Aanwezig: Bert Gijrath, Dick Smit (voorzitter), Elena Nastase, Jan Teitsma, Ferdinand Pronk, Jan Luijs en José Boele.

Afwezig m.k.: Annette Schild, Wout Vogelesang

  1. Opening

Dick heet een ieder van harte welkom

  1. Informatie-uitwisseling

Het gesprek met de wijkagent (over zijn drukte) en de gemeente vindt deze week plaats.

T.a.v. het nieuwe subsidiestelsel ‘Helder Speelveld’; B&W is akkoord, het voorstel is in de RC Bestuur besproken maar komt daar deze week nog eens aan de orde. De gemeente neemt aan dat het per 2018 zal ingaan. Jan T komt in het eerste kwartaal van 2018 met een voorstel hoe om te gaan met minder subsidie.

Elena praat ons bij over het wijkverhalenboekje; er is een flink team mee bezig, de voorbereiding op de gesprekken verloopt goed; het worden ca 16 verhalen; boekje in kleur en hardcover; in januari voorstel m.b.t. subsidieaanvragen bij meerdere partijen; planning boekje voor dec 2018 gereed; veel dank aan Elena gezien het goede proces.

We ontvingen de beschikking voor de wijkraadsubsidie 2018.

Dick heeft deze week een afspraak met een nieuw wijkraadslid.

  1. Notulen vorige vergadering

Akkoord met dank aan Ferdinand. De actielijst wordt geactualiseerd.

  1. Wijkraad

1) Stand van zaken financiën. Jan T licht de situatie m.b.t. de beide subsidies toe. De prognose ziet er gunstig uit met op dit moment een verwacht klein tekort, dat zal worden gedekt uit het spaartegoed. Er zijn nog enkele onzekerheden. De kascontrole is voorzien op 9 januari. In het eerste kwartaal van 2018 spreken we over het spaarsaldo.

2) Wijkdiner. We kijken terug op een zeer geslaagde avond met veel hulp. Desgevraagd zijn diverse verbetertips ontvangen die we in het voorjaar van 2018 zullen bespreken. Omdat nog niet alle facturen ontvangen zijn, is er nog geen afrekening te maken. We danken alle regelaars en helpers!

3) Jaarvergadering / nieuwjaarsreceptie zondagmiddag 14/01/18. Het voorstel van Ferdinand wordt besproken en hier en daar aangepast. Iedereen denkt na over de invulling van het inhoudelijk gedeelte. Ferdinand en Dick werken e.e.a. nader uit en de detaillering bespreken we tijdens de wijkraad van 8 januari 2018. Liefhebbers zullen gaan flyeren in het weekend van 7/8 januari.

4) Jaarplan 2018 Het voorstel van Dick wordt toegelicht en besproken. Het jaarplan komt ter vaststelling terug op 8 januari 2018.

5) Stellingen m.b.t. de beoogde bijeenkomst met politieke partijen. Via de mail zijn reacties ontvangen n.a.v. het concept die deze week met de centrumwijkraden zullen worden besproken. José is van mening dat alles wat scherper mag worden geformuleerd.

6) Informatieavond bestemmingsplan. Ferdinand en José doen een terugmelding. Nagegaan zal worden op we als wijkraad op een drietal punten zullen reageren via een zienswijze: fietsparkeernorm, ventvergunningen, berging voor fietsen onder pand Hudson’s Bay.

  1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden c.q. portefeuillehouders

* Wijkborrel: maandag 18/12 bij de Jopenkerk. De voorbereidingen verlopen goed. Circa 100 gasten verwachten we. Kosten worden gedekt tlv het spaarsaldo.

* Verkeersknelpunten in de wijk. We wachten de brief van de wethouder af en maken dan werkafspraken.

* Overleg centrum wijkraden: input convenant Binnenstad; we constateren dat er –vooralsnog- nog weinig met de inbreng van de centrumwijkraden is gebeurd.

* Ferdinand licht de stand van zaken wijkvisie nader toe. Op 18 december is er een vervolgbijeenkomst.

* Bezoekers the Lounge: Dick doet verslag van het tweede gesprek met de burgemeester. We wachten de bijeenkomst met de burgemeester af.

* Projectgroep Stedelijke Distributie: Dick licht de stand van zaken nader toe; met name de ontwikkeling rond een mogelijk distributiepunt in de Gierstraat.

* Annette deed via de mail een terugmelding van het omwonendenoverleg 24 uurs opvang.

  1. Rondvraag en sluiting

Gezien de tijd schuiven we onze goede voornemens voor 2018 (de verbeterpunten) en wensen m.b.t. de taakverdeling 2018 door naar de maand van de goede voornemens.

Volgende vergadering maandag 8 januari 2018

 

 

Dick sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen.