Notulen van de Wijkraadsvergadering op 3 augustus 2015

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter),   Jochem Koetsveld (secretaris), Maaike Beun (penningmeester) Jan Luijs (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Paul de Rooij (politie/wijkagent) Els Clement (wijkraadslid/notulist).

 

Afwezig:                 Jan Willem Stoop (wijkraadslid), , Renée van ’t Veer (kandidaat wijkraadslid)

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering

 

 1. Notulen en actielijst van 8 juni 2015

Blz. 1

Bingo: Centrum heeft € 200,00 overgemaakt. Verder hebben wij zelf de middelen om nog twee                   bingo’s in 2015 te organiseren.

 

The Lounge:

Er vindt 25 augustus 2015 een gesprek plaats met belanghebbenden, bewoners, Gemeente en wijkagent Paul de Rooij

 

Vierwijkraden overleg:

Arjan gaat dit nieuw leven inblazen.

 

Huishoudelijk reglement

De definitieve versie is door Jochem als bijlage bijgevoegd. Opmerking: het lezen wordt bemoeilijkt door het logo op de tekst.

Dit wordt aangepast.

 

Burendag:

Geen actie onzerzijds

 

Haarlem Jazz & More:

Er komt geen podium op het Nieuwe Kerksplein dit jaar. Er heeft nog een afsluitend gesprek plaats met de Gemeente, belanghebbenden en Martijn Bevelander.

 

Planning data Wijkraadsvergaderingen:

Eerste maandag van de maand, 9 november 2015 wordt derhalve 2 november 2015.

 

Algemene opmerking

Bert sprak José Boele. Zij merkte op dat zijin het Binnenblad nog vermeld staat als wijkraadslid.

Jan Luijs adviseert José te omschrijven als “projectmedewerker parkeren”. Jochem geeft dit door aan Jan Hoving, coördinator van het Binnenblad.

 

 1. Politie/Gemeentezaken

–         Het was rustig in de wijk, maar vorige week twee inbraken.

–         Bij de Lounge is het ook rustig.

–         Paul heeft signalen ontvangen over de bloembakken in de Korte Annastraat om de vaart uit                                het snelverkeer te halen. Paul verwijst hiervoor naar de Wijkraad.

–         In de Doelstraat is sprake van vette bende op het wegdek, Paul verwijst hiervoor naar                                             Spaarnelanden.

–         De functie van Paul wijzigt van wijkagent naar “zorgcoördinator verwarde personen”.

Te zijner tijd zal de nieuwe wijkagent geïntroduceerd worden.

 

 1. Wijkraad

 

 1. Evenementen
 2. Nieuwe Kerksplein

Er vindt op 29 augustus 2015 een kleinschalig Singer Songwriter Festival plaats.

Is om 20.00 uur afgelopen en heeft al meerdere keren plaatsgevonden.

Hier is geen overlast van te verwachten.

 1. Gasthuisstraat

Hierover worden wij nog geïnformeerd.

III       Debat programma: Rol van de wijkraden op 7 augustus.

Jan Luijs gaat hier naar toe. Arjan zal Piet de Vries informeren

 

 1. Financiën
 2. Wijkraadskosten

Maaike meldt dat wij € 7.711,00 voor vaste lasten van het Wijkgebouw hebben                                                                   ontvangen.

Voor het geval er gelden resteren vraagt Maaike mee te denken aan een nuttige                                                                 en verantwoorde besteding binnen de geldende criteria.

 1. Leefbaarheidsbudget

Ontvangen € 2.458,00.

Ook hiervoor vraagt Maaike mee te denken aan een nuttige en verantwoorde besteding                                               binnen de geldende criteria.

III.     Bewonersondersteuning

Ontvangen € 2.733,00.

Ook hiervoor vraagt Maaike mee te denken aan een nuttige en verantwoorde besteding                              binnen de geldende criteria.

 

Arjan vraagt in het kader hiervan deze ideeën op te voeren als agendapunt voor de                        volgende vergadering.

IV       Inkomsten wijkgebouw

De pot hiervoor loopt voller. Arjan legt uit dat de Gemeente wordt geïnformeerd                                               hierover en benadrukt dat dit geld ten goede zal komen aan de bewoners. Op welke                                                                                                 wijze zal nadere informatie komen.

Jan heeft kritische vragen over verantwoordelijkheid van het handelen van het bestuur                               en de stichting en de rol van wijkraadslid hierin. Arjan vraagt Bert om uit te zoeken waar                                                                             en hoe de verantwoordelijkheden liggen.

                                           

 1. OOC

Jan Luijs en Arjan bespreken als voorbereiding samen de punten voor 6 augustus door.

 

 1. Afwijkend bestemmingsplan Raaks

Wij hebben een mail ontvangen over het voorstel om een hamburgertent toe te laten in het              pand Drossestraat 3. Dit wijkt af van het bestemmingsplan, helaas is de datum van bezwaar                                                           al voorbij. Jan benadrukt dat onze mails tijdig beantwoord moeten worden.

Arjan wil dit als agendapunt voor het OOC opvoeren.

 1. Huishoudelijk reglement

Aan de leden wordt gevraagd dit reglement door te lezen. In de volgende vergadering komt                 dit aan de orde. Er moet een klap op gegeven worden.

 

 1. Vergaderdata

Is behandeld bij punt 2 Notulen

 

 

 

 1. Taakverdeling leden

Arjan vraagt Bert om een voorstel te maken. Arjan heeft destijds een voorstel gemaakt en                   vraagt Bert te kijken hoe actueel dit is. Jan Luijs geeft een opzet aan Bert. Komt volgende                                                                                                 vergadering aan de orde.

 

 1. Schoonmaak wijkgebouw

Algemeen besluit: iemand inhuren voor 1 uur per week.

Arjan vraagt of wij kandidaten hebben. Zo ja,dan Arjan hierover willen informeren.

 

 1. Wijk op Groen

Jelle is aanwezig en doet verslag van de laatste bijeenkomst.

Er waren 3 andere professionals bij aanwezig, die hun diensten aan willen bieden.

Annemarie Kok (Ecoloca)en Jelle gaan samen het project afmaken.

Het programma voor de twee workshops is gemaakt. Voorstel is om deze workshops te houden                op 5 en 26 september. Jelle geeft de definitieve data nog door, zodat een locatie gezocht kan                                                                                              worden.

Maaike en Jelle gaan kijken naar locaties. Bert biedt bij geschiktheid zijn woning aan en vraagt aan Jelle te kijken of dit inderdaad zo is.

 

 1. Rondvraag

       Geen vragen

 

 

 

Volgende reguliere vergadering is 7 september 2015 om 18.30 uur

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.