Notulen van de Wijkraadsvergadering op 3 oktober 2016

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter), Jochem Koetsveld (secretaris), Maaike Beun (penningmeester), Michiel Wijn (politie/wijkagent ), Bert Gijrath (wijkraadslid),Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/ notulist), Ferdinand Pronk (aspirant wijkraadslid), José Boele (projectmedewerker), Paul de Nijs (lid commissie Wilsonsplein, Dick Smit (belangstellende voor wijkraadslid)

Afwezig       :         Jan Luys (wijkraadslid),

 

  1. Opening

Arjan opent de vergadering en heet Dick Smit welkom. Dick heeft een gesprek gehad met Arjan en is aanwezig met uitgangspunt een vrijblijvende oriëntatie als wijkraadslid. Dick stelt zich voor aan de leden.

 

 

  1. Notulen en actielijst van 5 september 2016

José merkt op met betrekking tot Parkeervisie dat het de bedoeling is om te voorkomen dat de parkeerdrukte getransporteerd wordt naar de wijken aan de rand van de stad.

Sticker Breestraat. Volgens José is hier nog geen duidelijkheid. Arjan merkt op dat op de containers op de Raamvest uitgebreid uitleg staat.

Bij meldingen aan Spaarnelanden wordt geantwoord dat het probleem is opgelost, hetgeen niet het geval is. José ziet torenhoge stapels papier en karton. Wellicht een onderwerp voor het OOC.

Wijk app. Ferdinand heeft een stuk in het Binnenblad hierover geschreven. Actiepartij Trots claimde alle gegevens te willen ontvangen. Hierop is niet ingegaan omdat er uitgegaan wordt van de landelijke organisatie.

Verder worden de notulen goedgekeurd

 

Actielijst

is behandeld en bijgewerkt

 

  1. Politiezaken

–         Overlast zwervers neemt af.

–         Fietsendiefstallen vallen mee

–         Chantage/ bedreigen winkelier. Situatie is onder controle

–         Diefstal uit auto

–         Diefstal/gebruik drugs in boot

Ferdinand vraagt aan Michiel naar de betrokkenheid van de politie bij een Whats App groep.

Politie neemt niet deel aan de app. Het advies is het kleinschalig te houden en één deelnemer van de groep aan te wijzen om melding te doen aan de politie.

 

  1. Gemeente zaken/Wijkraden

       Stedelijke distributie

Zie bijgevoegde documenten. Arjan deelt mee dat het document vandaag is vrijgegeven voor publicatie en is gestuurd naar de leden van de Commissie Bestuur .

Alle relevante groepen zijn aanwezig geweest. Arjan en Jan Luys hebben hieraan ook deelgenomen.

Arjan vraagt aan de leden of zij het stuk willen lezen en komt op de agenda voor de volgende vergadering voor op- en aanmerkingen.

José vraagt naar verdere procedure. Arjan deelt mee dat de Commissie een uitspraak doet.

 

 

Herfstdiner vindt plaats op 29 november en de Kerstborrel op 12 december

Arjan, Els en Bert zullen hun krachten hieraan wijden.

 

Parkeervisie

José meldt dat er 4 oktober een gesprek plaatsvindt met Joyce Nupoort, teammanager bureau Ruimtelijke Plannen Gemeente Haarlem.

De insteek: nuances voor ons deel van de stad.

De wens is verkeersmaatregelen voor het reguleren wat betreft het uitrijden van de wijk om te voorkomen dat er circulerend verkeer plaatsvindt.

Actie: langs de fracties gaan.

 

24 uurs opvang

Ferdinand heeft ons  juiste versie van de brief aan de Commissie van 17 september 2016 gemaild (is bijgevoegd).

Arjan meldt dat de overlast minder is. Aan zorgmijders zijn begeleiders gekoppeld. Over een buitenruimte wordt nog nagedacht.

Daklozen die nu in het traject zitten worden verder begeleid met het doel uit het gebouw in de Wilhelminastraat te vertrekken door o.a. begeleid wonen.

