Notulen van de Wijkraadsvergadering op 30 maart 2015

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhoud (voorzitter) Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luijs (wijkraadslid) Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Jan Willem Stoop(webbeheerder/ toekomstig wijkraadslid), José Boele (betrokken bewoner), Ingrid Hamer (gebiedsverbinder Centrum), Fjodor Molenaar (Afdeling gebiedsverbinders)

Afwezig:                 Maaike Beun (penningmeester) Renée van ’t Veer (kandidaat wijkraadslid)

Paul de Rooij (politie/wijkagent), Ralf Koppeschaar

 

  1. Opening

Arjan opent de vergadering en feliciteert trotse vader Jochem met zijn dochter Sanne.

IIngrid en Fjodor worden welkom geheten.

Arjan deelt mee dat Ralf Koppeschaar afziet van deelname aan de Wijkraad.

Ingrid wil graag de volgende punten aan de agenda toevoegen:

Visie op Groen ; Bestemmingsplan; Subsidie en Jaarvergadering

 

  1. Notulen en actielijst van de vergadering van 2 maart 2015

Rob Mollee heeft gemaild dat hij content is met de uitleg van de notaris.

De actielijst wordt doorgenomen, een aangepaste versie is bijgevoegd.

 

  1. Politiezaken

Paul is niet aanwezig vanwege vakantie.

 

  1. Gebiedsprogramma Centrum 2015

Ingrid deelt het programma aan de aanwezigen uit.

Fjodor en Ingrid lichten de inhoud hiervan toe.

Dit programma is voor 2015 vastgesteld en dient voornamelijk om te bepalen wat de wijkraden nodig en belangrijk vinden voor 2016. Ook naar welke fysieke ingrepen, die gerealiseerd moeten worden, de aandacht uitgaat. Ingrid adviseert de wijkraadsleden bij elkaar te komen om hierop te reageren.

Er ontspint zich een discussie over de punten waar de Wijkraad een mening over kan geven terwijl eigenlijk al vaststaat dat dit niet haalbaar is. Dit levert frustraties op en kost nodeloos tijd en inspanning. Fjodor heeft in de praktijk toch wel gezien dat hier succes te behalen is.

Jochem en Bert gaan zich over het programma buigen.

 

  1. Bestemmingsplan/Jaarvergadering / Visie op Groen/ Subsidie

 

Bestemmingsplan/Jaarvergadering

Ingrid oppert dat Ton van Bugenum een presentatie over een Bestemmingsplan kan houden.

Arjan dankt Ingrid voor het idee, maar het programma van de Jaarvergadering staat vast. Wellicht op een later moment.

 

Visie op Groen

In de Leidsebuurt is een Ideeënboek samengesteld door Arda Adviesbureau en b&d Natuuradvies met als uitgangspunt: Mogelijkheden, visie en ideeën om de Leidsebuurt te vergroenen.

Dit is goedkoper dan ons project, Ingrid stelt dit per mail beschikbaar.

Arjan heeft Ingrid gevraagd een afspraak te maken met de betrokken wethouders. Ingrid vraagt naar de intentie van deze afspraak. Arjan deelt mee de filosofie van het project uit de doeken te doen. Het kan ook een pilot voor de Gemeente worden.

 

Subsidie

Uit de pot Bewonersondersteuning is € 2.733,00 voor ons project beschikbaar plus € 2.500,00 voor materialen.

Ingrid oppert het idee om de totale beschikbare jaarlijkse subsidie van € 12.290,00 voor de vijf Wijkraden in het Centrum te delen door 5, zodat per Wijkraad € 2.450,00 naar keuze besteed kan worden. Ingrid bespreekt dit met de overige Wijkraden en komt hier op terug.

Ingrid vraagt of iemand deel wil nemen aan de groep Financiële Verdeling tussen wijkraden en bewoners initiatieven. Maximaal kunnen 2 wijkraadsleden van het Centrum aanwezig zijn.

Arjan komt hier op terug.

 

  1. Puur en Eerlijk

José heeft een rondje gemaakt met de initiatiefnemer van Puur en Eerlijk. Afgesproken is dat

Puur en Eerlijk gaat kijken naar logistieke problemen. De op- en afbouw brengt in ieder geval veel reuring met zich mee.

