Notulen van de Wijkraadsvergadering op 2 mei 2016

 

Aanwezig:            Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luys (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/ notulist), Inge Crul (Binnenblad)

Afwezig       :         Arjan van Minderhout (voorzitter),  Michiel Wijn (politie/wijkagent), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Maaike Beun (penningmeester).

 

 1. Opening

Jochem  opent de vergadering en heet een ieder welkom.

 

 1. Notulen en actielijst van 4 april 2016

Blz.1:

Bij politiezaken staat daglozenopvang, moet zijn daklozenopvang.

Blz. 2:

Eventuele aanslagen: Bert was niet in Brussel maar signaleerde dit in Albert Heijn.

Blz. 2

Bestemmmingsplan Vijfhoek/Heilige Landen heeft een m teveel.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt.

 

 1. Politiezaken

Jochem  leest de berichten van Michiel voor.

 • Tweemaal is er een melding gedaan van overlast bij het Wilsonsplein. Bij controle kon er niets geconstateerd worden.
 • Diverse fietsen zijn gestolen

Overlast daklozen wordt opgepakt

 • Melding van diefstal uit een bedrijf
 • Poging diefstal uit een woning
 • Paal Botermarkt/Gasthuisstraat is er nog niet

 

 1. Gemeente zaken/Wijkraden

       Er is een verzoek gedaan door weekblad De Haarlemmer voor een interview met als uitgangspunt      ‘wat is de algemene tussenstand in de wijk na 2 jaar college’. Aanwezig zullen zijn: Jur Botter                (wethouder), Joris de Heus (Querido) en Inge Crul.

 

Jaarvergadering

Goede opkomst van 65 buurtbewoners

 • Acties staan vermeld bij de actielijst van de notulen
 • Evaluatie:
 • Jan Luys heeft reacties (adviezen) gekregen om een onafhankelijke voorzitter voor de jaarvergadering aan te trekken.
 • Powerpoint presentatie was prima
 • Vragen en antwoorden van panel was een goede opzet
 • Bert stelt een draadloze microfoon voor.
 • Inge meldt dat andere wijkraden gastsprekers uitnodigen. Wellicht een idee voor ons. Inge oppert het idee van thema-avonden eens in het half jaar.

 

 

 

 

 

       Wijkschoonmaak

Een matige opkomst van 14 (zeer enthousiaste) buurtbewoners.

Spaarnelanden had twee man sterk en materiaal beschikbaar gesteld, o.a. een super stofzuiger, waarmee o.a. sigarettenpeuken snel opgezogen konden worden. Al met al een geslaagde schoonmaakdag met de nodige zakken verzameld vuil.

Dank aan de deelnemende bewoners, de mannen van Spaarnelanden en Laurina van Dam voor de organisatie bij Spaarnelanden.

Evaluatie:

 • Wellicht splitsen in twee verzamelpunten
 • Proviand beschikbaar stellen bij De Wandelaar of Jopen Kerk
 • Per spot een organisator
 • Flyer opleuken met foto’s van vorige acties
 • Mogelijkheid van bladkorven. Jochem gaat dit na.
 • Jan Luys vraagt of de foto’s die gemaakt zijn door de mannen van Spaarnelanden beschikbaar zijn. Jochem vraagt dit na.

 

Verslag OOC en CMG

Jan meldt nogmaals dat de notulen naar de wijkraadsleden worden gestuurd.

In de daaropvolgende wijkraadsleden kunnen vragen gesteld worden.

 

Fietsparkeren

Geen nieuws

 

Oude Zijlvest paaltje

Weergave van de mail van Ingrid Hamer van 2 mei 2016

De Gemeente houdt vast aan het eerder genomen besluit dat de Boeretuin niet voor auto’s toegankelijk is vanaf de Wilhelminastraat en de Oude Zijlvest. De bevoorrading van de Jopenkerk moet verlopen via de Zuiderstraat en Gedempte Voldersgracht

Handhaving zal controleren en zo nodig bekeuren op de verboden tot stilstaan aan beide zijden van de Oude Zijlvest.

De Raaks is voor bevoorrading tussen 6.00 en 11.00 uur toegankelijk. Alleen met een ontheffing mag men buiten deze venstertijden laden en lossen op de Raaks.

Martin Jansen vraagt de belijning van het ‘niet parkeren’ op te frissen bij de keerlus aan de noordkant van de Oude Zijlvest en een bord ‘niet-stoppen en niet-parkeren te plaatsen aan de zuidkant van de Oude Zijlvest.

 

Buuv

Maaike heeft dit overgedragen aan Bert, wordt aan aandachtsgebied voor Bert

Bert meldt dat er een bijeenkomst met betrekking tot zorg en handicap (GGZ) is geweest.

Twee personen zijn bij Bert thuis geweest. Is geen aandachtsgebied voor de Wijkraad.

 

Els vraagt naar het functioneren van de sociale wijkteam, wellicht aandachtspunt voor de volgende agenda.

 

Werving wijkraadsleden

Op de vergadering van 7 maart was buurtbewoner Ferdinand Pronk als belangstellende aanwezig.

Is er nog contact opgenomen met hem voor eventuele deelname als wijkraadslid. Actie Arjan.

Jan Luys stelt voor om een nieuwe oproep te doen voor het werven van wijkraadsleden.

Op diverse terreinen komen wij mankracht tekort. De hoeveelheid werk wordt teveel.

Voorbeeld: voor het bestemmingsplan Vijfhoek zou iemand met juridische kennis of een planoloog beter geschikt zijn.

 

 

 

Rondvraag

Er is een buurtbewoonster lastiggevallen met betrekking tot louche dakreparateurs. Inge gaat vragen of deze mevrouw toestemming geeft voor een publieke waarschuwing.

 

Jan Luys meldt een mail van Peter de Koning van Spaarnelanden over wijkgericht werken.

Peter wil de 2 handhavers voor onze wijk introduceren tijdens een Wijkraadsvergadering.

Jochem gaat deze uitnodiging regelen. Tevens meldt Jan een mail van Laurina van Dam over wijkgericht werken door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Jan stelt voor deze op de website te plaatsen, na bespreking in het Bestuurd.

 

Bert stelt naar aanleiding van de mail over het verschuiven van de vergaderdatum dat dit niet wenselijk is. Buurtbewoners kunnen zodoende voor een dichte deur komen te staan.

 

Jan vraagt naar de zomerstop van de Wijkraad. Jochem kijkt dit na.

 

Volgende reguliere vergadering is 6 juni 2016 om 19.00 uur