Verslag vergadering wijkraad 11 september 2017

Aanwezig: wijkraadsleden Jan Luys , Jan Teitsma, Ferdinand Pronk, Dick Smit, Wout Vogelesang. Aspirant lid Annette Schild, bewoner Annelies von Zeppelin, namens Boeretuin Truus Boerma en Has Kuijpers

Afwezig m.k.: Rutger Spiering, Corrie Hop, José Boele, Elena Nastase, Bert Gijrath

 1. Opening

Ferdinand maakt voortaan de notulen

 1. Informatie-uitwisseling

Wijkagent

Heeft (wegens vakantie?) geen overzicht gestuurd. Opmerkelijk: na gespreksavond over bezoekers van The Lounge noteren enkele bewoners wanneer auto’s langs scheuren en melden dit aan politie. Inmiddels enkele tientallen meldingen. Onduidelijk is wat politie er op dit moment mee doet, anders dan feitelijk registreren.

Gemeente 

Vergaderseizoen start weer. Wat we vooral in de gaten houden:

 • Helder speelveld (wijziging subsidies bewonersinitiatieven/wijkraadsgeld)

 • AirBnB (er is na de ‘brandbrief’ van de centrum-wijkraden en horeca wel iets gebeurd, maar er zijn nog geen sancties opgelegd). Mogelijk komen we als groep met een vervolgactie

 • Aanpassing APV, met name ivm sluitingstijden coffeeshops

 • Bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden De Kamp. (overleg met ambtenaren op 5 oktober)

 • Bestuurlijke acties nav gespreksavond bezoekers van the Lounge

Mededelingen DB

geen

Ingekomen berichten

Diverse via mail, afgehandeld. Wout stuurt voortaan een overzicht mee met de agenda.

 1. Notulen 10 juli

Plaats fietsenstalling verkeerd aangeduid (niet Wilhelminabrug maar gymzaal Gedempte Voldersgracht). Ferdinand past het aan. Verslag vastgesteld met dank aan Ferdinand.

Actielijst 10-07-2017: Wout gaat na zijn vakantie achter reparatie van het slot aan.

 1. Wijkraad

Air B&B

Gemeente heeft van alles gedaan, maar nog geen sancties opgelegd. Richting is goed. We overwegen vervolgactie met centrumwijkraden en horeca

Verslag bijeenkomst Nieuwe Kerk bezoekers The Lounge

Geen opmerkingen

Boekje over de wijk.

Goede basis gelegd. Voldoende input voor verhalen, ook een aantal thematische over resp. Raaks, Vijfhoek en Doelen (5 generaties bij elkaar). Ook schrijvers, vormgever, fotograaf, eindredactie zijn geregeld. Wens: volgend jaar voor Sinterklaas klaar

Website

Update layout noodzakelijk, zowel visueel als technisch. Tevens zijn veiligheidsmaatregelen nodig. Dick en Ferdinand gaan er mee aan de slag en vragen Jan Willem Stoop of hij een rol wil spelen. Elke vergadering bespreken we de voortgang

Sophiaplein.

Annelies von Zeppelin (bewoner) heeft gesprek met gemeente en Spaarnelanden gehad over wens om van pleintje meer ontmoetingsplek te maken. Spaarnelanden heeft schets gemaakt. Invulling onder andere: opritten fietsers verdraaien, zodat het zinloos is over het plein te rijden, afscherming met hagen. Aandachtspunt: probeer ruimte te houden voor het parkeren van motoren, maar dan wel op een afgeschermd deel. Spaarnelanden werkt tekening verder uit en Ingrid Hamer zoekt nog naar de laatste centen. Spaarnelanden zal draagvlak bij omwonenden peilen. Volgende vergadering update.

 

 1. Informatie-uitwisseling

Wijkschouw 15 mei

Gemeente zoekt nog wat dingen uit, maar verder is de schouw afgehandeld. Bij onze tweede ronde in het najaar bekijken we in ieder geval de voor ons resterende kritische punten. Er is onduidelijkheid tussen de gemeente en Spaarnelanden over een mogelijke reparatie van het trottoir van de Keizerstraat.

Wijkvisie

Volgende overleg 21 september

Overleg centrumwijkraden

Met de ene wijkraad is intensiever contact dan met de andere, maar het loopt dit jaar prima en waar mogelijk trekken de wijkraden bij bovenwijkse zaken samen op.

