Notulen van de Wijkraadsvergadering op 8 juni 2015

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter),   Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luijs (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan Hoving (coördinator Binnenblad)

                                    Els Clement (wijkraadslid/notulist).

In verband met het onderwerp Jazz and More en overige evenementen schuiven tijdens de vergadering aan: Paul Meijer (bewoner), Aad van den Haak (bewoner) en Chantal Baas (Gemeente Haarlem)

 

Afwezig:                 Maaike Beun (penningmeester), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Paul de Rooij (politie/wijkagent), Renée van ’t Veer (kandidaat wijkraadslid)

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering en heet Jan Hoving welkom.

 

 1. Bingo

Duveke is bezig met overige wijkraden om de financiering hiervoor rond te krijgen.

Centrum draagt al € 100,00 bij, als de overige wijkraden De Kamp, Heiliglanden en wijzelf ook

€ 100,00 bijdragen, moet de financiering rond kunnen komen.

 

 1. Fusie Heiliglanden/de Kamp, Vijfhoek, Raaks en Doelen.

Een fusie zal vooralsnog niet plaatsvinden. Deb Appel van Heiliglanden/de Kamp wil eerst intern

orde op zaken stellen. Over een samenwerking wordt positief gedacht, over een fusie wordt nog

nagedacht.

 

 1. The Lounge

Arjan heeft bij de Gemeente een gesprek gehad met de opvolgster van Linda Vos en Ingrid Hamer.

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met diverse partijen: Handhaving, politie, gemeente            en bewoners. De wijkraad zal optreden als coördinator.

Jan Hoving stelt een actie voor wat betreft de plastic hulsjes die op straat zijn gegooid. Elke bewoner die een hulsje inlevert, krijgt € 0,50 voor een goed doel. Deze actie wordt als suggestie meegenomen.

 

 1. Bingo

Is al bij a behandeld.

 

 1. De Ark

Arjan heeft een getekende adhesiebetuiging bij de Gemeente ingeleverd. Deze zaak betreft niet onze wijk maar één en ander is in overleg gegaan met andere wijkraden

 

f.Vierwijkraden overleg

Na de vakantie zal Arjan bij ons een overleg organiseren.

 

 1. O.O.C.

Jan Luijs en Arjan hebben geen schokkende zaken te melden. Er is gesproken over het promoten van de stad Haarlem. Het voorstel van Ingrid Hamer over het verdelen van de totale subsidie voor Bewonersondersteuning wordt uitgevoerd. Voor ons is voor 2015 € 2.458,00 beschikbaar en zal voor eigen te bepalen doelen beschikbaar worden gesteld.

 

 

 

 

 

 1. Huishoudelijk reglement

Bert en Jochem hebben dit gemaakt. Bert heeft verbeteringen aangebracht. Jochem heeft hierop nog niet kunnen reageren, dat gaat hij alsnog doen. Het reglement zal als agendapunt voor de vergadering van augustus opgevoerd worden. Een huishoudelijk reglement kan tussentijds aangepast worden, de statuten niet.

 

Jan Luijs vraagt of zijn mededelingen en knipsels zinvol zijn.

Antwoord: zeker voor degene die zich met de materie bezig houdt. Jan Luijs meldt nog een bijeenkomst betreffende bewonersinitiatieven. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.

 

 

 1. Notulen en actielijst van de vergadering van 11 mei 2015

Inhoudelijk:

Punt 4: uitkomst poll. Jochem gaat hierover nog in overleg met Ingrid Hamer.

Punt 5: contact met mevrouw Mathijzen. Jochem neemt nog contact met mevrouw Mathijzen op.

 

Op verzoek van Arjan komt de taakverdeling van de leden als agendapunt op de vergadering van               augustus.

 

 1. Politiezaken

Paul is niet aanwezig, maar heeft Arjan een lijstje gegeven.

 • Er heeft een inbraak plaatsgevonden aan de Raamvest.
 • De overlast van jongeren neemt toe, dit heeft ook met het seizoen te maken.
 • Het overleg met The Lounge wordt weer opgestart tussen bewoners, wijkraad, handhaving en politie.

 

 1. Verslag penningmeester van het Binnenblad

Jan Hoving deelt het verslag uit en geeft in zijn functie als coördinator een samenvatting hiervan.

Alle 37 adverteerders hebben betaald. De organisatie van de Kunstroute heeft voor het eerst   betaald. Zoals het er nu naar uit ziet, zal dit jaar afgesloten worden met een positief saldo. Arjan is                                                                                              blij met de gang van zaken en bedankt Jan Hoving.

 

 1. Haarlem Jazz and more

Voor dit onderdeel zijn bewoners Paul Meijer, Aad van den Haak en Chantal Baas van de Gemeente aanwezig. Twee leden van de organisatie Haarlem Jazz and More hebben zich gemeld om aanwezig te zijn bij deze bespreking. Helaas zijn deze heren zonder bericht van afmelding niet gekomen

De brief van voorzitter Martijn Bevelander wordt algemeen als emotioneel ervaren zonder dat de gelegenheid wordt geboden om de zaken te bespreken.

