Notulen van de Wijkraadsvergadering op 7 maart 2016

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter),  Jan Luys (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/ notulist),  Michiel Wijn (politie/wijkagent), Jan Hoving (Binnenblad), Inge Crul (Binnenblad), Ferdinand Pronk (belangstellende bewoner)

Afwezig (ziek):                     Jochem Koetsveld (secretaris) , Maaike Beun (penningmeester)

 

  1. Opening

Arjan opent de vergadering en heeft de bezoekers welkom en vraagt aan Ferdinand naar re reden van zijn aanwezigheid. Ferdinand woont nog niet zo lang in de Vijfhoek en heeft belangstelling voor het reilen en zeilen in de buurt, waarvoor hulde.

Inge Crul en Jan Hoving zijn aanwezig om een vergadering van de Wijkraad bij te wonen.

Bert wil een agendapunt toevoegen, namelijk de ‘gedenk’boom in de Gedempte Voldersgracht.

Arjan deelt mee dat dit ter sprake komt bij punt 4.

 

  1. Notulen en actielijst van 1 februari 2016

       De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

De notulen zullen ook gemaild worden naar de redactie van het Binnenblad

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt

 

  1. Politiezaken

–         De paal in de Zuiderstraat wordt volgende week geplaatst.

–         Verder zijn er fietsen gestolen.

–         Het stelen van de navigatie uit voornamelijk auto’s van het merk Audi  blijft, is zelfs         verergerd.

–         Michiel heeft contact gehad met het sociaal wijkteam en als positief ervaren.

–         Het is moeilijk het juiste aantal meldingen wat betreft overlast van de 24 uurs opvang te               bepalen.

–         De uitbreiding van de rondes van Alpha per dag en de financiering hiervan komt op het                  volgend  overleg op 21 maart a.s. aan de orde.

–         Bewoners zien dat er gedeald wordt vanuit auto’s. Michiel adviseert de kentekens te noteren en door te geven, dan wordt er actie ondernomen.

 

  1. Gemeente zaken/Wijkraden

Er heeft een conferentie plaatsgevonden met het thema ‘Het gelijke speelveld voor bewonersinitiatieven’.  Het doel is: soepeler omgaan met budgetten.

Er zijn twee groepen:

  1. houdt zich bezig met  de communicatie
  2. houdt zich bezig met het ontschotten van de budgetten.

 

       Paal Gasthuisstraat

De financiering van deze paal komt uit het Leefbaarheidsbudget, dus voor onze rekening.

Arjan is het hier niet mee eens en gaat hiermee aan de slag.

Met betrekking tot de Dekamarkt is het zo dat er opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd. De bewoners hebben tegen deze vergunning bezwaar aangetekend.

Spaarnelanden is geen partij in deze.

 

 

 

Wijk op Groen

Alle werkgroepen zijn op 22 of 24 maart 2016 uitgenodigd voor een overleg waarop een reactie         van de gemeente op de groenplannen wordt gegeven.

Inge meldt dat in het volgend nummer van het Binnenblad een artikel komt over groen in de wijk. Zij zal op één van de avonden aanwezig zijn.

 

     Verslagen van het OOC (Operationeel Overleg Centrum)

       en CMG (Concept Meerjaren Gebiedsprogramma 2017-2021

Jan Luys vraagt of hier belangstelling voor is. Jawel, Jan stuurt de verslagen zonder bijlagen door aan de leden.

 

Enquete agendapunten jaarvergaderingen

Besloten wordt 15 maart te bepalen als sluitdatum voor reacties, dan kan op 16 maart bekeken worden welke deskundigen uitgenodigd zullen worden.

Jan Willem meldt dat er diverse reacties zijn, voornamelijk de 24e uursopvang en auto’s van de coffee shop. Voor het laatste punt zal de eigenaar uitgenodigd worden.

 

Wijkschoonmaak

Zal 30 april plaatsvinden in samenwerking met Spaarnelanden. Spaarnelanden heeft beeldmateriaal beschikbaar en zal het werkmateriaal beschikbaar stellen.

Zal aandachtspunt worden in het aprilnummer van het Binnenblad.

 

Fietsparkeren

Jan Luys doet verslag

Er komt een evaluatie van de uitgevoerde plannen.

Volgend project is de Zijlstraat, Nieuwe Groenmarkt en Koningstraat. Plannen zijn hiervoor ingediend.

Voor het project Zijlstraat West vindt een gesprek met de ondernemers plaats, ook uit de Kruisstraat.

Jan benadrukt dat alle informatie te vinden is op Haarlemparkeert.nl

 

       Contactpersoon Buuv

Maaike zal niet meer beschikbaar zijn als contactpersoon voor Buuv.

Bert neemt na informatie van Maaike deze taak over.

 

Gedenkboom Gedempte Voldersgracht

Bert is als bewoner benaderd om het verzoek te ondertekenen.

Arjan legt uit dat het verzamelen van handtekeningen van bewoners plaatsvindt om het draagvlak aan te geven.

 

Akkoord goedkeuring Kascommissie.

Maaike en Arjan maken een afspraak met Stan Katé

 

  1. Rondvraag c.q. mededelingen

–         Arjan vraagt aan Ferdinand hoe hij de vergadering heeft ervaren. Ferdinand vond het interessant om zodoende te weten wat er leeft in de buurt. Arjan biedt Ferdinand aan om wijkraadslid te worden.

–         Inge meldt dat a.s. woensdag in de Bibliotheek een bijeenkomst is voor collectieve duurzame energie. Er is veel belangstelling voor.

–         Jan Willem vraagt akkoord voor communicatieverbetering. Hier is een klein bedrag aan verbonden. Arjan geeft akkoord.

–         Bert vraagt in verband met de jaarvergadering aandacht voor de leden die herkiesbaar zijn.

Jochem zal dit uitzoeken.

 

Volgende reguliere vergadering is 4 april 2016 om 19.00 uur