Aanwezig:, Bert Gijrath, Jan Teitsma, Dick Smit, Jeanine van der Sanden, Elena Nastase, Marianne Mathijssen (gast)

Afwezig met afmelding: wijkagent Mustafa Karademir (vakantie), Annette Schild, Ferdinand Pronk, Marlies Dingenouts.

 1. Opening en mededelingen

Vacature wijkraadslid/secretaris/stand van zaken: gevraagd wordt of een ieder in zijn haar netwerk wil kijken om de vacature op te vullen.

 1. Informatie-uitwisseling
  • Het gebruik van de bovenverdieping Wijkraadgebouw is opgezegd per november 2018,  Jeanine weet of zoekt eventueel daar een vervanger voor.
  • Ellen Vestjens heeft zich aangemeld voor het verrichten van “hand en spandiensten” voor de Wijkraad. Met name als het gaat om benaderen en lobbyen bij ondernemers voor bijdrage Wijkverhalenboek. Tevens beschikbaar voor organisatorische ondersteuning (denk aan projecten Annette).
  • Gevraagd wordt of er nog er nog liefhebbers zijn voor de borrel van de wijkraad Burgwal d.d. wo 19 september.
  • Wijkagent is met vakantie maar zou verder een rustige zomer geweest zijn.
  • Er zijn vanuit de wijk vragen gesteld omtrent de wijkschoonmaak en waarom die dit jaar niet plaatsvindt of plaatsgevonden heeft. Reactie zou kunnen zijn dat de gehouden wijkschoonmaak (2017) organisatorisch niet vlekkeloos liep, sommige straten wel andere niet.  Verder is de beleving dat Spaarnelanden laatste tijd actiever is en de buurt schoner is. Verder wordt de suggestie gewekt dat voor 2019 dit onderwerp op de agenda zou kunnen worden gezet onder mom van “burendag” en eventueel subsidie zien te verkrijgen.
  • Bezoekersregeling parkeren. Omtrent de nieuwe bezoekersregeling zijn veel mails ontvangen. Gezien de vele (negatieve) reacties wordt er verwacht dat er wel eea aangepast gaat worden. Binnenkort komt het onderwerp in de raadscommissie.
  • Verkeersmaatregelen Nieuwe Kerksplein. We hebben de gemeente geadviseerd om hier een informatie bijeenkomst voor te regelen. Dit komt dan wel voor onze kosten.
  • Verkeersmaatregelen Zuiderstraat eo. Dick schtest de huidige situatie. Er zijn door de gemeente drie varianten gemaakt, onze variant is niet aan de orde. We gaan dit na. De verkeerswerkgroep neemt contact met de gemeente tav de drie varianten. De aanwezigen hebben geen andere varianten dan wel opmerkingen.
 1. Notulen vorige vergadering
  • Concept-verslag 09-07-2018: akkoord.
  • Concept-actielijst: akkoord.
 1. Wijkraad
 • Wijkdiner: Dick neemt contact op met Annette omtrent voorstel Wijkdiner. Zou vandaag aan de orde zijn. O.a. omtrent flyer die met Binnenblad (oktober) mee moet etc. Wel is er subsidie aangevraagd  en  beschikt voor een bedrag van 2.100 euro. Vooralsnog is wijkdiner gepland in de laatste week november. Voorstel zal volgende vergadering ter tafel komen.
 • Wijkverhalenboek: we gaan er van uit dat de planning wordt gehaald. In november gereed. Vrijdag 14/9 wordt een voorstel uitgewerkt. Exploitatie : er is subsidie beschikbaar is ten bedrage van 3.500 euro en er is voor 5.500 euro gebudgetteerd. Hoewel er nu voor 3.165 euro aan kosten zijn moet er aanvullend gefinancierd worden. Via de Stichting Ruigrok is er aanvullende subsidie aangevraagd ad 2.000 euro . D.d. 27/9 is hier uitsluitsel over. Er is nog extra sponsoring nodig t.b.v. de presentatie/tentoonstelling bij de bibliotheek.            Elena coördineert en zorgt voor een voorstel tbv de wijkraad van oktober.
 • Portefeuille huishoudelijke zaken: zoals ons pand, keuken, uitlenen, inkoop, Bert heeft zich aangemeld hiervoor. Dank aan Bert.
 • Jaarvergadering over 2018 is gepland op zondag 13/1/2019. Behalve de huishoudelijke punten willen we voor na de pauze een thema behandelen of iets anders gaan doen. Afgesproken wordt dat we 8 oktober dit verder bespreken. Eventueel optreden van buurtbewoners(muziek): Jeanine gaat dit na.

Verder dienen de gebruikelijke voorbereidingen getroffen te worden:  o.a. de kascommissie e.d. Jan pakt dit verder op.

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden cq portefeuillehouders
 • Daklozenopvang (Bert), weinig klachten, verslag volgt nog.
 • Problematiek laden en lossen Raaks, de gemeente heeft onze voorzitter gevraagd om te bemiddelen. Deze poging was niet succesvol.
 1. Rondvraag en sluiting.

Wijkbewoonster Marianne uit haar zorgen tav de voortgang van het burennetwerk. Ze wordt geadviseerd die zorg in eerste instantie binnen de groep te bespreken.

Volgende vergadering  maandag 8 oktober 19.00 uur