Notulen van de Wijkraadsvergadering op 7 november 2016

 

Aanwezig:          Arjan van Minderhout (voorzitter), Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luys (wijkraadslid), Michiel Wijn (politie/wijkagent ), Bert Gijrath (wijkraadslid),Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Ferdinand Pronk (aspirant wijkraadslid), José Boele (projectmedewerker),  Dick Smit (belangstellende voor wijkraadslid), Jan Teitsma (kandidaat penningmeester)

Afwezig      :        Maaike Beun (penningmeester), Grace de Thouars (kandidaat secretaris)

 

  1. Opening

Arjan opent de vergadering en heet in het bijzonder Jan Teitsma welkom. Jan heeft een gesprek gehad met Arjan en is aanwezig met uitgangspunt om de functie van penningmeester op zich te nemen nu Maaike af zal treden.

 

  1. Notulen en actielijst van 3 oktober 2016

Ferdinand meldt dat er een handige Gemeente app is. Arjan doet de suggestie dit naar Ingrid Hamer te mailen.

Arjan deelt mee dat de Parkeervisie deze week in het College komt en 24 november is er een inspraakronde bij de Commissie. José gaat spreektijd aanvragen.

Ontschotten budgetten: middels Raad van Tien (vertegenwoordigers uit de wijkraden). Zij gaan

€ 250.000,00 voor 2017 beheren. Een en ander moet dit jaar nog zijn beslag krijgen. Eén van de doelen is te voorkomen dat er geld terugvloeit naar Algemene Middelen van de Gemeente.

Banner Gierstraat is weg, wordt nog verder naar gezocht.

Wijk op Groen Nieuwe Kerksplein is bij elkaar geweest, er was ook een vertegenwoordiger van de Kerk aanwezig.

Wijk op Groen . Arjan vraagt aan de leden vervanging als steun voor deze groep.

Wijziging verkeersituatie: verzoek voetgangersgebied met uitzondering van fietsers te realiseren voor Korte Annastraat, Popelingstraat en Oude Raamstraat. Loopt nog.

Jan Luys merkt op dat Ingrid Hamer de agenda niet krijgt, wel de verslagen. Stelt voor Ingrid voor de volgende vergadering uit te nodigen.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt

 

  1. Politie zaken

Tamelijk rustig.

7 fietsdiefstallen

7 winkeldiefstallen

1 nep vuurwapen

Michiel maakt melding dat de containers voor vuilnis, papier, flessen en plastic afgesloten worden voor Oud & Nieuw. Om te voorkomen dat men de handel er naast deponeert, vraagt Michiel of er in het Binnenblad aandacht aan geschonken kan worden. Ferdinand zal dit bespreken.

 

Gemeentezaken

Oranjekade:

Arjan zegt dat er veel mis is gegaan. Aan de wijkraad is gevraagd dit te volgen, steun te bieden en eventueel druk uit te oefenen. Jan Luys neemt dit onder zijn hoede. Arjan zal de betrokkenen en Ingrid Hamer informeren hierover.

 

 

  1. Wijkraad

      Arjan deelt mee dat Grace de Thouars helaas niet aanwezig kan zijn maar zij heeft zich       beschikbaar gesteld om het secretariaat over te nemen.

Jan Teitsma is al door Arjan welkom geheten, Jan heeft zich beschikbaar gesteld om de functie van penningmeester op zich te nemen. Jan stelt zich voor aan de leden.

Fijn dat deze functies vervuld gaan worden.

Ferdinand stelt voor de takenlijst te wijzigen c.q. aan te vullen vanwege vertrek Arjan, Jochem en Maaike. Komt op de agenda van de volgende vergadering.

 

Herfstdiner/Kerstborrel

Flyers zijn samen met het Binnenblad uitgedeeld.

De aanmeldingen voor het Herfstdiner zijn hoopgevend om het minimale aantal van 80 deelnemers te halen. Arjan, Bert, Els en Maaike zijn hiermee bezig.

 

Opvolging Arjan in OOC/CMG

CMG: Arjan zal Hugo van Wees introduceren.

OOC: Ferdinand zal dit overnemen. Ferdinand is al aanwezig geweest op het OOC van 17 november. Hij heeft een samenvatting hiervan gemaakt.

 

Locatieprofielen

Welke evenementen vinden waar plaats?

De gemeente gaat hierover in de persoon van Chantal Baas. Er komt een bestemmingsplan.

 

AirBnB

Pierre Winkler, bewoner van de Binnenstad heeft een mail gestuurd over de richtlijnen.

De Gemeente moet hierover beleid gaan voeren.

Er zal een gesprek tussen Pierre Winkler en Jan Luys plaatsvinden.

 

Terugkoppeling sluitingstijden.

Er waren 30 losse tickets verkrijgbaar om incidenteel één nacht tot 06.00 uur geopend te zijn. Er zijn in totaal 14 tickets gebruikt. Voorstel is om aantal van 30 te handhaven. Jan Luys vraagt zich af waarom er niet terug gegaan wordt naar 20 tickets.

Arjan zal dit agenderen voor het CMG.

 

Datum van volgende vergadering.

Geen bezwaar tegen 5 december, gaat dus door.

 

Afscheid Arjan, Jochem en Maaike

Arjan zal tijdens Kerstborrel een gloedvolle toespraak houden.

 

Voorstel benoeming voorzitter, penningmeester, secretaris.

Arjan geeft zijn voorkeur weer:

Voorzitter: Dick Smit

Secretaris: Grace de Thouars

Penningmeester: Jan Teitsma

De overige leden kunnen zich hierin vinden.

Bert gaat inventariseren hoe de aanstellingen tussentijds kunnen plaatsvinden. Normaliter vinden de aanstellingen plaats tijdens de Jaarvergadering van de Wijkraad

Wellicht mogelijk wijziging Huishoudelijk Reglement.

José pleit voor meer projectleden in de toekomst.

 

 

 Rondvraag

Jan Teitsma vraagt naar de functie van Michiel. Michiel is onze wijkagent.

Wellicht zinnig dat Michiel zo nodig op verzoek aanwezig is. Vragen aan Michiel wat hij wil.

Jan Luys vraagt of de mail van Bas de Boer beantwoord is. Nee, Arjan gaat dit doen.

Jan Willem doet het voorstel om bij het beantwoorden van mails de overige wijkraadsleden te

cc-en.

Dick was van plan zich tijdens de vergadering aan te melden als wijkraadslid, maar dit wordt doorkruist omdat Dick gevraagd is om de functie van voorzitter te bekleden.

Dick gaat zich hierover beraden en komt volgende vergadering met zijn antwoord.

 

Volgende reguliere vergadering is 5 december 2016 om 19.00 uur