Een zwaardere groep met psychiatrische problemen komt hiervoor in de plaats. De bewoners worden goed geïnformeerd.

José vreest dat procedureregelingen de inspraak van de bewoners ontneemt.

Bovendien kan er sprake zijn van een verhoogde onrust.

 

Opvolging Arjan in OOC/CMG

Wat OOC betreft neemt Jan Luys al deel.

Voor CMG is een kandidaat in de persoon van Hugo van Wees van Centrum.

Arjan vraagt of er iemand van de leden beschikbaar wil zijn. Dit is niet het geval en Arjan zal Hugo van Wees als opvolgen voorstellen.

 

Uitbreiding wijkraad

De voorzitter, secretaris en penningmeester treden af.

Aanmelding van nieuwe leden is bescheiden.

Dick Smit is geïnteresseerd en wij hopen hem welkom te mogen heten.

Paul de Nijs stelt zich beschikbaar als voorzitter.

 

Wijkraadsbudgetten

Wijkraadskosten blijven bestaan.

De bewonersondersteuning- en leefbaarheidsbudgetten worden samengevoegd.

Aanvragen kunnen worden gedaan en worden door de ‘Initiatievenraad’ beoordeeld.

Gelden die niet gebruikt worden vloeien niet langer terug naar de Gemeente.

Arjan vraagt de leden de Memo Gelijk Speelveld (bijgevoegd) te lezen en bij de volgende vergadering te bespreken.

 

Bannier Gierstraat

Een nieuwe bewoner verbaast zich over de wanorde in de Gierstraat wat betreft de voetgangers en fietsers. Het voorstel is de banner met spelregels ophangen

De banners worden gezocht.

José stelt meer handhaving voor.

Arjan zal aan Ingrid Hamer verkeersbordjes vragen.

 

 

Wijk op Groen

Er heeft een bijeenkomst op het Nieuwe Kerksplein plaatsgevonden wat betreft de groenvoorziening op het plein. Er wordt subsidie aangevraagd voor de ‘kerkkraag’ en beplanting wordt bepaald voor de 6 bakken die door Spaarnelanden beschikbaar zijn gesteld

Bij voldoende draagkracht wordt een voorstel gedaan om de Korte Annastraat, Popelingstraat en Oude Raamstraat tot voetgangersgebied te verklaren met uitzondering voor fietsers. Hiervoor zullen 4 extra bakken met beplanting geplaatst worden. De bewoners zullen zelf deze bakken financieren.

 

Fietsvoorstellen

Contact tussen de leden van de Fietsgroep heeft alleen bestaan uit mailverkeer.

Het opheffen van bepaalde parkeerplaatsen op de Botermarkt vanwege het plaatsen van Tulips (fietsenstandaards) zou op de site vermeld worden omdat er geen bewonersbijeenkomst zou worden gepland. Dit heeft nog niet plaatsgevonden. José heeft de brief van de Gemeente hierover en kan deze digitaal aan Jan Willem aanleveren. Jan Willem zal deze direct op de site plaatsen aangezien de inspraakprocedure 8 oktober afloopt.

José onderneemt actie om de Fietsgroep te activeren

 

Rondvraag

Arjan vraagt aan Dick hoe hij de vergadering heeft ervaren. Dick vindt het interessant en schuift graag de volgende keer weer aan.

 

Paul de Nijs  zit in het comité van de werkgroep Wilsonsplein Groen en meldt dat er problemen zijn. Arjan stelt voor dat Paul zorgt dat de betrokken leden bij elkaar komen in het wijkgebouw. Arjan zal dan aanwezig zijn.

Paul wil graag op de hoogte gehouden worden door de zaken per post togestuurd te krijgen Het adres is Korte Doelstraat 2 B, 2011 VV Haarlem.

 

Jochem meldt dat het kunstwerk van Hannes Kuiper op het Wilsonsplein aan onderhoud toe is.

Arjan heeft dit al gemeld aan Ingrid Hamer maar nog niets vernomen. Hij zal dit nogmaals doen.

 

Volgende reguliere vergadering is 7 november 2016 om 19.00 uur