Aanwezig: Bert Gijrath, Annette Schild, Dick Smit (voorzitter), Jan Teitsma, Ferdinand Pronk, Jan Luijs, José Boele, Jan Hoving (bij agendapunt Binnenblad). Bewoners Hans Zeulevoet (deels) en Pauline De Senerpont Domis (bij agendapunt Gedempte Voldersgracht)

Afwezig m.k.: Elena Nastase, Wout Vogelesang

  1. Opening                                                                                                                                                                                   
  2. Informatie-uitwisseling

Voor de derde keer op rij heeft de wijkagent desgevraagd geen overzicht van incidenten aangeleverd. Dat is tegen de afspraken. Dick zal hem benaderen.

Bestemmingsplan komt donderdag in Raadscommissie Ontwikkeling en is dan, naar we verwachten, vrij voor inzage. Er komt een informatieavond waarschijnlijk op 4 december. Ferdinand vraagt gemeente naar de manier van uitnodigen.

In de gemeentelijke begrotingsraad is raadsbreed besloten meer aandacht te besteden aan twee onderwerpen waar we nauw bij betrokken zijn: AirBnB en de bereikbaarheid van de stad.

Concept-evenementenbeleid en locatieprofielen. Gemeente wijzigt het proces. Er is nu een ingelast overleg met centrumwijkraden en informatie voor omwonenden van de pleinen. De reactietermijn is tot 1 december verlengd. Jan L en Dick vertegenwoordigen ons in het overleg.

Actieplan 2018 Veiligheid en handhaving: hebben we reactie opgegeven. Over het vervolg horen we nog.

Jan L en Dick gaan naar afscheid centrummanager Fred Postma

Plan gemeente extra fietsenrekken Breestraat/Gierstraat. Voorziet in rekken, maar niet in een echte oplossing voor de bereikbaarheid van de opening van de container. Dat lost het probleem niet op. We houden in de gaten dat er adequaat gehandhaafd wordt.

Omwonendenoverleg bezoekers the Lounge 10/10. Uitbaters The Lounge doen niet meer mee vanwege gebrek aan vertrouwen in de voorzitter van de wijkraad. Een nieuwe vergadering is nog niet gepland: eerst kijken met welke maatregelen de gemeente komt. Daarover is 17/11 een gesprek met de burgemeester. Dick en Ferdinand zijn erbij. Vervolgens kunnen we, wellicht nog dit jaar, de aan bewoners beloofde vervolgbijeenkomst houden.

Brief wethouder n.a.v. onze brief Keizerstraat. Mooi dat het trottoir is hersteld, maar het te zware vrachtverkeer via Botermarkt naar Wilhelminastraat is nog niet opgelost. We reageren binnenkort per brief naar de wethouder.

Bijeenkomst initiatievencafé 29/11 om 17 uur met vooral sociale onderwerpen. Bert gaat.

Vragen voor politieke partijen tbv bijeenkomst met bewoners uit het centrum. Er wordt door de centrumwijkraden gewerkt aan stellingen en die bijeenkomst.

 

  1. Notulen vorige vergadering

Akkoord. N.a.v. actielijst: Ferdinand neemt actie m.b.t. het slot over van Wout.

 

  1. Wijkraad

 

1) Communicatieplan akkoord

2) Stand van zaken financiën. De prognose ziet er gunstig uit met op dit moment een verwacht klein tekort, dat zal worden gedekt uit het spaartegoed. Er zijn nog enkele onzekerheden. We kijken in december naar de laatste stand van zaken. Graag suggesties paraat houden. De kascontrole is voorzien op 9 januari.

3) Wijkdiner 27/11/2017. Erg veel belangstelling: 120 deelnemers en ca 15 op de reservelijst. Voorbereiding loopt prima. Zorg: de bediening. Iedereen denkt na over mogelijke helpers en geeft suggesties z.s.m. door. Ferdinand regelt PR, muziek en een fotograaf.

4) Jaarvergadering / nieuwjaarsreceptie zondagmiddag 14/01/18. Annette, Ferdinand en Dick maken een voorstel voor de invulling en presenteren dat in de december vergadering. Suggesties tot nu toe: ‘snel’ huishoudelijk/formeel deel en een luchtig tweede gedeelte met muziek/eventueel quiz/kinderactiviteiten, want nieuwjaarsreceptie. Finetunen op 8 januari 2018. Het vergaderschema in 2018 blijft intact op de tweede maandag van de maand.

