Notulen van de Wijkraadsvergadering op 1 februari 2016

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter),  Jochem Koetsveld (secretaris) , Maaike Beun (penningmeester), Jan Luys (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Renée van ’t Veer (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/ notulist), José Boele (projectmedewerker Fietsparkeren), Michiel Wijn (politie/wijkagent), Annelies von Zeppelin (lid werkgroep Sophiaplein Groen) Paul de Nijs (lid bewonerscomité Wilsonsplein/Sophiaplein, Gonnie Meesters en Ingrid Swakman van het Sociaal Wijkteam.

 

  1. Opening

Arjan opent de vergadering.

Agendapunt 4 b (Sociaal Wijkteam) wordt eerder behandeld in verband met de aanwezigheid van Gonnie Meesters en Ingrid Swakman.

 

  1. Notulen en actielijst van 7 december 2015

       De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt

Fietsparkeren: er zijn workshops geweest over het beheer van de huidige en toekomstige       fietsenstallingen. Volgende vergadering is 18 februari 2016, blijft agendapunt

Wilgroei Horecaterrassen: Arjan heeft contact met andere wijkraden hierover, wordt ook   besproken in het OOC.

 

  1. Sociaal Wijkteam

Renée heeft contact opgenomen met het Sociaal Wijkteam en stelt Gonnie en Ingrid voor.

Ingrid licht toe dat er 8 teams in Haarlem zijn. Voornamelijk dienen de teams als schakelpunt voor ondersteuning tussen diverse organisaties.

Als zij signalen krijgen dat er bij buurtbewoners iets aan de hand is, gaan ze erop af en maken contact. Het kan gaan over een financieel probleem, langdurige werkloosheid, of over een opvoedingsvraag. Maar het kan ook een ondersteuningsvraag zijn op het gebied van wonen, welzijn of zorg. De signalen komen uit diverse disciplines, buren, huisartsen, leerkrachten e.d.

Er is ook contact met Buuv.

Om meer bekendheid te krijgen adviseert Arjan contact op te nemen met het Binnenblad.

Een affiche komt in het wijkgebouw te hangen, Renée zal een en ander begeleiden.

 

  1. Politiezaken

Michiel meldt dat niet veel sprake is van woninginbraken. Wel meerdere diefstallen van fietsen en in de Korte Houtstraat is een bankje gestolen. Er is veel sprake van diefstal van navigatieapparatuur uit auto’s, vooral Audi is een gewild merk.

Michiel doet verslag van gevaarlijke verkeerssituaties vanwege het ontbreken van palen in de Zuiderstraat. Vrachtwagens rijden over het fiets- en voetgangerspad. Er zijn klachten uit de buurt over de onveiligheid hiervan. Ingrid Hamer (gebiedsverbinder) heeft 3 palen toegezegd.

Jan Luys zal dit meenemen in het OOC.

 

Sophiaplein en Wilsonsplein

Hiervoor zijn Paul en Annelies aanwezig. Er zijn diverse klachten, o.a. stalling van motoren op het Sophiaplein, Spaarnelanden die niet overal veegt, overlast van zwervers. Dit laatste wordt verder besproken bij het agendapunt 24-uurs opvang. Annelies geeft aan dat de openbare fietsenstallingen niet 24 uur open zijn. Jan Luys meldt dat de werkgroep Fietsparkeren hier mee bezig is.

In de Sophiastraat was een probleem met Handhaving, er was een fietsenrek neergezet op een parkeerplaats. Arjan geeft aan dat dit is opgelost.

Paul vindt dat de Wijkraad bij problemen contact op moet nemen met het bewonerscomité.

Jan Luys vraagt aan Paul of hij naar tevredenheid antwoorden op zijn opmerkingen heeft gekregen. Paul voegt er aan toe dat het Sophiaplein verloedert en dat is niet acceptabel.

Paul heeft tekeningen van het Sophiaplein gevraagd aan Jelle, zij willen deze tekeningen zelf verder uitwerken. Arjan zorgt ervoor dat zij deze tekeningen op papier krijgen.

Arjan spreekt met Annelies en Paul af dat zij alle klachten op een rijtje zetten en dit per mail naar de Wijkraad sturen. Wij gaan inventariseren hoe en waar knelpunten opgelost kunnen worden.