Uit het gesprek blijkt dat de keuze voor het Nieuwe Kerksplein is vanwege het voordeel dat bij ons elektrische aansluiting aanwezig is.

José is gaan kijken naar gelijkwaardige markten, vindt het geen aanwinst voor onze buurt en heeft de suggestie aan Puur en Eerlijk gedaan om te kijken naar mogelijkheden bij andere wijken. Er is toegezegd dat José nog een berichtje zou ontvangen, tot op heden is dit niet ontvangen. Wij wachten af. Zie verder Hemels Haarlem.

 

Op dit moment stappen mevrouw Margit Reij en haar buurmannen Raymond en Eduard binnen.

Deze mensen zijn rechtstreekse buurtbewoners van coffeeshop The Lounge. De reden is de overlast van The Lounge. Af- en aanrijden van scooters, samenscholingen, luide en ruzieachtige toon van gesprekken, de gastheer voert gesprekken met groepen buiten, vechtpartijen enz.

Er is zelfs een bezoeker van The Lounge volkomen van de wereld door een ruit gevallen van een buurman, de reactie van The Lounge was beneden peil. Er is bij de bewoners wel respect voor alle mogelijkheden die zij in het begin hebben gedaan om alles goed te laten verlopen, maar nu zijn er irritaties naar elkaar. Arjan licht nog toe dat er inspanningen zijn gedaan met rode en gele kaarten. Bedrijfsleider Menno was initiatiefnemer, maar is niet meer werkzaam bij The Lounge.

Er komt ook nog ter sprake dat de camera van The Lounge rechtstreeks bij de buren naar binnen schijnt, is gemeld bij Veiligheid.

Arjan stelt voor dat hij een gesprek organiseert met de dienstdoende wethouder, Bernt Schneiders (burgemeester) en buurtbewoners. Insteek: wat gaat de Gemeente nu definitief doen aan de overlast? Buurtbewoners gaan akkoord met dit idee.

 

  1. Wijkraad/Gemeentezaken

Café De Vijfhoek

Drie weken geleden heeft de rechter een uitspraak gedaan: De Gemeente heeft haar huiswerk niet goed gedaan. Moet opnieuw juist huiswerk gedaan worden.

 

Sluitingstijden horeca

Ons gezamenlijk advies is kenbaar gemaakt. Gaat nu verder een eigen politiek leven leiden.

 

Hemels Haarlem

Informatie van de organisatoren is ontvangen.

Algemene mening van de Wijkraadsleden is dat dit evenement niet wordt gewaardeerd.

Een briefje wordt naar de bewoners van het Nieuwe Kerkspleinen omliggende straten gestuurd, waarin hun mening gevraagd wordt over grootschalige evenementen.

José vindt dat in deze brief de mening van de Wijkraad moet worden weergegeven. Arjan is het hier niet mee eens. Ook bij de 24 uurs opvang hebben wij geen standpunt ingenomen.

De strekking van de brief wordt: voors en tegens op gelijke wijze voor het voetlicht brengen.

Dit geldt ook voor Puur en Eerlijk.

Jan Willem maakt de brief zorgt er voor dat een reactie op onze website gegeven kan worden.

 

Parkeervisie

Parkeren per minuut gaat in Haarlem plaatsvinden.

Arjan en José gaan samen naar een bijeenkomst over parkeervisie.

José noemt nog de gedane toezegging voor de oplossing van gratis parkeren op zondag.

Er is nog steeds geen oplossing.

 

Concept verordening op de Wijkraden

Is als bijlage meegestuurd. Arjan deelt mee dat het aan te bevelen is om het commentaar te lezen.

 

Rondvraag

Jan Luijs:

Met het oog op werkateliers voor Wijk op Groen geeft Jan twee locaties door.

Els stuurt deze aan Truus.

 

Jan Luijs:

Piet de Vries is voorzitter van de conferentie Hoe gaan de werkraden de toekomst in.

Arjan handelt dit af.

 

Jan Luijs:

Reactie op HRLM (glossy blad van Haarlem).

Handelt Jochem af.

 

Jan Luijs:

Peter de Koning is coördinator bij Handhaving en heeft informatie gestuurd omdat zij buurtgericht gaan werken. Hij komt een keer tijdens een vergadering uitleg geven.

 

 

 

De vergadering wordt gesloten.

 

Volgende reguliere vergadering is 11 mei 2015 om 18.30 uur

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.