Notulen van de Wijkraadsvergadering op 2 januari 2017

Aanwezig:  Dick Smit (kandidaat voorzitter), Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luys (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Ferdinand Pronk (aspirant wijkraadslid), Jan Teitsma (kandidaat penningmeester), Wout Vogelesang (belangstellende voor lid van de Wijkraad)

Afwezig : Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Grace de Thouars (aspirant lid),Renée Gutherson (wijkraadslid),  José Boele (projectlid)

Voordat Dick de vergadering opent, heeft er een fotomoment plaatsgevonden in de Nieuwe Kerk.

De aanwezige leden worden met foto voorgesteld in het Binnenblad van februari.

 

 1. Opening

Dick opent de vergadering met een nieuwjaarswens: samen het werkwoord ‘ontmoeten’ dit jaar centraal stellen en actief vorm geven als wijkraad. Hij rekent op een goede samenwerking en heet een ieder en in het bijzonder Wout Vogelesang van harte welkom.

Wout wil graag een vergadering bijwonen om te kijken of hij toe wil treden als lid van de Wijkraad. Wout stelt zich voor aan de leden.

Dick heeft een gesprek met Grace gehad, zij kan niet aanwezig zijn, maar wil zich graag voorstellen aan de leden. Hiertoe heeft zij een mail gestuurd. Dick leest de tekst voor. Els zal de tekst doorsturen naar de afwezige leden.

 

 1. Informatie-uitwisseling

Michiel (onze wijkagent) heeft Jochem geïnformeerd.

 • Het is erg rustig in de buurt
 • Afval lijkt wordt op meerdere locaties te worden gedumpt.
 • Vuurwerk van categorie 1 (klein sierwerk) mag het gehele jaar verkocht worden
 • Gepke (dakloze vrouw in bushokje) is opgenomen in de ziekenboeg van de GGD

José (via mail aan Dick)

Wat betreft Haarlem parkeert: het is nog niet bekend hoe het college de moties en amendement. ten van de raad zal verwerken. Zij houdt de vinger aan de pols.

Ferdinand

 • Beveelt de Nieuwjaarsborrel bij de daklozen op 5 januari om 19.00 uur aan.
 • Vraagt naar het publikatiemoment van de notulen in verband met de website.

Notulen zullen na het vaststellen worden gepubliceerd door Ferdinand.

Bert

Gaat naar de Nieuwjaarsborrel van Buuv

Dick

 • Het ervaren van overlast moet formeel vastgelegd en geregistreerd worden (bij politie, handhaving, gemeente) liefst met de aard van de overlast. Dick gaat m.b.t. the Lounge de meldingen over 2016 opvragen.
 • Dick meldt dat we een nieuwe huurder voor de bovenetage hebben.
 • Dick heeft een afspraak met Stella, zij geeft Franse les in het Wijkgebouw. Dick zal dan bespreken op welke wijze er destijds afspraken zijn gemaakt.
 • a.v. het laatstgehouden OOC, met wethouder, is door de gemeente de wijze van overlast melden met betrekking tot AirBnB besproken. Staat op de site.
 • Brief van B&W inzake openings- en sluitingstijden komt in the cloud bij de andere wijkraad-documenten.
 • Dick meldt de start van de pilot schillenboer in onze wijk. Een artikel staat op de website.
 • Dick kondigt het bezoek aan van een potentieel nieuw wijkraadslid in februari.
 • Dick heeft contact gezocht met wijkraadsleden c.q. voorzitters van de overige Wijkraden. Houdt ons op de hoogte.
 1. Notulen van 5 en 12 december

       Notulen zijn doorgenomen en goedgekeurd

Actielijst:

Zijn doorgenomen en worden aangepast

 1. Wijkraad
 2. Dick licht de samenstelling van de wijkraad toe tot aan de jaarvergadering van 2017.

De overdracht van werkzaamheden van oud DB naar nieuw DB loopt.

 1. Werkwijze van de wijkraad/taakverdeling wijkraad 2017:

Ferdinand licht de werkwijze uitgebreid toe. Sommige punten houden we aan. Zie bijlage 1.

De taakverdeling voor 2017 wordt besproken en voorlopig vastgesteld. Zie bijlage 2.

Door tijdgebrek worden de punten c tot en met i op 9 januari verder behandeld.

Vervolg 9 januari:

Afwezig Ferdinand, Wout, Grace, José en Renée

 1. – De datum van de jaarvergadering wordt vastgesteld op 22 maart.

–                 Dick vraagt hoe de routing van het jaarverslag was.

