Notulen wijkraad 13 mei 2019

Aanwezig: Jan Teitsma, Jan Geerts (verslag), Wilma van der Zwan (BUUV)

Afwezig: Dick Smit, Annette Schild

 1. Opening en mededelingen

            Zie de diverse mails voor de mededelingen.

 1. Informatieuitwisseling
 • “Meldingen Gemeente/Wijkagent”: De wijkagent heeft desgevraagd een overzicht gemaakt van 75 incidenten/meldingen in de wijk in de maand april. Het gaat om 10 diefstallen van fietsen, andere diefstallen, ruzies, ongevallen, bedreiging, overlast, etc.. We misten meerdere meldingen over overlast gerelateerd aan Coffeeshop “The Lounge”. Met name ook op Koningingsdag. Hierover is navraag gedaan maar nog geen reactie ontvangen. We vinden het aantal incidenten sowieso erg hoog.
 • Info m.b.t. B&W, raadscommissie, raad en gemeente algemeen. Er zijn meerdere uitnodigingen per mail ter kennisname binnen gekomen.
 • Overige ingekomen berichten/uitnodigingen: Reeds afgedaan of t.k.n..
 • Wilma van der Zwan. Wilma legt uit hoe BUUV is georganiseerd. BUUV bemiddelt in de regio Haarlem tussen ca. 7000 vragers en aanbieders. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met andere partijen zoals de GGZ en de vrijwilligerscentrale. Wilma’s eigen werkgebied is “Centrum”, haar aandachtsgebied “Psychiatrie”. Bemiddeling vindt het meest plaats via de (druk bezette) telefoon; deels ook per website, deels anders. Thema’s zijn primair praktisch ( “Computer”, “Klussen”, “Vervoer”, …). Moeilijker is grip krijgen op “Eenzaamheid”, contacten tussen beter- (hoe betrek je deze?) en minder gesitueerden. Ook is er voorkeur voor meer permanent “monitoren” en minder “adhoc” ondersteunen. We signaleren dat de wijk kwa burenhulp minder “Dorps” is dan we zouden willen. Diverse wijkbewoners zijn niettemin individueel actief voor BUUV. Op wijkniveau c.q. de wijkraad bovendien via evenementen (borrel, picknick, ouderengroep, diner) en activiteiten zoals inloop- en wandeluurtjes. De vraag is of dat nog beter kan aansluiten op de doelgroepen van BUUV. BUUV denkt ook aan meer bekendheid via Binnenblad, het raam/prikbord van het wijkgebouw of bijv. middels een evenement (voor zover mogelijk/gewenst).
 1. Notulen en actielijst
 • Notulen 8 april:
 • Actielijst:
  • Communicatieplan actualiseren: afgedaan.
  • Wijkverhalenboek overdracht dossier: nog niet gedaan.
  • Herstellen KCC: nog niet gedaan.
  • Koffieuurtje: Nieuwe datum onbekend i.v.m. afwezigheid Annette
 1. Wijkraad
 1. Wijkborrel 15 april: Uitstekend verlopen. Met vooral dank aan Annette en de Jopenkerk. Er waren ca. 80 aanmeldingen en uiteindelijk ca. 45 aanwezigen. Lager dan afgelopen jaar, behoorlijk wat aangemelde personen zijn niet gekomen. In goed overleg met de Jopenkerk bleven de kosten lager dan gepland. Mogelijk volgende keer weer elders in de wijk.
 2. Picknick: Grotendeels rond. Annette wordt nog gevraagd en waar zij nog hulp bij nodig heeft. Door haar afwezigheid later nog contact hier over.  
 3. Datum volgende wijkraad 3 junip.v. 10 juni (2e Pinksterdag): akkoord. Zal goed worden gecommuniceerd.
 4. Financiën: Verloopt zoals begroot met als prognose een geringe onderschrijding van zowel de uitgaven als de inkomsten.
 5. Evaluatie huishoudelijk reglement: Vooralsnog zijn er geen verbetervoorstellen (uiterlijk 1 juni indienen).
 6. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden/portefeuilles:
 7. Gesprek met de burgemeester over “The Lounge”; zie verslag op de website.
 8. Verkeersvisie: de vraag voor offerte van uitwerking is uitgezet naar 3 gespecialiseerde bureaus. In week 23 zijn er “vragenuurtjes” waar deze bureaus vragen kunnen stellen aan de gemeente en de wijkraad. Vervolgens worden de offertes, pitches en aansluitend de selectie verwacht.
 9. Vrachtverkeer: De projectgroep “Stedelijke Distributie” evalueert 15 mei de schouw (voor onze wijk de Zuiderstraat, Gedempte Voldersgracht) inzake vrachtverkeer. Er zijn n.a.v. enkele mails van bewoners binnen gekomen die zich zorgen maken over verplaatsing van de overlast naar de Raaks. Een punt van aandacht; ondanks dat er beleidskeuzes zijn gemaakt.
 10. Huismeester: Jan G neemt deze taak op zich.
 11. Stucwerk hal wijkgebouw laat los: Heeft Dick bij Ymere gemeld; nog geen reactie ontvangen.
 12. Hotelplannen Prins Hendrikstraat en Wilhelminastraat: Er is een gesprek/ c.q. uitwisseling van informatie geweest tussen enkele omwonenden en Cobraspen. Planvorming staat volgens Cobraspen stil in afwachting van het resultaat van de QuickScan van de gemeente.
 13. Bouwaanvraag Wilhelminastraat 67. Wijziging kantoor in “12 appartementen met kantoor”. Dick en Jan G volgen deze wijziging.
 14. Frituurvet inzameling: Dit lijkt volgens de website frituurvetrecyclehet.nl sinds een tijdje niet meer mogelijk in het Centrum. Jan G gaat het na en informeert de vragende wijkbewoner.
 15. Duurzaamheid: Jan G heeft later deze maand een verkennend gesprek met andere Centrum bewoners (o.a. Maarten Kleinman) en de gemeente over “Energietransitie”.
 16. “Gezichten van de Vijfhoek”: Dit project Is met veel enthousiasme ontvangen. Gesproken wordt over een boekje. Jan G heeft de samenstellers gewezen op de mogelijkheid van financiële ondersteuning.
 17. Wijkraad: Bert Gijrath heeft ons laten weten terug te treden als lid van de wijkraad. We danken Bert voor zijn jarenlange inzet en werkzaamheden voor de wijk.

6 . Rondvraag: 

Geen