Aanwezig: Ferdinand Pronk, Annette Schild, Bert Gijrath, Pauline Chavannes, Elena Nastase, Jeanine van der Sanden, Jan Teitsma, Dick Smit, twee vertegenwoordigers van Spaarnelanden, Mustafa Karademir, wijkagent

Marlies Dingenouts, afwezig m.k.

 

  1. Opening

Dick heet de bezoekers van harte welkom en opent de vergadering.

  1. Informatie-uitwisseling

Door wijkagent:

HVO: enige overlast van wildplassers, met name ’s ochtends vroeg. Toename fietsendiefstallen in april en mei.

Koningsdag – afgegeven vergunningen besproken. De picknick van 30 juni. Die heeft Annette met de gemeente kortgesloten. Zonder alcohol, geen BBQ.

Hij meldt veel terugbelverzoeken. Aanbod wijkraad om te komen wandelen door de wijk. Als Mustafa tijd heeft. Hoort graag als er wat is.

The Lounge – recent incident. Vrouw bedreigd. Hij heeft haar telefonisch gesproken. Geen kenteken doorgegeven.

Info m.b.t. B&W, raadscommissies en Raad:

Nieuw college. Presenteren binnenkort de kadernota. Voor ons van belang: Merijn Snoek: openbare ruimte en financiën. In de eerste staf is onze wijkvisie besproken. Er is 50.000 euro nodig voor verkeerskundig onderzoek. Wij proberen bij de politiek het geld nog dit jaar te vinden.

Ingekomen berichten: locaties t.b.v. EV-laadpalen: we hebben gereageerd. We krijgen te horen waar ze komen;

Uitnodiging Groene en bereikbare Binnenstad (20/06). Uitnodiging ochtend. Bert;

Verzoek werkgroep W-o-G Wilsonsplein t.b.v. bijdrage feestje Wilsonsplein i.v.m. klimboom gereed .Na 3 jaar en twee subsidies. Aan graskant klimboom neergelegd. Ze vragen een bijdrage voor een feestje, gaan we verlenen. Veel volharding gehad!

Informatieavond herinrichting Houtplein 13/06: nog lopend autoluw project Nieuwe Groenmarkt. Kunnen we van leren. Busstation Tempelierstraat gaat naar het Houtplein. Wij zijn uitgenodigd voor infobijeenkomst.

Subsidie-overzicht Initiatievenraad: overzicht subsidiepot. Bijna leeg. Hebben we nog plannen: wijkdiner en borrel aanvragen?

  1. Notulen vorige vergadering

Concept-verslag 14-05-2018 (zie bijlage)

Vastgesteld

Concept-actielijst 14-05-2018 (zie bijlage)

Vastgesteld

  1. Wijkraad

Om 20:00 uur krijgen we een toelichting over het I-zoof Moblityproject door Robert Oosting en Martin Zevenbergen van Spaarnelanden; de vraag: wil de wijk(raad) meedoen met deze pilot van elektrische auto’s?

Doel: duurzame leefomgeving. Zorgen over de aarde. Klimaat: lucht, inademen. Iets mee doen. Mobiliteitscentrum – elektrische auto’s in 2 wijken (buiten centrum) als pilot begonnen. Bewoners erg enthousiast. Gedrag veranderen is lastig. Veel enthousiasme. Nu een wijk binnen het centrum. Hier andere situatie: dus interessant. Hoe: stimuleren, faciliteren, organiseren. Hoog participatiekarakter. Aansluiten bij eigen karakter buurt. Al 100 aanmeldingen. Kinderen moeten weer buiten kunnen spelen.

Izoof: faciliteren. E-auto, app, process. Laadpalen, parkeerplaatsen, nu wachtlijst bij gemeente. Mensen die nek uitsteken belonen. Concept opzetten. Model aanschaffen. Met lokale dealer. Auto inruilen na vernieuwing? Waar behoefte aan. Aannames valideren. Mix van auto’s inzetten. Welke dag inzetten. Model dat levensvatbaar is. Spaarnelanden is semioverheid. Niet geld verdienen, maar ook niet verliezen.

Na deze toelichting en discussie stemt de wijkraad in met de mogelijkheid te onderzoeken of bewoners mee willen doen aan dit project mede in het kader van onze wijkvisie Verkeer.

1) Uitwerking/bepaling resterende data t.b.v. jaarkalender 2018

Geen nieuwe activiteiten.

Annette denkt na over de inloopbijeenkomsten en de wijkborrel. Ze komt met een voorstel.

Nieuwjaarsreceptie (jan 2019) in combinatie met de jaarvergadering; 13 januari 2019

2) Burennetwerk/ stand van zaken

Tweede vergadering geweest. Proberen meer contactpersonen en vrijwilligers te krijgen. Nu al 11. Al wel heel goed. Plus 4 vrijwilligers. En aantal dat wel willen signaleren en verder niets doen. Mensen die veel weten. Verslag laatste vergadering volgt van Bert. Info opnemen in het Binnenblad en de nieuwsbrief.

Sociale cohesie. Start op 11 juli. Wandeling vanuit wijkraadgebouw, de natuur in met twee gidsen natuurwandelen. Hier koffie, eventueel Koinonia voor de lunch. Met Buuv, soc. wijkteam, kerk, wijkraad. Plus publiciteit. Ook op de site plaatsen, etc. Ook wijkteam actief benaderen.

Idee: Bak in de wijk: met bakfiets langs bij sociale huurwoningen. Provenier, Gangolf bakfiets, koffie, etc. beetje interesseren.

3) American Party NKPlein 30/06; de stand van zaken wordt besproken.

Flyer in het eerstvolgende Binnenblad. Even insteken.

4) Verhalenboek, stand van zaken

Elena. Loopt. Extra schrijvers gewenst. Hardcover en boekje. Minstens 16 verhalen. Fotografie erg goed. Financiën: Jeanine zorgt voor extra bijdrage. Aparte afspraak met Dick: begroting 100% rond zien te krijgen of plan b – een andere opzet van boek en presentatie. Mooi presenteren met feestje. Komt in juli terug.

5) Annuleren van de augustus vergadering

De wijkraad besluit de augustus vergadering van dit jaar te annuleren, net als vorig jaar.

6) Financiële stand van zaken

Jan meldt dat de huidige situatie er gezond uit ziet.

  1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden c.q. portefeuillehouders

Terugmeldingen c.q. voortgang m.b.t.:

* Kwartaaloverleg the Lounge, voortgang op 26/6. Nu ook voorbespreking met bewoners.  Gaat ook door zonder eigenaren van de coffeeshop.

* BuurtAED; stand van zaken: rond binnen twee weken. Prachtig! Bij Ymere toestemming voor pluggen en stroomtoevoer. Voor een derde locatie horen we graag suggesties.

* Terugmelding OOC 04/11 – Ferdinand meldt kort terug.

* Terugmelding omwonenendenoverleg 04/11 Dak- en thuislozenopvang HVO 2 – Bert meldt geen opvallende dingen terug

  1. Rondvraag en sluiting

Dick sluit de vergadering.