Notulen van de Wijkraadsvergadering op 2 maart 2015

Aanwezig:

Afwezig:

1. Opening

Jochem Koetsveld (secretaris), Maaike Beun (penningmeester) Bert Gijrath (wijkraadslid)), Els Clement (wijkraadslid/notulist), José Boele (betrokken bewoner) en het kandidaat wijkraadslid Renée van ’t Veer, Jan Stoop Willem (toekomstig webbeheerder/wijkraadslid.

Arjan van Minderhout, Jan Luijs en Ingrid Hamer, Ralf Koppeschaar, Anne van t Veer. Ralf is niet beschikbaar omdat hij met geweld is geconfronteerd en nare verwondingen heeft opgelopen. Heel spijtig voor Ralf, we hopen dat Ralf voorspoedig zal herstellen.

Jochem zit de vergadering voor en heet de aanwezigen welkom.

2. Notulenenactielijstvandevergaderingvan2februari2015

Bert merkt met betrekking tot blad 2 op, dat alleen bestuurders staan ingeschreven bij de Stichting.
De actielijst wordt doorgenomen, een aangepaste versie is bijgevoegd.

3. Politiezaken

Redelijk stabiel. Op 5 februari heeft in de Doelstraat een straatroof plaatsgevonden. Er is een telefoon uit de hand van de beller gegrist. Ondanks de camerabeelden van de Lounge en Van Gunsteren kon er geen aanhouding plaatsvinden.
Er was in sommige delen van de wijk een storing in de straatverlichting, dit is doorgegeven aan de betrokken instanties want zoiets is risicoverhogend voor incidenten.

Er is weinig overlast van de jeugd. Er is wel een stijging van het aantal daklozen.

4. Wijkraad/Gemeentezaken

Voorstellen Jan-Willem Stoop

Jan Willem heeft aangegeven zich via de enquete op het terrein van onze website te willen begeven en ondersteunen. Hij woont in de Vijfhoek en is goed bekend met de materie. Ziet verbeterpunten en gaat samen met Jochem aan de slag. Hij zal elke vergadering bijwonen en wil ook wijkraadslid worden. Wij heten Jan-Willem van harte welkom

Werkgroep Zorg en Welzijn

Blijft punt van aandacht

Aansprakelijkheid leden van de Stichting.

Bert is hier druk mee bezig en heeft contact met de notaris. De notaris maakt een kopie document gericht aan Rob Mollee en stuurt dit eerst ter kennisname aan Bert. Bert zal ons hierover informeren.
De notaris had nog een punt van aandacht, namelijk dat een huishoudelijk reglement ontbreekt. Bert heeft een kopie van het huishoudelijk reglement van de Wijkraad Heilige Landen. Dit reglement kunnen wij met enkele aanpassingen zo overnemen. Bert en Jochem kijken hier samen naar.

Fietsparkeren

José meldt dat de fietsenrekken worden teruggeplaatst. De voordelen voor terugplaatsing waren groter dan de nadelen.

Hemels Haarlem

Algehele conclusie, er is te weinig bekend. Is er een tekening? Hoe is de logistieke aanvoer? Is er controle? Zijn andere data mogelijk.
José vindt het een belasting voor de bewoners en past niet in het karakter van de buurt. Bezoekers aan de buurt vinden de rust juist belangrijk. Hier komt nog bij dat het een drukke periode is. Het weekend daarop is namelijk het Jopenfestival en het weekend daarna Huiskamerfestival Vijfhoek.

Zij pleit er voor dat bewoners zich hierover kunnen uitspreken. Zowel via social media als schriftelijk kunnen de bewoners zich uitspreken. Hiervoor zal een briefje terecht komen bij de bewoners.

Puur en eerlijk

Algemene mening: niet echt nodig.
José noemt eventuele logistieke problemen en gaat bij de aanvrager informatie opvragen.

Jaarvergadering 13 april 2015

Draaiboekje blijft actiepunt.
De leden worden voorgesteld op de jaarvergadering. Anne van ’t Veer heeft te kennen gegeven geen wijkraadslid te willen zijn maar is beschikbaar voor hand en spandiensten op zijn terrein. Vraag is of er na afloop in de kerk drank geschonken kan worden die door ons wordt meegenomen. Maaike vraagt dit na.
Els zal te zijner tijd bloemen halen.

4. Watverdertertafelkomt.
Els licht de bespreking Visie op Groen toe. Kort verslag wordt meegestuurd.

Johanna Kuiper is bewoner en komt de vergadering bijwonen
Zij wil als bewoner kenbaar maken dat de filmavonden en andere grootschalige evenementen niet corresponderen met het historisch karakter van de buurt. Haarlem moet ook stiltegebieden hebben.

Jan Willem vraagt om gegevens van de leden. Jochem zorgt hiervoor. Tevens meldt Jan Willem dat de Lange Boogaardstraat is verzakt en ziet meer verzakkingen in de buurt. Hij heeft dit al bij de Gemeente gemeld. Jochem stuurt nog een mail hierover aan Ingrid Hamer.

Maaike meldt dat dit haar laatste vergadering is voor de bevalling. Eventuele zaken kunnen aan Jochem worden meegegeven.

De vergadering wordt gesloten.
Volgende vergadering is 30 maart 2015 om 18.30 uur

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.