een op dit punt gewijzigd huishoudelijk reglement mailen vóór de Kerstborrel op maandag 12-12-2016. Arjan zal daar de opvolging kenbaar maken.

Dick geeft aan met alle plezier aan te treden als voorzitter a.i.

De vacature van secretaris blijft bestaan omdat de wijkraad nog geen kennis heeft kunnen maken met een mogelijke kandidaat. Afgesproken wordt om Jochem als secretaris én vicevoorzitter ingeschreven te laten tot aan de jaarvergadering.

De overige leden verwelkomen de beide nieuwe bestuurders van harte.

Arjan noemt nog het aandachtspunt dat de overdracht van het secretariaat en

penningmeesterschap ruim voor de jaarvergadering plaatsgevonden moet hebben. Onder andere in verband met de goedkeuring door de kascommissie tijdens de jaarvergadering.

De overdracht m.b.t. het voorzitterschap zal hij zelf verzorgen met Dick.

 

 

Rondvraag

Ferdinand meldt dat op 5 januari om 19.00 uur een daklozen receptie wordt gehouden.

 

 

Volgende reguliere vergadering is 2 januari 2017 om 19.00 uur