Aanwezig: Dick Smit (voorzitter), Jan Teitsma (penningmeester/verslag), Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Ferdinand Pronk (wijkraadslid), Elena Nastase (wijkraadslid), Hans Zeulevoet (wijkbewoner).

Afwezig m.k.: Jan Luys (wijkraadslid), Wout Vogelesang (secretaris), Els Clement (projectlid), Rutger Spiering

 1. 1. Opening

Dick opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 1. Informatie-uitwisseling

Ontvangen informatie van onze wijkagent: twee woninginbraken in mei, eenmaal diefstal van auto  uit parkeergarage de Raaks, zes fietsendiefstallen, diefstal van bromscooter en een poging daartoe, eenmaal is er sprake geweest van schennispleging. Daarnaast diverse meldingen van jeugdoverlast.

Er ligt een verzoek van de eigenaren van de Boeretuin (evenals in 2016) voor een eenmalige bijdrage ad 100 euro voor materiaal aanschaf. De wijkraad stemt hier mee in en besluit is om de donatie ten laste te laten vallen van de subsidie bewonersondersteuning.

Begeleiding door Jelle Fekkes in het kader kader van Wijk op Groen, deze kunnen geboekt worden tlv bewonersondersteuning. Dick neemt hiertoe contact op met Jelle Fekkes.

M.b.t. een bijdrage aan de Bingo activiteit wachten we even de besluitvorming over ‘Helder Speelveld’ af.

Info vanuit B&W, raadscommissies en Raad

Info raadscommissies:

Op 18 mei was Dick aanwezig bij de RC Bestuur om in te spreken over de beperking van de openingstijden van de coffeeshop. Agendapunt ging niet door. De gemeente handelt obv geregistreerde meldingen. Bewoners ervaren met name overlast van sommige bezoekers van de Lounge.

Verzoek van bewoners is ingekomen om de “twee werelden” (gezagsdragers: er is geen overlast obv de geregistreerde meldingen versus bewoners: er is haast dagelijks overlast obv ervaringen) bij elkaar te brengen tijdens een gesprek. Besloten wordt dit te organiseren.

Notulen  8 mei

Het verslag van 8 mei wordt besproken.

Dick vraagt toestemming aan de vergadering om Wout Vogelesang tot vice-voorzitter aan te wizjen igv afweigheid van de voorzitter. Hiervoor is geen aanpassing nodig in het huishoudelijk regelement.  De vergadering gaat hiermee akkoord.

Wout zal Jochem nog even herinneren dat hij nog nog een sleutel heeft van het wijkgebouw. Tevens actualiseert Wout de sleutellijst.

Actielijst:

 • Subsidies/verhoging inkomsten blijft staan in verband met ontwikkelingen ‘Helder speelveld’. Dit laatste is op moment van de vergadering nog niet helder.
 • Bingo, blijft agenda punt.
 • Sleutellijst blijft.
 • Inspectie slot, nog geen afmelding van Wout. Blijft op actielijst.
 • Jaarplan staat op de agenda deze avond.
 • Werkwijze WR, blijft.
 • Taakverdeling: verkeer en sociale aspecten: hier komt Elena bij. Jan Luys schuift namens de wijkraad aan bij het gemeentelijk project Brainstorming economische visie. Dick vertegenwoordigt de wijkraad bij Stedelijke Distributie.

Jaarplan 2017

Alle punten van het jaarplan zijn onderhanden. Dat is mooi. Verder wordt stilgestaan bij de verschillende speerpunten en waar nodig toegelicht.

 • Verhalen van de Wijk. Elena licht toe, oproep voor schrijvers en mensen die geinterviewd willen worden. Oproep via website en Binnenblad.  Voor uitvoering is subsidie nodig.  Dit zou eventueel onder bewonersinitiatieven kunnen vallen, maar dan dient regeling Helder Speelveld operationeel te zijn.  Ook het Oranjefonds en VSB worden genoemd als mogelijke subsidiebron.
 • Sociale aspecten: De vraag is wie kunnen we benaderen om een scherp beeld te krijgen van dit thema in onze wijk. Genoemd worden: Sociaal Wijkteam, website Haarlemontmoet.nl , Buuv. Vraag blijft: weten zij wat er speelt in de wijk, er is aanbod genoeg maar sluit dit aan bij de vraag. Bert en Elena gaan eea na.
 • Wijkborrel staat op de planning en Elena wil wel eea nagaan bij café’s in de wijk.
 • Wijkschouw en wijkschoonmaak staan op de planning dit najaar.
 • Vergaderingen WR in verband met zomerreces. In augustus wordt er niet vergaderd. Goed communiceren.
 • Wijkvisie, tweede startbijeenkomst is gepland.
 • Referendum Parkeren: woensdag 14 juni is er hoorzitting en op donderdag 15 juni is er een zitting bij de rechtbank.
 • Bezoekers the Lounge: de wijkraad faciliteert bewoners in gesprek met bestuurders over bezoekers van the Lounge.
 • Wijk op groen; loopt.
 • Bestemmingsplan: na de zomer bijeenkomst voor alle bewoners.
 • Stedelijke distributie: Dick meldt kort terug.
 • Overleg gemeente: eenmaal per kwartaal overleg met de gemeente (OOC); korte terugmelding door Dick
 • Expertmeeting is geweest: t.b.v. gebiedsprogramma 2018 ev. Wout er Ferdinand doen kort verslag.
 • Overige overleggen: er is weer een koffieuurtje weer op 28 juni (Ferdinand).
 • Hans Zeulevoet merkt nog op dat na werkzaamheden Liander, ”bomen in zijn straat” opgepakt dient te worden. Hij zal nog conatct zoeken met Dick over Wijk op Groen.
 • Bingo : houden we aan.

Rondvraag

Jan Willem deelt mee dat hij ivm een nieuwe baan en drukke werkzaamheden heden stopt als wijkraadslid, hij blijft wel projectlid (wijkschouw, wijkschoonmaak, webmaster, upgraden website). Dick dankt hem voor al zijn inspanningen tbv de wijk.

Hans Zeulevoet wil wel projectgroep oprichten m.b.t. bezoekers van the Lounge, na het geplande overleg met de gemeente in deze.

Sluiting

Om 20. 30 wordt de vergadering door Dick gesloten.

De volgende vergadering is op 10 juli a.s.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.