Jochem had Ingrid Hamer voor dit agendapunt uitgenodigd, maar zij is op vakantie. Jochem zal Ingrid voor de volgende Wijkraadsvergadering uitnodigen. Annelies kan niet aanwezig zijn maar Paul wordt ook uitgenodigd.

 

Wijk op Groen

De fraai uitgewerkte Visie Wijk op Groen van Jelle Fekkes en Annemarie Kok is gepresenteerd aan wethouder Cora-Yfke Sikkema, het betreft 10 levensvatbare projecten. Cora-Yfke is enthousiast over de visie. Wij wachten nu op actie van Ingrid Hamer en beleidsmedewerkers betreffende data van twee voorlichtingsavonden. Op de avonden wordt melding gemaakt van goedkeuring voor de subsidie. De werkgroep Nieuwe Kerksplein Groen heeft aan Jelle tekeningen gevraagd, hier is nu eerst een kostenbegroting voor gevraagd vanwege een beperkt budget.

José vraagt of één en ander is afgestemd wat betreft te houden evenementen. Chantal Baas van de gemeente is het aanspreekpunt hiervoor, zij wordt benaderd

Paul heeft per mail contact gehad met Niels van Esterik inzake een subsidieaanvraag. In deze mail staat vermeld dat de subsidie voor 2015 op is. Arjan vraagt aan Paul of hij deze mail aan hem door wil sturen. Op de vraag van Paul hoe de procedure is met klachten die gemeld zijn aan de Wijkraad. Arjan antwoordt deze klachten aan de betrokken gemeenteambtenaar ter afhandeling gestuurd worden.

 

24-uurs opvang

Jan Luys en Arjan zijn 24 januari naar een bijeenkomst geweest. Deze avond was druk bezocht, zo’n 70 à 80 personen, bestaande uit buurtbewoners en ondernemers. Ingrid Hamer leidde bekwaam deze bijeenkomst. Er is sprake van veel overlast. Er blijken drie groepen te zijn. De eerste groep zit in het traject van dagbehandeling en de tweede groep zijn zorgmijders. De derde groep wil wel maar daar is nog geen mogelijkheid voor.

De groep zorgmijders veroorzaken de grootste problemen, dit is een onbehandelbare groep waar vooral de winkeliers last van hebben. Net zoals de vorige keer zijn niet alle bewoners uitgenodigd voor de bijeenkomst, dit is een kwalijke zaak. Jan Luys stelt voor een mail naar Ingrid te sturen met het dringende verzoek voor de volgende vergadering op 21 maart 2016 alle omwonenden uit te nodigen.

Querido stelt dat het proces in ontwikkeling is en nog gestalte moet krijgen.

Michiel geeft aan dat het convenant tussen betrokken partijen nog niet is getekend.

 

Onderwerpen jaarvergadering

Bert vraagt aandacht voor een lijst met herkiesbare wijkraadsleden. Arjan vraagt of Jochem hiervoor wil zorgen.

Er ontspint zich een discussie op welke manier de jaarvergadering wat meer uitnodigt om aanwezig te zijn. In ieder geval moeten wij ons voorstellen wie wij zijn en wat wij doen ofwel het bestaansrecht van de Wijkraad.

Het idee van een open microfoon wordt geestdriftig ontvangen. Aanwezigen kunnen vragen stellen via de microfoon over onderstaande onderwerpen, er is wel sprake van een nog vast te stellen beperkte spreektijd.

 

 

 

Voorgestelde onderwerpen:

  • Horeca
  • Vuilnis
  • Handhaving
  • Schouw
  • Evenementen

Arjan zal deskundigen, die antwoord kunnen geven, uitnodigen. Dit blijft een agendapunt voor de   volgende vergadering, ook de wijze waarop dit gecommuniceerd gaat worden

Jan Luys stelt voor de site Haarlem.nl te presenteren. Burgers kunnen daar voor vele                 onderwerpen terecht.

 

Rondvraag c.q. mededelingen

Renée kondigt aan dat dit de laatste vergadering van het jaar is dat zij fysiek aanwezig. Per mail is       zij wel bereikbaar.

Bert meldt dat de taakverdeling van de wijkraadsleden is aangepast. Hij zal dit aan Jochem geven.

 

 

Volgende reguliere vergadering is 7 maart 2016 om 19.00 uur