Chantal heeft wel gesprekken gevoerd met de heren van de organisatie en doet verslag hiervan. Bovendien is er sprake van een negatief saldo in 2014. Het is de vraag in hoeverre dit meeweegt in de beslissing om geen podium meer op het Nieuwe Kerksplein te plaatsen.

In tegenstelling wat Martijn beweert, is alle informatie twee weken geleden nog beschikbaar gesteld aan de organisatie.

De vraag is hoe we hier mee omgaan, rekening houdend met het feit dat de respons van de bewoners op de poll niet groot is.

Arjan oppert twee mogelijkheden:

 1. De wijkraad gaat er tussen uit en de bewoners nemen het voortouw.
 2. De wijkraad heeft wel bemoeienis, maar vertolkt geen standpunt.

De aanwezige bewoners kiezen voor bemoeienis van de wijkraad en geen bewonersclubjes.

Mening is dat indien de wijkraad zich hier niet mee bemoeit, de bewoners zich niet gesteund voelen door de wijkraad.

Er wordt dus gekozen voor versie 2. Arjan benadrukt dat alleen hij de pers te woord zal staan en geeft in hoedanigheid van voorzitter van de wijkraad geen mening maar zal als gastheer optreden om partijen te verbinden. Huiswerk voor bewoners: verzamel zoveel mogelijk meningen van buurtbewoners.

Los van de discussie van Jazz and More wil Chantal graag aanhaken op de bespreking over evenementen in het algemeen. De uitslag van de poll kan hierin een leidraad zijn. Arjan vraagt aan Chantal of het mogelijk is vóór 24 juni om tafel te zitten met de organisatie. Chantal laat dit nog weten. De beslissing zal niet worden teruggedraaid. Het gesprek dient om één en ander af te sluiten en richting de pers juist te communiceren.

Op de agenda van augustus zal de stand van zaken wat betreft de evenementen dienen te staan.

 

 1. Wijk op Groen

Arjan doet verslag van de rondgang door de buurt met het busje van Jelle om publicatie aan de                  actie te geven.

 

 1. Burendag

Gaat door naar de vergadering van augustus

 

 1. Wijkschoonmaak najaar

       Met algemene stemmen wordt dit programma onderdeel geschrapt vanwege geringe    belangstelling. Dit moet nog wel gecommuniceerd worden.

 

 1. Neven inkomsten gegenereerd door de wijkraad.

       Er vindt een discussie plaats waarin verschillende meningen verkondigd worden.

Arjan zal de punten van Jan Luijs uitzoeken en zal dit op de agenda van augustus plaatsen om    hiervan verslag te doen.

 

 1. Procedure notulen en actiepunten van wijkraadsvergaderingen

Binnen maximaal 14 dagen na een wijkraadsvergadering dienen bovengenoemde zaken aan de                leden beschikbaar te worden gesteld. Op de volgende vergadering worden deze besproken en na                                                                                       goedkeuring op de site geplaatst.

 

 1. Commerciële afhandeling info@wijkraadvijfhoek

       Jan Luijs vraagt wat er gebeurt met de informatie die op bovengenoemde site binnen komt.

Wie coördineert dit en wijst dit toe aan de behandelaar c.q. portefeuillehouder.

Arjan meldt dat dit aan de orde komt bij de taakverdeling van de leden.

 

 1. Toelichting Bestemmingsplan Vijfhoek/Heilige Landen de Kamp

Jan Luijs meldt dat de oude bestemmingsplannen van de Vijfhoek zowel als van Heilige Landen/ de Kamp zijn samengevoegd. Als het concept klaar is (verwachting november/december 2015) wordt dit aan ons gestuurd voor commentaar. De gemeente organiseert een informatieavond voor de bewoners.

 

 1. Planning komende vergaderingen.

In juli zal geen vergadering plaatsvinden in verband met zomerstop.

Onderstaand schema zal van toepassing zijn op basis van eerste maandag van de maand en aanvangstijd 18.30 uur

3 augustus

7 september

5 oktober

9 november

7 december

 

 1. Rondvraag

Jan Luijs vraagt waarom een deelnemer zich op onze site moet aanmelden. Jochem antwoordt dat dit is om gerichte berichtgeving mogelijk te maken.

Jan Luijs heeft gehoord dat er problemen zijn bij de eerste keer inloggen. Dit wordt bij terugkomst van Jan Willem aan hem gevraagd.

Jan Luijs vraagt verder wanneer Maaike (penningmeester) weer mee gaat draaien.

Jochem antwoordt dat Maaike met voedingen rekening moet houden, maar houdt alle werkzaamheden bij.

 

Arjan wil graag op de volgende agenda de schoonmaak van het wijkgebouw plaatsen. Tot nu toe deed Arjan het maar houdt hier mee op.

 

 

Volgende reguliere vergadering is 3 augustus 2015 om 18.30 uur

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.