Notulen van de Wijkraadsvergadering op 11 mei 2015

 

Aanwezig:            Jochem Koetsveld (secretaris), Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Paul de Rooij (politie/wijkagent), Diederik Buijen (bewoner Nieuw Heiligland)

Afwezig:                 Arjan van Minderhoud (voorzitter), Jan Luijs (wijkraadslid) Maaike Beun (penningmeester), Jan Willem Stoop (wijkraadslid)

 

  1. Opening

Jochem neemt Arjan als voorzitter waar en opent de vergadering. Jochem introduceert Diederik Buijen en geeft hem het woord.

Diederik Buijen is bewoner van het Nieuw Heiligland en is het met andere bewoners niet eens over het Ontwerp-omgevingsvergunning van het College van B&W inzake de Ark.

Het gaat voornamelijk over het terras, rookruimte en hiermee gepaard gaande overlast. Ook speelt de woonbestemming van nummer 5 van de Ark een rol.

Diedererik doet uitgebreid verslag en geeft een lijvig mapje met historie en huidige situatie.

Jochem vraagt wat Diederik van ons verwacht. De overige wijkraden in het Centrum hebben dezelfde informatie en de wens is dat wij gezamenlijk overleggen.

Uiterlijk 28 mei 2015 dient er gereageerd te worden naar het College van B&W.

Jochem zegt toe voor deze datum per email te reageren naar Diederik.

Buurtbewoner Aad (?? achternaam vul ik later in) uit de Korte Houtstraat treedt binnen . Hij wil een bijdrage leveren aan de uitkomst van de korte enquête (poll) over evenementen in de buurt.

 

  1. Notulen en actielijst van de vergadering van 30 maart 2015 en jaarvergadering 13 april 2015.

Bij notulen 30 maart 2015 moet een correctie plaatsvinden.

Blad 1: Rob Mollee is niet naar tevredenheid door de notaris geïnformeerd, maar door Bert,       waarvan acte.

Notulen 13 april 2015 zijn aangepast op verzoek van Ingrid Hamer betreffende de actie van         Spaarnelanden inzake de beplanting van de boomspiegels. Er kan geplant worden maar is voor                        eigen rekening.

De notulen van beide vergaderingen worden goed gekeurd.

Actielijsten worden doorgenomen en aangepast.

 

  1. Politiezaken

Op de jaarvergadering is de overlast van de Raamvest ter sprake gekomen. Paul heeft geen         melding hiervan in de dagrapporten kunnen vinden.

Wel melding van het weekend, dit is opgelost.

De meldingen gaan wel omhoog, maar aangiftes worden niet gedaan. Dit is echt noodzakelijk.

Paul meldt dat er tot vorige week geen inbraken zijn gemeld. Tussen 4 en 5 mei hebben er echter vijf inbraken plaatsgevonden, 3 pogingen, 2 daadwerkelijk. Jochem stelt voor een melding op de website te plaatsen met extra aandacht voor zomerse temperaturen en bijgaande openstaande deuren en ramen.

Paul meldt dat wat betreft de Lounge de bereidheid is om klachten te melden groter is. Paul vraagt hem in ieder geval te mailen om registratie te waarborgen. De eigenaar van de Lounge is wel meewerkend.

 

  1. Nieuwe Kerksplein

Uitslag van de poll tegen of voor film en ambachtelijke markt.

Film 54% tegen en voor ambachtelijke markt 62%. Er zijn teleurstellend slechts 24 reacties.

Buurtbewoner Aad neemt het woord en is pertinent tegen evenementen met harde muziek. Hij meldt dat er meer bewoners het met hem eens zijn en vind Bevrijdingspop veel te groot geworden.

Er is sprake van harde muziek, agressie en dronken bezoekers die wild plassen (wellicht een oplossing om toiletten te plaatsen). Noemt een andere locatie, b.v. Veerplas of Spaarnwoude.

Een Jopenfestival is bij voorbeeld wel passend.

Aad meldt ook overlast van Koningsdag. Hierop wordt gereageerd door de leden dat er ook sprake moet zijn van tolerantie. De wijkraad kan hier geen standpunt over in nemen.

Jochem zal met de Gemeente de uitkomsten van de poll inventariseren en de vergunning voor de filmavonden in de gaten houden.

 

5    Wijk op Groen

De enqueteformulieren zijn door Truus en Els doorgenomen. Er is ook aandacht gegeven aan aanmeldingen om iets te doen voor de buurt c.q. wijkraad. Bert meldt dat mevrouw Mathijzen ook haar bijdrage wil leveren.Jochem neemt contact op en Jelle zal hierop terugkomen.

 

  1. Boeretuin

Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

 

  1. Bingo

De bingo van 28 mei 2015 kan doorgaan. Els zal een en ander afstemmen met Duveke. Er moet                   nog een beslissing gekomen worden over de volgende bingo’s.

 

  1. Rondvraag

Geen

 

Volgende reguliere vergadering is 8 juni om 18.30 uur

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.