Wijk op Groen

Wilsonsplein: subsidie in december gekregen, maar onvoldoende om aanvraag uit te kunnen voeren. Er wordt gezocht naar extra geld. Alternatief: soberder plan. Nieuwe groep Zuiderstraat zal ideeën besproken met Jelle Fekkes. Lange Raamstraat: bewoners vinden het ingewikkeld worden. Er is nog een kerngroep actief die kijkt hoe het verder kan.

Boeretuin: Truus en Has zijn namens de gebruikers aanwezig. Hebben brief ontvangen van een van de bedrijven die inschrijft op de tender “ontwikkeling Raaks 3”. Ontwikkelaar wil kijken of tuin kan worden behouden. Mogelijk zullen ook andere inschrijvers die vraag gaan stellen. Wordt apart besproken met Dick. Ontruiming van de tuin zal voor 1 januari nodig zijn. Bewoners willen het ivm weer uiterlijk in oktober afronden. Er zijn bakken en planten beschikbaar voor gebruik (bij voorkeur) elders in de wijk. Dick helpt met contact met andere wijk op groen groepen. Mogelijk ook aandacht voor in het Binnenblad.

Werkgroep Fietsparkeren

Overleg geweest op 17 augustus. Onder andere over aanpak slingerfietsen en naast de bakken geplaatst afval. Maatregelen voorgesteld: eerst draagvlak toetsen. Deelfietsen dreigen in navolging van Amsterdam probleem te worden. Gemeente onderzoek dit. Her en der ruimte gevonden om fietsparkeerplaatsen te maken. Worden vervolgens niet altijd als zodanig gebruikt. Er komt gesprek over fietsparkeren Hortusplein met ondernemers, Ingrid Hamer en Bianca (communicatie) gemeente en Truus Boerma (nav haar klacht). In commentaar op visie openbare ruimte gevraagd om meer aandacht voor fietsparkeren.

Groen Links heeft tips gevraagd voor verkiezingsprogramma. Willen we best maken, maar dan ook voor andere partijen. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw Convenant Binnenstad Haarlem: doen we samen met andere centrumwijkraden. Bij eventuele inzet op autoluwe binnenstad goed nadenken over onze positie en betrekken bewoners.

Oprichting belangengroep ontwikkeling Raaks III Jan Luys zit er namens onze wijkraad bij. Bewoners van omliggende appartementengebouwen praten mee. Ferdinand informeert bestuur vve Lakenhof.

 

 1. Rondvraag en sluiting

We houden het wijkdiner op 27/11. Kosten zijn hoger omdat kerk nu verwarmingskosten in rekening brengt. Kostprijs is 30,65. We maken er 29,95 van. Het nadelig verschil kunnen we dekken vanuit de drankverkoop. Wijkraadsleden (zonder partner) eten gratis mee. Er is veel hulp nodig op de diner-dag en de ochtend erna. Annette helpt graag mee bij de organisatie. Dick en Ferdinand denken na over de communicatie. Volgende vergadering update.

We draaien financieel zoals gepland. Geld voor bewonersondersteuning (2e deel van het jaar) is inmiddels door gemeente gestort, zonder beschikking. Komende maanden krijgen we elke vergadering een update van Jan. We stimuleren een goede besteding van de beschikbare subsidie.

Er zijn veel klachten over te volle ondergrondse containers en straatprullenbakken. Aangekaart bij Spaarnelanden, die heeft laten weten er mee bezig te zijn en voortgang te melden. In een van de komende nummers van het Binnenblad komt een artikel over handhaving (impressie van een uurtje meelopen)

Stella gaat door met haar Franse les op maandag- en dinsdagmiddagen. Kan in ieder geval dit jaar bij ons terecht. Daarna bekijken hoe het zit met nieuwe subsidiestromen. Ymere schenkt ons 300 euro als dank voor het gebruik van de vergaderruimte de afgelopen maanden.

In januari is onze jaarvergadering. Graag alvast allemaal nadenken over invulling en locatie. Jan nodigt de kascontrolecommissie uit. Komt volgende veragdering terug op de agenda.

 

Volgende vergadering maandag 9 oktober, 19.00 uur, gebouw wijkraad