Aanwezig: Bert Gijrath, Jan Teitsma, Dick Smit, Annette Schild, Elena Nastase, Jeanine van der Sanden en Marlies Dingenouts

Gasten: Marianne Matthijssen, Jan Geerts

Opening

Ingekomen berichten:

 • Er is een vraag binnengekomen inzake bezoekers parkeren en de juridische mogelijkheden in verband met niet juist toepassen van de regels. Advies om uitspraak te ontlokken via proefproces via een wijkbewoner.
 • De centrumwijkraden hebben om een proef met 24×7 handhaving gevraagd. College BenW vindt dat er te weinig overlast is om een dergelijke pilot op te starten. De raad stemde hier mee in.
 • Dinsdag 13 november is er een 2e infobijeenkomst m.b.t. verkeersmaatregelen Nieuwe Kerksplein. Ca 8% van de mensen (door de gemeente uitgenodigd) is dan geweest .
 • 19 november is er kwartaal overleg inzake the Lounge met Linda Vos (afd hfd Veiligheid, Handhaving en Toezicht. Wim Eppinga is niet meer in dienst.

Notulen 8 oktober

 • Aanmelden tbv reanimatiecursussen is gepubliceerd. (nav verslag dd 8/10 :Gasten Alie en Henk vragen of het mogelijk is cursussen te geven voor het AED apparaat).

Actielijst

 • Geen opmerkingen inzake de actielijst.

Wijkraadzaken

 • Marianne Mathijssen (gast) licht haar plan toe inzake gesprekken met ouderen uit de wijk. 8 mensen uit wijk hebben zich voor de eerste bijeenkomst aangemeld. De wjkraad stemt in met haar plan en stelt het gevraagde bedrag beschikbaar tlv de wijkraad.

Jaarvergadering

Voorlopig programma voor pauze de huishoudelijke zaken en na de pauze het verhalenboek. We sluiten af met de nieuwjaarsreceptie. Volgende vergadering bespreken we de details.

Wijkdiner

 • Annette geeft een update van de stand van zaken. Tot nu toe verloopt alles naar wens.

Wijkverhalen

 • Concept-boek kan naar de buitenlandse drukker rond 27.11 en de boeken zijn dan 3 januari in Nederland.
 • Begroting en financiën volgt nog (plus de andere genoemde zaken) via een voorstel van Elena.
 • Welke gasten uitnodigen we uit?
 • Marketing en reclame aankondiging e.d.:
 • via posters
  • Horeca
  • Bibliotheek
  • Persbericht
  • Via sponsors?
 • Distributie
 • Gratis beschikbaar, maar er moet moeite voor worden gedaan. We bezorgen niet.
 • Oplage 1.000 stuks, tijdens de jaarvergadering en later via afgiftepunten in de wijk
 • Opslag kan desgewenst in het wijkgebouw
 • Er komt ook nog een digitale versie beschikbaar, indien nodig.

Informatie uitwisseling

 • Inloopuurtje; datum prikken in 2019 door Annette.
 • De wijkborrel schuiven we door naar het voorjaar 2019 ivm de vele activiteiten.

Rondvraag

Is er nog financiële ruimte voor de Bingo? Jan verwijst naar ons besluit van 9  april waar besloten is bepaalde activiteiten te labelen extra middelen. Echter de Wijkborrel is doorgeschoven en wijkdiner is grotendeels kostendekkend uit subsidie.  Daarnaast was er nog ruimte van ca 2.000 euro die nog niet gelabeld zijn. Daar zou de bingo dan eventueel onder kunnen vallen.

Elena geeft aan te zullen stoppen met de wijkraad met ingang van het voorjaar 2019 i.v.m. een studie die zij gaat volgen. Wij begrijpen dat goed, maar betreuren nu al haar afscheid.

Sluiting

                  De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering.