Notulen wijkraad 13 januari 2020

Aanwezig: Annette Schild, Dick Smit , Jan Teitsma, Jan Geerts (verslag), Jenne Olijve, Marianne Matthijssen (gast)

 1. Opening en mededelingen
 • Van Nelleke Hegman ontvingen we een bedankje n.a.v. de condoleances m.b.t. het overlijden van haar echtgenoot Bert Gijrath.
 • Meldingen van incidenten Jan T zal een analyse maken over 2019 van de ontvangen overzichten van de politie om te bezien of we een trend zien.
 • Hotelbeleid: We hebben op het B&W-raadsvoorstel een reactie gegeven in de lijn van onze eerdere inspraakreactie. Er komt een hotelstop-pauze van tenminste 2 jaar. De status van de hotelontwikkelingen in de Prins Hendrikstraat is nog onduidelijk.
 1. Notulen en Actielijst
 • Notulen 9 december 2019:
 • Actielijst 9 december 2019:
  • Weinig voortgang qua acties.
 1. Wijkraad
 • Jaarvergadering 12 januari: Terugblik; met ruim 200 aanmeldingen een mooi resultaat. Het serieuze onderwerp kreeg zijn weerslag in een (meer dan we gewend zijn) serieuze stemming. Dat was goed te merken bij de nieuwjaarsbijeenkomst (veel over; actie Annette/Jenne). Niettemin erg geslaagd. Het geluid was slecht (haperende microfoon). Jan T maakt het financieel verslag m.b.t. deze dag zo spoedig mogelijk.

Inhoudelijk wijkraad: Jenne is gekozen als lid van de wijkraad. Er is inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over 2019 en een overzicht gegeven over de activiteiten van 2020. De kascommissie 2020 is gelijk gebleven. Complimenten waren er voor de wijkraad en nadrukkelijk ook voor Binnenblad.

Inhoudelijk verkeer: Veel vragen zijn niet aan bod gekomen tijdens de presentatie. Het praatcafe bij de panelen was succesvol. Het verschil tussen de scenario’s was niet bij iedereen duidelijk  (ondanks informatie  vooraf en een infosetje dat uitgedeeld werd). Desondanks tekende zich wederom een voorkeur voor het derde scenario af.  Er werd door een bewoner nog een extra scenario voorgesteld waarvoor best veel handen omhoog gingen. Hier komen we wellicht nog op terug. Mobycon verwerkt en beantwoordt alle reacties.

 • Financiën: 2019 is afgehandeld. Besproken is de begroting voor 2020. Jan T heeft de subsidie aanvraag voor de wijkraadskosten ingediend. We rekenen op een begrotingstekort voor 2020 van ca. 500 Euro. Voor 2021 is een forse bezuiniging aangekondigd (19%) die mogelijk zal worden voorkomen door de gemeente, maar toch. Om verrassingen te vermijden gaan we de (dure) evenementen voor 2020 reeds begroten en zsm, waar mogelijk, subsidie aanvragen. We moeten bezuinigen en sponsors zoeken. Ons digitaal archief is vol en breiden we uit (20 euro/jaar). Vanwege de inperking van subsidies gaan we bezien om de stichting om te zetten naar een coöperatie.
 • Jaarplan 2020: Uitgangspunt is het plan van 2019. T.o.v. hiervan zijn “Duurzame wijk” en “Stedelijke Distributie” voor 2020 (nog) in beweging. “Verhalen over mijn wijk” en “Wijk op groen” worden dit jaar geschrapt. Er komt dit voorjaar een wijkschouw met de hulpdiensten. De evenementenkalender blijft nagenoeg ongewijzigd. Nieuwe activiteiten zouden kunnen gaan over “Het mooiste gebouw in de wijk”, “Wijk-inburgering” (voor niet-Haarlemmers). Hierbij is de menskracht van belang (wie gaat het doen). Wat betreft de taakverdeling gaat Jenne zich samen met Annette bezig houden met het thema “Sociaal”, waaronder ook de evenementen. Jenne neemt daarnaast het huismeesterschap van Jan G over.
 • Wifi-tracking: We hebben een reactie gegeven aan de gemeente en de ondernemersvereniging BIZ. Wat betreft privacy-aspecten hebben we een contact in Enschede; we willen afwachten hoe het onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens aldaar afloopt. Bovendien is ons standpunt (op basis van informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens) dat anderen dan de gemeente zelf voor onderzoek geheel niets te zoeken hebben waar het volgen van burgers betreft in de openbare ruimte; het is volgens ons gewoon verboden. Dit laatste wordt nog besproken met juristen van de gemeente. Een derde aspect is de slechte communicatie; dit werd gepresenteerd als “reeds gelopen” terwijl geen gemeentelijk besluit bekend is en de onderbouwing behoorlijk wankel lijkt.
 • Vrije openingstijden Horeca (KNH): Het voorstel is de openingstijden van Horeca geheel vrij te laten. We hebben reacties bij bewoners gevraagd en gekregen. Deze reacties zijn vrijwel unaniem tegen. Uiteraard is dat mede ingegeven door ervaringen in met name woonstraten zoals de Doelstraat e.o. We geven een schriftelijke reactie en willen daarnaast het gesprek aan gaan.
 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden
 • Gebruik wijkgebouw: Elektronische agenda is gemaakt; nog aanpassen en overdragen aan Jenne.
 • Koffie en inloopuurtje: Annette heeft een datum bepaalt: 7 februari bij het kattencafé.
 • Bijeenkomst dak- en thuislozen (12 jan); we kunnen niet heen vanwege onze vergadering.
 • Wethouder (Jur Botter) en CWR gesprek 24/2: Dick en Jenne gaan.
 • The Lounge: Het zoeken naar een andere locatie gaat door
 • Verkeersvisie; Zie verslag jaarvergadering. We kijken naar een extra scenario.
 • Energietransitie: Infosessie in de Burgwal 12-2 vindt nog plaats, energiezuinig krijgen van een hofje speelt. Er is ook contact over een pilot met toepassing van riothermie in monumenten. Daarnaast zijn er diverse contacten.
 • Wijkgebouw: Actiepunten neemt Jenne met hulp van Jan G voor zijn rekening. 17/1 opruimen van het wijkgebouw.
 • iZoof: In het volgende Binnenblad verschijnt een interview met Reza Jahangir Tafrechi (iZoofer en bewoner Sophiastraat). Reza werkt aan gerichtere informatie voor investeerders. De garage Gangolfplein is één van de gesuggereerde locaties.
 • Buurtmus/Hurby: Het is nog zoeken naar geld voor een pilot in onze wijk.
 • CMG, OCC: geen bijzonderheden.
 • Buurtborrel; In Cafe de Vijfhoek is 26/1 de allereerste.
 1. Rondvraag:
 • Ontmoeting van ouderen: Marianne licht de stand van zaken van het ouderenproject toe en gaat in 2020 verder met een vaste kern van 5 personen. Ze gaat Binnenblad benaderen voor een stukje.
 • Oprijplaten wijkgebouw voor rolstoelen/scootmobiels: Er zal aandacht gegeven worden in een webpost/nieuwsbrief, etc… In principe kunnen ook anderen (na aanmelding) ervan gebruik maken.

Volgende wijkraad:  10 februari 2020