Aanwezig: wijkraadsleden Jan Teitsma (penningmeester) Dick Smit(voorzitter), Jan Luys (lid), Elena Natase (lid), Bert Gijrath (lid & verslag).

Afwezig (mk) Jan-Willem Stoop (lid), Wout Vogelesang (secretaris), Ferdinand Pronk (lid).

  1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat Jan-Willem, Ferdinand en Wout zich hebben afgemeld. Bert meldt zich als notulist.

  1. Informatie-uitwisseling.

Er is informatie van de wijkagent over de bij de politie bekende gebeurtenissen in de wijk gestuurd aan de secretaris, die heeft op zijn beurt de informatie verzonden aan de wijkraadsleden.

Info vanuit B&W, raadscommissies en de Raad (via Ferdinand) wordt aangehouden.

Mededeling secretaris , penningmeester (o.a. stavaza budget).

Er zal minder budget zijn dit jaar, de wijkraad gaat er vanuit er dit jaar mee uit te komen.

De nieuwe projecten Wijk op Groen met begeleiding door Jelle Fekkes kunnen worden bekostigd t.l.v de post bewonersondersteuning. Jan Luys merkt op dat een mogelijk tekort ook kan worden opgevangen m.b.v. een aanvraag bewonersondersteuning.

Elena vraagt zich af of er binnen de budgetten geschoven kan worden.

Ja, dat kan. Jan Luys vraagt zich af of het restant van vorig jaar niet gebruikt had kunnen worden? Dat had gekund als we actiever waren geweest. Bert merkt op dat het vorige DB herhaaldelijk gevraagd heeft naar suggesties.

De voorzitter merkt op dat Aukje (gebruiker van de eerste etage) vanavond verhinderd is en licht toe waarom zij wilde langs komen. Zij wil een digitale agenda gaan beheren m.b.t. het gebruik door een ieder van het wijkraadsgebouw ivm voorkomen van doublures met haar agenda. De wijkraad zal geen gebruik gaan maken van een dergelijke agenda en wil vrijelijk gebruik kunnen maken.

  1. Notulen vorige vergadering

Verslag 13-03-2016

Actielijst 13-03-2016

Beide verslagen worden goedgekeurd met dank aan Ferdinand.

  1. Wijkraad

Evaluatie jaarvergadering.

Het concept wordt aanvaard. De vergadering was een succes maar het kan altijd beter,

Zo hadden alle sprekers beter rechts kunnen staan en kunnen bijzondere gasten beter begeleid worden.

Verkort projectplan Wijkverhalen

Het verkorte projectplan van Elena wordt besproken en instemmend goedgekeurd.

Opzet jaarplan 2017

Het jaarplan is met enige wijzingen goedgekeurd. Alle items zullen worden uitgewerkt door de portefeuillehouders. De mogelijk barbecue gaat i.v.m. risico’s  en een te korte voorbereidingstermijn niet door dit jaar. Volgend jaar opnieuw bezien.

Wijkschouw

De Wijkschouw wordt verplaatst  naar maandag 15 mei 2017 om 19:30 uur. Dit in verband met de deskundigen die mee zullen lopen. Donderdag 20 april gaan we een flyer bij het e.v. Binnenblad insteken die bewoners uitnodigt om ons suggesties door te geven t.b.v. die schouw.

Verslag DB Stichtingsbestuur

Dick doet mondeling verslag van het besprokene. Wout neemt naast het secretariaat ook het vice-voorzitterschap op zich.

Werkwijze wijkraad en taakverdeling

De herziening van de taakverdeling (02/01/2017) i.v.m. onze nieuwe samenstelling is doorgeschoven naar de vergadering in mei i.v.m. afwezigheid van drie leden. In elk geval komt deze dan aan de orde. Jan Luys die dan afwezig is, geeft zijn voorkeuren door. De huidige taakverdeling geldt dus nog een maand.

Het voorstel werkwijze wijkraad (in januari 2017 deels besproken) wordt besproken en afgerond. Het DB zal dit verder uitwerken.

Wijk op Groen

Dick heeft deze taak overgenomen. Hij heeft, na diverse gesprekken, een redelijk beeld gekregen van de huidige situatie en meldt het opstarten van twee bewonergroepen:  de Lange Raamstraat en de Zuiderstraat (geveltuin). Sommige projecten zijn nog in uitvoering zoals Wilsonsplein en Nieuwe Kerksplein.

Adressen- en sleutellijst

De voorzitter vraagt welke leden over een sleutel wensen te beschikken. Bert merkt op dat het slot geinspecteerd moet worden

  1. Informatie – uitwisseling wijkraadsleden

AirBnB. Bewoners klagen. De gemeente stelt regelgeving vast maar blijkt niet eigenstandig te handhaven. Voorts blijkt er in een half jaar weinig voortgang gemaakt te zijn met de inspectie van de vorig jaar bekend gemaakte adressen. Drie wijkraden en de hoteliers hebben nu hierover een brief aan de raad gestuurd.

Straatvereniging Gierstraat.

Elena en Jan T.: een groep winkeliersheeft een schouw gedaan over de stand van zaken in de Gierstaat. Vooral de fiets(er) speelt een hoofdrol. Ook werd gesproken over een distributiepunt voor op het internet bestelde pakjes. Wordt vervolgd.

Stedelijke distributie

Dick meldt kort het besprokene terug tijdens het laatste projectgroepoverleg.

Bezwaar mogelijk Parkeerreferendum

De drie centrumwijkraden hebben bezwaar aangetekend tegen het raadsbesluit mbt een mogelijk referendum over het parkeerbeleid.

Voortgang bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan wordt na de zomer gepresenteerd.

Korte berichten van Dick.

De wijkraadsleden volgen met aandacht en waardering deze berichten.

Verder: Ymere (onze huisbaas) zit hier eens per week op dinsdagochtend met een projectgroep i.v.m. de renovatie van het Proveniershof.

Hans Zeulevoet en Caroline Kloppenburg vormen sinds de jaarvergadering de kascommissie.

  1. Rondvraag

Geen.

De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering met dankzegging aan de aanwezigen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.