Jochem presenteerde dit met beeldverhaal en werd door Arjan toegelicht.

Via het jaarverslag legt de wijkraad verantwoording af van het afgelopen jaar.

Jochem en Dick bereiden dit samen voor. Een eerste concept komt in februari op de agenda.

–                 Het financieel verslag wordt gemaakt door Maaike samen met Jan Teitsma.

De kascommissie bestond vorig jaar uit mevrouw Fabienne van der Schilden en de heer Stan Katee. Zij worden ook dit jaar gevraagd en benaderd door Jan Teitsma. Afgesproken wordt dat Maaike en Jan tijdens de februarivergadering een concept van het financieel verslag toelichten. Tevens zullen zij dan de concept begroting 2017 agenderen (deels geschoeid op het oude subsidiestelsel).

–                Dick licht toe, aan de hand van info van gemeentezijde,  dat de subsidie voor 2017 in elk geval tijdens het 1e kwartaal 2017, in de oude vorm blijft bestaan.

De verwachting is dat in het 2e kwartaal de subsidie gewijzigd wordt naar aanleiding van het BW voorstel m.b.t. ‘Helder Speelveld’.  Dick vraagt Jan T. te onderzoeken of er mogelijk een voorschot nodig is, indien de liquiditeit onvoldoende zal zijn.

–                De voorbereidingsgroep voor de jaarvergadering bestaat uit: Jan L., Ferdinand en Dick. Wij worden gevraagd reacties te geven n.a.v. de concepten die zijn verspreid.  Een uitgewerkt voorstel m.b.t. de jaarvergadering komt in februari op de agenda 2017.

Communicatieplan 2017. Dit punt wordt i.v.m. ziekte van Ferdinand doorgeschoven.

Wat betreft de eerdere voorzet van Ferdinand kan nog tot 25 januari gereageerd worden in verband met de plaatsing en deadline van het Binnenblad.

 1. Het B&W besluit m.b.t. ‘Helder speelveld’ (in december jl. verspreid) is bedoeld voor bewonersinitiatieven . Jan T. bereidt een voorstel voor t.b.v. standpuntbepaling door de wijkraad. Jan heeft diverse vragen gesteld aan de gemeente maar nog geen antwoord ontvangen. Het beeld is dus nog niet compleet. Op de volgende vergadering zal Jan T. zijn zienswijze presenteren. Eventueel maken we gebruik van de inspraakmogelijkheid. Er moet wel door ons proactief gehandeld worden met subsidieaanvragen nu ons budget zal worden verlaagd. Ook wijkraden kunnen aanvragen indienen. Jan zal hierna met Maaike naar kijken.
 2. Mogelijkheid extra groen. Op de website komt in de e.v. nieuwsbrief het gemeentelijk bericht inzake de mogelijkheid van extra bomen/groen. Er zal duidelijk vermeld worden dat er zelf actie ondernomen dient te worden.
 3. Bestemmingsplan. Jan L. licht de stand van zaken van het aan te passen bestemmingsplan toe. Het gaat o.a. over verkeersverordeningen, wonen boven winkels, AirBnB, toekenning van bouwplannen, winkels overzetten naar wonen.

De gemeente is aan zet om de vertegenwoordigers van de Wijkraden Vijfhoek, Heiliglanden /de Kamp uit te nodigen naar aanleiding van eerder gestelde vragen, de verwachting is maart/april 2017. Vervolgens zal de wijkraad, na het B&W besluit terzake, samen met de gemeente een inloopmoment voor bewoners uitschrijven aan de start van het inspraakproces.

Wijkschouw oktober 2016. Jochem heeft met Jan-Willem de staat van onderhoud van het publieke domein in de wijk bekeken. Een concept-rapport met aanbevelingen ligt bij Jan-Willem. In februari komt Jan-Willem hier op terug (zal gevraagd worden door Jochem). Mogelijk kan het punt terugkomen op de jaarvergadering.

Bingo. Inzake de bijdrage van de wijkraad aan de Bingo wordt er afgewacht op duidelijkheid wat betreft de nieuwe subsidieregeling. Els heeft de betrokkenen ook zodanig geïnformeerd.

Rondvraag

Jochem zal een actuele lijst met telefoonnummers en mailadressen rondsturen.

Wout geeft desgevraagd door Dick aan het een plezierige vergadering gevonden te hebben en meldt zich graag aan als wijkraadslid.

De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering

Volgende reguliere vergadering is 6 februari 2017 om 19.00 uur