Notulen van de Wijkraadsvergadering op 7 september 2015

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter),   Jochem Koetsveld (secretaris), Maaike Beun (penningmeester) Jan Luijs (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Paul de Rooij en Michiel Wijn(politie/wijkagent) Els Clement (wijkraadslid/notulist).

 

Afwezig:                 Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Renée van ’t Veer (kandidaat wijkraadslid)

 

  1. Opening

Arjan opent de vergadering. Er meldt zich een dame die vraagt of het Wijkraadsgebouw voor de Hofjesbridgedrive op 26 september beschikbaar is. Arjan is akkoord en zal nadere informatie hierover ontvangen.

 

Arjan wil enkele toevoegingen wat betreft agendapunten

4b     Horeca sluitingstijden

4d     Wijkschoonmaak (brief Spaarnelanden)

4h     Taakverdeling leden

4i       Wijk op Groen 1e workshop

 

  1. Notulen en actielijst van 3 augustus

       Op een typefout na worden de notulen goedgekeurd.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt

 

  1. Politie/Gemeente zaken

Van het weekend helaas een inbraak op de Gedempte Voldersgracht.

Verder is het rustig. Er zijn nagenoeg geen overlastmeldingen van de Boeretuin.

Wel van het Wilsonsplein. Er is een klacht van een bewoner van het Wilsonsplein. Paul merkt op dat deze overlast breed gedragen moet worden door de andere bewoners alvorens een oplossing gezocht gaat worden. Jochem zal contact opnemen met de klager met het verzoek een inventarisatie te maken van de klachten. Agendapunt voor volgende vergadering.

 

Paul meldt dat Jazz and More goed is verlopen. Geen overlast geweest, er staat nog steeds een gesprek op de agenda met Martijn Bevelander. Arjan wacht een uitnodiging af.

 

Er zijn geen meldingen over de Lounge.

 

Zoals reeds gemeld in de notulen van 3 augustus 2015 zal Paul een andere functie binnen de Politie gaan bekleden. Paul introduceert zijn vervanger Michiel Wijn.

Arjan bedankt Paul voor zijn inbreng tijdens de vergaderingen sinds 1999 en overhandigt Paul een blijk van waardering in de vorm van een fles wijn.

Michiel stelt zich voor en spreekt zijn enthousiasme uit om in de wijk te gaan werken.

 

  1. Wijkraad

Terugkoppeling gesprek The Lounge

Er heeft op 25 augustus 2015 een gesprek plaats gevonden met belanghebbenden, bewoners, Gemeente en wijkagent Paul de Rooij. Van de Wijkraad was Arjan vertegenwoordigd.

Er kwamen klachten aan de orde en tevens suggesties om het beter te doen. De eigenaar is zeker welwillend. Er zal een regulier gesprek gaan plaatsvinden, in principe eenmaal in de drie maanden. De eigenaar zal zijn gastheren beter instrueren om zo min mogelijk overlast te bezorgen

 

 

       Horeca sluitingstijden

De vier wijkraden hebben gezamenlijk standpunten ingenomen.

In de visie van de Burgemeester (zie bijlage 4) zijn deze standpunten één op één overgenomen..

 

Haarlem parkeert

Op 14 september 2015 is er een bijeenkomst. Jan Luijs gaat hier naar toe. De uitgangspunten blijven overeenkomstig de brief van 17 april 2015: bewoners gaan boven bezoekers. Zie bijlage 3.

 

       Financiën

Arjan deelt de criteria nogmaals uit.

  1. Wijkraadskosten

Zijn duidelijk, gaan op nul.

  1. Bewonersondersteuningskosten

Er resteert een bedrag van € 1855,00. Voorstel is om de rekening van Jelle Fekkes (landschapsarchitect met betrekking tot Vijfhoek Groen)ad € 1.210,00 incl. btw hiervan te voldoen. Dit wordt door de leden goedgekeurd.

  1. Leefbaarheidsbudget

In het kader hiervan is een aanvraag van € 180,00 gedaan voor de Boeretuin.

Dit wordt ook door de leden goedgekeurd.

Voor sociale activiteiten is een bedrag van € 1.119,00 te besteden. Arjan doet een voorstel om voor de sociale cohesie een Kerstborrel te geven. Jan Luijs merkt op dat dit volgens de richtlijnen niet mag. Voorlopig zal het saldo bewaard worden, een juiste formule dient gevonden te worden.

 

Wijkschoonmaak

Er is een persbericht in het kader van Keep it Clean day. Spaarnelanden biedt de mogelijkheid om samen met Spaarnelanden op 18 september 2015 een buurtschoonmaak te houden. Mening van de wijkraadsleden is dat het een goed initiatief is maar veel te kort dag om dit goed te organiseren.

Arjan zal Laurina van Dam van Spaarnelanden meedelen dat wij dit jaar niet meedoen maar houden ons aanbevolen voor volgend jaar.

 

Bingo

Zal op 17 september plaatsvinden, is geregeld

 

Platform Haarlem Groener

Wij hebben een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst met wijkambassadeurs op

12 september 2015.

Leden zijn van mening dat er voor ons geen wijkambassadeur nodig is, wij zijn al druk bezig met Vijfhoek Groen. Arjan zal dit aan Truus Boerma meedelen.

 

Huishoudelijk reglement

Na enige discussie blijkt dat het huishoudelijk reglement niet overeenkomst met de Stichtingsacte. Dit blijft een agendapunt voor de volgende vergadering. Ook zal gekeken worden om een vicevoorzitter aan te stellen.

 

Taakverdeling leden

Bert heeft zich hierover geboden. Hij heeft een eerdere actielijst als leidraad genomen.

Bert heeft dit aangepast, een en ander wordt besproken. Bert maakt een definitieve versie.

Blijft een agendapunt voor de volgende vergadering.

 

 

 

Communicatie

Jan Luijs pleit nog voor een snelle verdere afhandeling van post c.q. mails. Dit zal vereenvoudigd worden door de definitieve taakverdeling.

Jan Luijs vraagt wie de communicatie voert met het Binnenblad vanwege artikelen die voor de Wijkraad van belang zijn.

Arjan stelt voor Jan Hoving uit te nodigen voor de volgende vergadering.

 

  1. Wijk op Groen

Arjan en Els waren aanwezig en delen mee dat de eerste workshop op 2 september een succes was. Diverse enthousiaste bewoners hebben een groep gevormd om verdere ideeën vorm te geven en te presenteren op de tweede workshop op 3 oktober 2015.

Arjan meldt dat er tijdens de workshop ter gesprake kwam dat een jonge vrouw van de Gedempte Voldersgracht is overleden en de buurtbewoners willen graag ter haar nagedachtenis een bom planten. Dit is ook belangrijk voor haar kinderen. Arjan heeft hierop met Els gesproken om ter plekke de boom cadeau te doen. De overige leden gaan hier mee akkoord. Arjan zal contact opnemen met Laurine van Dam van Spaarnelanden betreffende het plaatsen.

 

  1. Rondvraag

Jochem stelt voor om te onderzoeken of het mogelijk is in de zomer twee parkeerplaatsen beschikbaar te stellen voor het terras van De Wandelaar. Sommige leden vinden dit geen taak voor de Wijkraad. Arjan zal hierover contact opnemen met Ingrid Hamer (gebiedsverbinder).

 

Maaike stelt voor de begintijd van de vergadering te wijzigen naar 19.00 uur.

Algemeen akkoord, zo zal geschieden.

 

 

Volgende reguliere vergadering is 5 oktober 2015 om 19.00 uur

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.