Notulen wijkraad 11 februari 2019

Aanwezig: Bert Gijrath, Jan Teitsma, Annette Schild, Dick Smit, Jan Geerts (verslag), Mustafa Karademir (wijkagent voor punt 1);

Afwezig: Jeanine van der Sanden

 1. Opening en mededelingen
 • Verhuur van de eerste etage van het wijkraadsgebouw blijft aandachtspunt. Graag netwerk benutten i.v.m. vinden nieuwe gebruiker.
 • Mustafa Karademir (wijkagent) wil graag recht zetten dat mededelingen over incidenten in de wijk van de politie, per definitie, niet volledig mogen zijn, vanwege de vertrouwelijkheid. We kunnen hem altijd bellen maar de gemeente (afd. Handhaving en Veiligheid; Linda Vos/Carin Hageman) besluit tot geven van dergelijke info. Dit alles n.a.v. misverstanden over wel/niet gemelde incidenten in de wijk in december jl.
 • Marlies Dingenouts is teruggetreden als wijkraadslid en zij is nu projectlid.
 • Op 14-2 wordt de brief (gezamenlijk van de 4 centrumwijkraden) over hinder door vrachtwagens behandeld in de raadscommissie Beheer.
 • Het gemeentelijk initiatief “Nieuwe Democratie” gaat over de beeldvorming en vooral een mogelijke heroriëntatie van de rol van wijkraden. Met name het experiment in Groningen is interessant. Helaas lukte het ons bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn i.v.m. tegelijkertijd deze wijkraadvergadering. We blijven het goed volgen.
 • De gemeente heeft vier data dit jaar van het zgn. kwartaaloverleg over de coffeeshop aan ons doorgegeven: 18 maart, 17 juni, 16 september en 2 december. Telkens van 19-20 uur in het wijkgebouw.
 1. Ingekomen stukken en andere informatie (extern, o.a.)
 • Overzicht: van de belangrijkste ingekomen stukken en de inmiddels ondernomen acties geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
 • Peperbus (Trafo Liander) Wilsonsplein: vragen van een wijkbewoner. We gaan e.e.a. uitzoeken en komen er later op terug.
 1. Notulen en actielijst
 • Notulen 14 januari 2019: Akkoord met dank aan Jan G.
 • Actielijst: Het punt inboedelverzekering beschouwen we als afgedaan.
 1. Wijkraad
 • Jaarplan: Dick werkt deze bij en stelt een jaarkalender op voor de volgende vergadering.
 • Taakverdeling: De wensen zijn geuit. Het overzicht, incl. de wensen van Jeanine, komt volgende keer terug.
 • Financiën: Jan T gaat op korte termijn de drie subsidieverantwoordingen afwikkelen en de Kascommissie samenstelling vastleggen.
 1. Informatie-uitwisseling wijkraad en portefeuilles (intern)
 • OCC (11-2): Bert heeft deze bijgewoond en mailt ons separaat nog een (kort) verslag.
 • Verzekering: besloten wordt geen inboedelverzekering aan te gaan.
 • Mogelijke hotels Wilhelminastraat: De presentatie hiervan (22-1) is goed bezocht. De plannen zijn mogelijk strijdig met o.a. 2 bestemmingsplannen. N.a.v. is er een werkgroep van omwonenden opgericht. Jan G is onze contactpersoon en hij heeft een (concept) enquête opgesteld om de meningen te peilen en Jan G licht deze enquête nader toe.

6 . Rondvraag: 

 • Boek “Het dorp in de stad”. Er waren nog vragen over verkrijgbaarheid. De gratis bonnen staan nog steeds op de website.