Notulen van de Wijkraadsvergadering op 5 september 2016

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter), Jochem Koetsveld (secretaris), Maaike Beun (penningmeester), Michiel Wijn (politie/wijkagent ), Jan Luys (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/ notulist), Ferdinand Pronk (aspirant wijkraadslid), José Boele (projectmedewerker)Jan Hoving en Hans Smit (Binnenblad), Paul de Nijs (lid commissie Wilsonsplein)

Afwezig       :         Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Jan Luys meldt dat Inge Crul op vakantie is, maar de volgende keer aanwezig zal zijn.

 

  1. Opening

Arjan opent de vergadering en heet Paul de Nijs als mogelijk wijkraadslid welkom.

Noemt de aanstaande festiviteiten: op het Nieuwe Kerksplein

  • Haarlem Cultureel Festival zaterdag 10 en zondag 11 september
  • Briljant Singer Songwriter Festival zaterdag 10 en zondag 11 september
  • Briljant Haarlems Historisch Festival zondag 11 september

(oude Jopen Festival)

  • Vijfhoek Huiskamerfestival zondag 18 september

Arjan heet Jan Hoving en Hans Smit van het Binnenblad welkom.

Ferdinand is ook lid van de redactie van het Binnenblad.

 

  1. Notulen en actielijst van 6 juni 2016

Blz.1:

Leander moet zijn Liander

Verder worden de notulen goedgekeurd

 

Actielijst

Wordt bijgewerkt.

 

  1. Politiezaken

Michiel meldt dat er over de periode juni tot september een duidelijke toename is van gepleegde feiten. Weinig woninginbraken, veel gestolen fietsen. Er heeft ook een overval bij Blokker plaatsgevonden.

Arjan vraagt naar de situatie bij de 24-uursopvang.

Jan Luys meldt dat er meer actie is van Handhaving en Querido surveilleert vaker. Jan heeft aangedrongen op hardere aanpak

De hangjongeren worden weg gestuurd. Bankjes kunnen vanwege bouwtechnische redenen niet verwijderd worden. Er wordt nu gekeken naar beplanting bij de bankjes zodat het onmogelijk wordt om plaats te nemen.

.      De winkeliers nemen zelf ook maatregelen.

 

  1. Gemeente zaken/Wijkraden

       Financiën Binnenblad

Jan Hoving heeft een overzicht gemaakt en gemaild.

Jan Hoving legt uit dat links staat wat begroot is, rechts wat de uitgaven zijn en geeft verder een toelichting.

De variabele inkomsten zijn € 600,00 lager dit jaar.

Arjan vraagt wat het resultaat zal zijn als de schenking van de Wijkraad van € 315,00 komt te

vervallen. Jan Hoving antwoordt dat dit een versnelling betekent naar een negatief saldo.

Voorstel van Arjan: bijdrage intrekken en bij nood toevoegen.  Jan Luys reageert hierop door te zeggen dat de Wijkraad zich hier eerst over moet beraden om een standpunt in te nemen.

Arjan geeft complimenten voor de financiële bedrijfsvoering

 

Wijk op Groen

Arjan verwelkomt Heleen Straesser  en Daniëlle Wempe, leden van de werkgroep Nieuwe Kerksplein.

Heleen legt uit dat de werkgroep bezig is plannen te maken voor vergroening van het plein.

Tuinarchitect Saskia van Esser helpt met het maken van schetsen die gepresenteerd worden op 19 september op het plein. Hieraan zijn kosten verbonden. De vraag is of hiervoor een budget is. Helaas is de offerte nog niet ontvangen.

Als de kosten bekend zijn kan de wijkraad een standpunt innemen, rekening houdend met het feit dat er meerdere werkgroepen zijn die een beroep op het budget kunnen doen.

Arjan vraagt waarom er niet verder is gegaan met Jelle Fekkes. Heleen heeft het idee dat Jelle zich heeft teruggetrokken, Daniëlle vult aan dat Jelle een landschapsarchitect is en Saskia een tuinarchitect.

Arjan zeg toe dat de drukkosten voor de flyer worden vergoed.

 

Wijk App

Michiel geeft aan dat een wijk app puur bedoeld is voor het lokaliseren van verdachte situaties met melding aan de politie. De politie maakt zelf geen deel uit van de buurt app.

Uit contact met Jan Willem blijkt dat hij verdere ontwikkeling wel ziet zitten. Jan Luys benadrukt dat het een burgerinitiatief moet worden.

