Notulen wijkraad 11 maart 2019

Aanwezig: Jan Teitsma, Annette Schild, Dick Smit, Marianne Mathijssen, Jan Geerts (verslag),

Te gast: Piet de Vries (initiatiefgroep versterking lokale democratie), Jan Hoving (Binnenblad),

Afwezig: Bert Gijrath (m.k.)

 1. Opening en mededelingen
 • “Versterking Lokale Democratie”: Piet de Vries (vm. WR Patrimoniumbuurt) vertelt over het initiatief en de (contact)avond in de Pletterij op 6-2. Versterking is nodig nu de positie van wijkraden verandert maar de het voorbrengen van bewonersinitiatieven te wensen laat. Het o.a. gaat over de wijze van kiezen, belonen van wijkraadsleden, versterken met(bijv.) raadsleden, budget/mandaat van wijkraden. N.a.v. de experimenten in Rotterdam en Groningen bezoekt een delegatie Haarlemmers op 19-3 de Oosterparkwijk in Groningen. Wij hebben hier helaas te weinig tijd voor.
 • Contact met afd. Handhaving en veiligheid over handhaving en incidenten in de wijk. Er is geen voortgang te melden (Bert is afwezig).
 • Vrachtwagen overlast: De brief (gezamenlijk van de vier centrumwijkraden); is 14-2 behandeld in de raadscommissie Beheer. Jan Geerts heeft ingesproken en de brief is beantwoord door de gemeente. Er is hierna een motie van Frank Visser (CU) ingediend in de raad over dat het maar niet opschiet. Deze motie is nog niet behandeld.
 • Jeanine van der Sanden is teruggetreden als wijkraadslid en zij is nu projectlid. We danken Jeanine voor haar inzet!

 

 1. Ingekomen stukken en andere informatie (extern, o.a.)
 • De ingekomen stukken (volgens overzicht en voor zover al niet bij andere punten aan de orde) en de inmiddels ondernomen acties geven geen aanleiding tot opmerkingen. Dank aan Jan Geerts.

 

 1. Notulen en actielijst
 • Notulen 11 februari 2019:
 • Actielijst:
  • Wijkborrel: In april; In voorbereiding door Annette. Geraamd budget is € 500.
  • Gebruik 1e etage wijkraadsgebouw: Er is contact met een kandidaat.
  • Picknick zomer: Annette denkt aan 29 juni.

 

 1. Wijkraad
 1. Binnenblad: Jan Hoving licht de financiën toe. Over 2018 resteert een saldo van € 1653,67. Globaal wordt het “Binnenblad” in 2019 zo’n 10% duurder (kosten papier en btw). Als gevolg van de gestegen kosten zijn er wat bijstellingen. De oplage ging iets omlaag (lagere reserve), de advertentietarieven gingen iets omhoog en de bijdrage van de wijkraad wordt € 335 (was €300 ). Er zijn momenteel 8 redacteuren. Bij de adverteerders waren er enkele mutaties. De samenwerking met de drukker is erg goed. De wijkraad besluit het mandaat met de coördinator met het jaar 2020 te verlengen en Jan komt (als hij dat nuttig acht) in het najaar terug om de situatie m.b.t. ons Binnenblad te bespreken.
 2. Ontmoetingen ouderen: Marianne vertelt dat het gesprek begint te lopen (1 x per maand op de 2e wo-middag 13.00-16.00 uur) maar dat ze er nu nog niet teveel ruchtbaarheid aan wil geven. De ontmoetingen hebben structuur door invitatie-envelopjes en thema’s/vragen. Het zou fijn zijn dat de drempel van het wijkraadsgebouw (letterlijk) nog wat omlaag kan. Dit is aangevraagd bij Ymere. Ook Femke Schukking (ons projectlid) is hierbij betrokken.
 3. Jaarplan: Acties: de wijkborrel (zie hierboven) en de wijkpicknick: Jan Teitsma en Annette zullen de subsidieaanvraag opstellen.
 4. Taakverdeling 2019: is akkoord
 5. Voortgang verkeersvisie: Dick en Jan Geerts hebben een gesprek gehad Jur Botter en Merijn Snoek plus hun staf. Aan de, door de wijkraad benoemde, urgente knelpunten wordt voorlopig niets gedaan omdat de meningen binnen de wijk teveel verdeeld zijn naar het inzicht van de gemeente. Dit in afwachting van de resultaten van het verkeersonderzoek (dit jaar) m.b.t. onze wijkvisie. Wel is er de belofte dat gekeken zal worden of budget/uitvoering van de (knel)punten uit de visie naar voren kan worden gehaald, waar mogelijk, als de resultaten van het onderzoek (later dit jaar) door een extern bureau zijn beslag heeft gekregen. Dick en Jan praten met de verantwoordelijke beleidsambtenaar over de opzet van het verkeersonderzoek.
 6. Wijkschouw: Er komt een oproep in de nieuwsbrief. Gedacht wordt aan een avond in mei mits er voldoende meldingen binnen komen.
 7. Duurzaamheid: Jan zal dit als een verkenning uitvoeren met enkele belangstellende bewoners. Hij legt ook contact met Maarten Kleinman i.v.m. zijn oproep over “Energie Transitie”.

 

 1. Informatie-uitwisseling wijkraad en portefeuilles
 • Kwartaaloverleg “The Lounge”: 18 maart a.s. overleg.
 • Stand van zaken Raaks III: Zie website Wijkraad. We blijven een vinger aan de pols houden wat betreft de fietsen. Gesuggereerd wordt de Raaks specifiek in de APV op te nemen mocht de gemeente/handhaving onvoldoende grip erop krijgen.
 • Hotels; i.h.b. Prins Hendrikstraat/Wilhelminastraat: de wijkraad heeft een schriftelijke inspraakreactie gegeven op het concept-hotelbeleid (zie website). Onze enquête over een mogelijk nieuw hotel wordt binnen een week afgerond en het resultaat daarvan wordt gepresenteerd (site, gemeente Cobraspen, actiegroep “Hotel Nee”). We overleggen over de resultaten van de enquête met de gemeente en de projectontwikkelaar.
 • Koffie/inloopuurtje: Annette kijkt tevreden terug op zowel de respons van bewoners als de snelle respons van de gemeente (Ingrid Hamer). Verkeerspunten komen terug bij “Verkeersvisie”. Enkele andere punten komen mogelijk terug bij de Wijkschouw. Annette komt nog met een voorstel voor een volgende datum.

 

6 . Rondvraag: 

 • Geen