Aanwezig: Dick Smit (voorzitter), Jan Teitsma, Annette Schild, Bert Gijrath, Jeanine van der Sanden, Marlies Dingenouts, Pauline De Senerpont Domis (leden), Jan Geerts en Ida de Waal (bewoners). Afwezig m.k.: Elena Nastase, Ferdinand Pronk

  1. Opening en mededelingen

De wijkraad vergadert vanavond in de nieuwe samenstelling na de jaarvergadering.

Om 20:30 uur nemen we afscheid van enkele ex-wijkraadsleden.

  1. Informatie-uitwisseling

Wijkagent:  van onze wijkagent ontvingen we een bericht met vermeldenswaardige gebeurtenissen van de afgelopen periode. Pauline zal er een bericht aan wijden op onze website. Bert zal tijdig t.b.v. iedere vergadering bij de wijkagent om de gewenste informatie vragen.

Evenementenbeleid: we kunnen tot begin maart inspreken op het concept-beleid. Enkele leden gaan zich er in verdiepen om te bezien of we zullen reageren. Eerder deden we al suggesties in de participatiefase.

Subsidie: de gemeente heeft onze subsidieaanvraag i.h.k.v. de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk van 22/01 gehonoreerd.

APV: de raadscommissie Bestuur heeft positief geadviseerd aan de raad t.a.v. het vaststellen van de gewijzigde APV. Als de raad instemt krijgt de burgemeester extra bevoegdheden om op te treden in het (maatwerk)geval van overlast bij coffeeshops

Kwartaaloverleg coffeeshop: de wijkraad stemt in met het gewijzigde voorstel van de gemeente m.b.t. het zgn. kwartaaloverleg m.b.t. overlast door bezoekers van de coffeeshop

De wijkraad ontving een brief van de wethouder n.a.v. de brief van de wijkraad over de verkeerssituatie op de route Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat. De gemeente zal middelen trachten vrij te maken t.b.v. draagvlakonderzoek a.g.v. de wijkvisie van de wijkraad.

De wijkraad besluit in te stemmen met een verzoek van de wijkraad Binnenstad om adhesie te betuigen aan een bewonersinitiatief m.b.t. overlast van de nieuwe gelede bussen en de dubbeldekkers (in de Wilhelminastraat) en voegt er de situatie op de Ged. Oude Gracht aan toe. Bussen rijden daar te hard. Het verzoek om een financiële garantstelling willen we beter toegelicht krijgen.

  1. Notulen en actielijst vergadering 08-01-2018

Akkoord met een kleine aanvulling.

  1. Wijkraad

De taakverdeling 2018 is vastgesteld. De vacature secretaris zal voorlopig worden vervuld door Bert. De nieuwe leden zullen op hun verzoek worden ingewerkt in de lopende zaken. Zij melden zich.

Jaarplan en Jaarkalender 2018. De portefeuillehouders zullen het jaarplan uitwerken in een vertaling naar de jaarkalender 2018. We nemen aan dat in maart/april de jaarkalender zal zijn uitgewerkt.

Wijkvisie verkeer. De voortgang van het proces wordt besproken. We nemen aan dat de te wijzigen concept-visie, naar aanleiding van de diverse reacties en de te volgen tweede enquête, in de vergadering van 12 maart zal worden vastgesteld. Na 21 maart kan de visie naar de coalitievormende partijen worden verzonden.

Evaluatie huishoudelijk reglement. Het Dagelijks Bestuur heeft een voorstel gedaan n.a.v. de opgedane ervaringen in 2017 het huishoudelijk reglement op een paar punten aan te passen. De aanpassingen worden besproken. Het voorstel het huishoudelijk reglement aan te passen, conform het besprokene, komt de volgende vergadering, ter vaststelling, op de agenda.

Voortgang verhalenboek. Diverse meegezonden documenten worden besproken en krijgen instemming van de wijkraad. Binnen afzienbare tijd zal subsidie worden aangevraagd. Ook aan de wijkraad zal om een bijdrage worden gevraagd. De suggestie wordt gedaan bewoners en ondernemers uit de wijk ook uit te nodigen een bijdrage te doen.

Politiek debat 6 maart. De voortgang van het project van de vier centrumwijkraden wordt besproken. Aan de orde is een voorstel om garant te staan als centrumwijkraden in het onverhoopte geval dat de aangevraagde subsidie niet wordt toegekend. De wijkraad besluit garant te staan voor een vierde deel van de geraamde kosten plus een kleine aanvulling omdat één kleinere wijkraad niet garant kan staan voor het gehele kwart, onder de voorwaarde dat alle vier wijkraden garant zullen staan.

  1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden c.q. portefeuillehouders

Wijk-op-Groen. De voortgang van het deelproject Wilsonsplein wordt besprokenStedelijke Distributie. De laatste vergadering van de gemeentelijke projectgroep Stedelijke Distributie (onze wijkraad vertegenwoordigt de wijkraden in het centrum) wordt teruggemeld. Het jaarplan stond centraal.Operationeel Overleg Centrum. De vergadering van hedenochtend, voorgezeten en geïnitieerd door de gemeente, wordt kort terug gemeld. Bert meldt zijn interesse om Jan Luys op te volgen als mede aanwezige namens de wijkraad.Raaks fase III. Vorige week was er een inloopbijeenkomst georganiseerd door de ontwikkelaar en de gemeente. Een aantal zaken (o.a. laden en lossen, aan- en afvoer, verplaatsen fietsenstallingen) zal de wijkraad kritisch volgen. Er is ook een bewonersoverleg van direct betrokkenen met de gemeente.Marlies meldt een mogelijk bewonersinitiatief t.a.v. meer AED’s in de wijk. Bezien zal worden of er subsidie kan worden aangevraagd. Zullen we als wijkraad mede-ondersteunenAnnette meldt terug een oriënterend gesprek met het Sociaal Wijkteam. Zal nog een vervolg krijgen. Ook wordt contact gelegd met Burenhulp. Komt terug op de agenda.

 

  1. Rondvraag en sluiting

 

Na afloop van de vergadering wordt op informele wijze afscheid genomen van José Boele en Jan Luys. Wout Vogelesang was helaas verhinderd. Dick memoreert hun jarenlange vrijwillige inzet en verdiensten voor de wijk, de bewoners en de wijkraad. Als stoffelijk blijk van waardering ontvangen zij, naast veel dank, de “Pluim van de wijk”.