Ferdinand wordt gevraagd een stuk hierover in het Binnenblad te schrijven.

Paul de Nijs merkt op dat er een whats app groep is van het Wilsonsplein, wellicht is uitbreiding mogelijk.

 

Parkeervisie

José is positief over het stuk van Inge Crul in het Binnenblad. Het geeft duidelijk aan waar de voetangels en klemmen zitten.

José doet verslag van het voorstel van Jan van der Zanden.

In eerste instantie is lang samengewerkt met de heer Van der Zanden over de visie van het parkeren met uitbreiding naar meerdere wijken.

De heer Van der Zanden heeft een voorstel gepresenteerd namens een aantal wijkraden.

In dat plan wordt binnen zone B nog een apart gebied “BB” aangegeven, daar zit ook de Vijfhoek in. In dat gebied zouden alle bewoners binnen maximaal 7 jaar alleen nog maar in de parkeergarages mogen parkeren. De drie wijkraden hebben aanvankelijk constructief meegewerkt aan de plannen, maar distantiëren zich hiervan, omdat ze het absoluut niet eens zijn met een dergelijk verplichting.

De wijkraden komen zelf met een leesbaar plan, dit is op het nippertje gelukt, uiterlijke datum was 17 juli.

Er is nog geen datum bekend wanneer het in de Raad wordt besproken. Dan zal een toelichting plaatsvinden van de plannen uit naam van de Vijfhoek of een gemeenschappelijk optreden van de drie wijkraden.

José geeft aan dat een gemeenschappelijk optreden moeilijk is in verband met de verschillende belangen per Wijkraad.

Conclusie: uit naam van de Wijkraad voor de Vijfhoek zal gesproken worden. José trekt deze kar met steun van Ferdinand voor het bespreken met de fracties.

 

B&B, Kern met pit, vergunning bestemmingsplan, Fietsparkeren van Ingrid Hamer

Wordt uitgesteld tot volgende vergadering

 

Plannen en Financiën 2e half jaar

Wordt toegelicht door Maaike.

Er is nog een tegoed van € 900,00 voor Wijkraadskosten. Ideeën voor besteding worden door Maaike gevraagd.

Er is ook een tegoed van € 175,00 beschikbaar gesteld door café Het Kantoortje (haring happen).

Ook de vraag waaraan te besteden. José oppert een kerstboom op het Nieuwe Kerksplein.

Vinden de overige leden een uitsteken idee.

 

Paul  deelt mee dat de bewonerscommissie van het Wilsonsplein € 2.500,00 heeft ontvangen voor nieuwe beplanting. Paul vraagt naar een budget voor het onderhoud.

Arjan antwoord dat het aan de bewoners van het Wilsonsplein is om deze aanvraag bij de Gemeente te doen. Arjan wil hierbij behulpzaam zijn.

Paul meldt dat in relatie tot Spaarnelanden het nodige is mis gegaan. Arjan zegt toe een overleg te plannen met Laurina van Dam.

 

Snelheidsmeting Lange Annastraat

Uitgebreid onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat er zijn snelheidsovertredingen zijn geconstateerd

Jan Luys vraagt hoe dit gecommuniceerd wordt.

Arjan: komt op de website.

 

Werkzaamheden Liander

Arjan meldt dat Liander de wijk op de schop gaat nemen door het vervangen van leidingen.

De mogelijkheid moet kenbaar gemaakt worden om de punten van de diepgaande schouw mee te nemen en wensen van bewoners.

Arjan stelt voor om voor de bewuste straten een projectgroep in te stellen. Jochem en Jan Willem gaan hierin deelnemen. José biedt hiervoor haar hulp aan.

 

Afval Breestraat/Gierstraat

José merkt op dat de vuilnisbelt hier onveranderd blijft.

Wel zit de juiste sticker met gegevens van Spaarnelanden op de containers.

Hoe wordt dit opgelost?

Arjan vraagt bewijzen van de rotzooi en gaat er achter aan.

Jan Luys stelt voor dat Ferdinand een artikel schrijft met foto’s in het Binnenblad.

 

Website/Facebook/Twitter mogelijkheden wordt verschoven naar de volgende vergadering.

 

Werving wijkraadsleden

Heeft tot nu toe helaas niets opgeleverd

 

Rondvraag

Geen vragen

 

Volgende reguliere vergadering is 3 oktober 2016 om 19.00 uur