Notulen wijkraad 11 november 2019

Aanwezig: Annette Schild, Dick Smit, Jan Teitsma, Jan Geerts (verslag), Jenne Olijve (aspirant-lid)

Opening en mededelingen

 • Jenne Olijve wordt welkom geheten als aspirant-lid van de wijkraad en hij introduceert zichzelf. Hij heeft veel ervaring met organiseren beroepshalve en als vrijwilliger in zijn vorige woonplaats. Jenne is nu al actief in de Nieuwe Kerk en de Bavo.
 • Lentevogels van Hannes; mede dankzij giften uit de wijk heeft Ton Barger de financiering van het herstel rond.
 1. Informatie uitwisseling
 • Meldingen van incidenten in de wijk (door de wijkagent); besproken
 • Ingekomen post: Jan G scant diverse stukken zet deze door naar Jan T. Hierbij begrepen een verzoek van de gemeente over de subsidie 2020. Jan T komt met een voorstel-begroting 2020.
 1. Notulen en Actielijst
 • Notulen 14 oktober:
 • a.v. notulen: gesprek organiseren met de hulpdiensten (i.h.b. brandweer).
 • Actielijst (zie ook overige punten):
  • Brief over fietsparkeren Raaks:
  • Blowverbod: is binnenkort in de raad aan de orde.
 1. Wijkraad
 • Burennetwerk: Het aantal contactpersonen loopt terug. Het gaat moeizaam; weinig respons. Het idee is om het anders aan te pakken. Bijv. periodiek een borreluur in café de Vijfhoek of bij “Laat Bloeien”. In februari agenderen we dit agendapunt.
 • Gebruik wijkgebouw: Jan actualiseert de lijst over het gebruik i.s.m. Dick. Jan T neemt actie op achterstallige betalingen van een gespreksgroep dit jaar.
 • Wijkdiner: Gaat richting “volgeboekt”. Laatste puntjes zijn besproken incl. rolverdeling; ‘’vouchers” (Jenne), muziek, bardienst (Els/Elena), etc.. Annette maakt nog een draaiboek voor voorbereiding en het diner zelf.
 • Jaarvergadering: 12 januari. Naast het formele deel blijft het hoofdonderwerp “Verkeer; uitwerking verkeersvisie”. We vragen Gemeente/Mobycon en anders doen Dick/Jan het. E.e.a. nader te bepalen. Daarnaast houden nieuwe filmbeelden uit de oude doos achter de hand. Jan T regelt tijdig een meeting met de kascontrolecommissie. Jan G maakt een concept van het jaaroverzicht. Subsidie aanvragen hangt af van het thematische deel.
 • Financiën: Vrijwel 100% volgens verwachting. We digitaliseren de overige 3 wijkfilmpjes en we doen in december nog enkele inkopen.
 • Draaiboek: besloten wordt dat we een aanpassing van het rondgezonden checklist in het vervolg gaan hanteren. Annette zal de aanpassing agenderen.
 1. Informatieuitwisseling wijkraadsleden
 • Koffie en inloopuurtje: weer in 2020.
 • Verkeersvisie; Door de maand vertraging nu geen nieuws.
 • Wijkgebouw: Licht in de hal is gerepareerd. Toegang mindervaliden wijkraadsgebouw: we beschikken nu over (rij)platen. Open staan nog: vochtplekken, repareren vlizotrap, opruimen/anders indelen werkkast en repareren Mededelingenbord.
 1. Rondvraag: geen