5) Mandaat Binnenblad. Jan Hoving geeft toelichting op het afgelopen jaar. Blad draait goed en er zijn voldoende adverteerders (zelfs een wachtlijst) . Gezien de stabiele exploitatie draagt de wijkraad ook in 2018 bij aan de exploitatie. De wijkraad complimenteert redactie, vormgevers, bezorgers en andere betrokkenen bij ons prachtige wijkblad!

  1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden c.q. portefeuillehouders

OOC: wordt kort toegelicht, verslag volgt.

AirBnB: proef met anoniem melden gaat starten. Raadsbrede motie bij begrotingsraad aangenomen de particuliere vakantieverhuur te beperken.

Wijkschouw: op zaterdag 4 november. Zo’n 10 bewoners liepen mee, 3 wijkraadsleden, plus twee handhavers. Punten van de vorige schouw die nog niet zijn opgelost opnieuw bekeken en ruim 30 nieuwe meldingen. Veel op het gebied van verkeersoverlast (drukte, vrachtwagens, fietsparkeren), kapotte straten en afval (bakken vol etc.). We gaven alle punten door aan gemeente/politie/spaarne­landen/hand­having/bomenwachters/fietsersbond. De rapportage staat op de website en wordt na reacties geactualiseerd.

Website: de webbouwer van Puur Makelaars, onze sponsor, mag ons een paar uur ondersteunen. Heeft kritisch naar de huidige site gekeken en aanbevelingen gedaan voor een nieuwe opzet. Annette en Elena kijken mee naar de layout-ontwikkeling. We gaan de site veiliger maken, fraaier maken en we gaan naar een ander hostingbedrijf. Transitieplan in vergadering van december.

Sociaal wijkteam: Ferdinand had voor het Binnenblad een gesprek met Annette Kamp en Ingrid Swakman. Opbouwwerker Ingrid wil graag met aantal van ons spreken om onderlinge contacten te versterken. Ferdinand regelt afspraak met haar en Bert, Elena, Annette en Dick.

Wijkborrel: maandag 18/12 bij de Jopenkerk. Wij betalen het eerste rondje, de Jopenkerk (met veel dank!) het tweede en de rest is aan de bezoeker zelf. Jopen bedenkt een toelatingssysteem om misbruik te voorkomen.

Verhalenboekje: loopt volgens plan.

Gedempte Voldersgracht: toeleverende vrachtwagens zorgen voor grote overlast. Op 15/11 is er een gesprek met centrummanager, gebiedsverbinder, handhaving, wijkraad en bewoners. Mogelijke oplossing in de locatie van laden/lossen, routing, restrictie breedte vrachtwagens.

Helder Speelveld, nog geen nieuws, maar het komt als het goed is nog dit jaar in het college.

Overleg centrumwijkraden: input convenant Binnenstad is gedaan en nu zijn we bezig met een bijeenkomst voor de bewoners over centrumthema’s met de politieke partijen. Ook tav 023 Bereikbaar werken we samen.

Wijk op Groen: Bijeenkomst geweest in Zuiderstraat. Bewoners maken een plan voor kleine ingrepen zoals geveltuinen en klimplanten en tweede deel voor architectonisch verantwoord verticaal groen bij de nieuwbouw. Een gesprek met gemeente en Spaarnelanden volgt als het plan klaar is.

Bewoner Hans Zeulevoet vraagt aandacht voor de groenvoorziening in de Lange Lakenstraat. Dick gaat dit met hem bespreken. (Inmiddels is het vraagstuk opgelost. De bomen worden geplant.)

Er is een eenvoudige Wijk op groen evaluatie voorzien met Jelle Fekkes.

Een Kerstboom op het Nieuwe Kerksplein willen we dit jaar opnieuw bekostigen. We zijn in onderhandeling met Spaarnelanden over een betaalbare boom.

Stedelijke distributie. Er was een ietwat positiever atmosfeer dan eerder dit jaar met de gemeente en de ondernemers over een mogelijke pilot distributiepunt in de Gierstraat. De gemeente gaat suggesties uitwerken en plant begin volgend jaar nieuwe bijeenkomst

Nieuwe Groenmarkt. Jan L heeft suggesties vanuit fietsparkeren en stedelijke distributie ingebracht.

Raaks III. Er is een bewonersgroep met Jan L en  Ferdinand (als bewoners). Anneke Bakker (VvE Oude Zijlvest) coördineert het overleg met de gemeente. Aandachtspunt: parkeren door nieuwe bewoners. Aanvankelijk geplande parkeervoorziening is niet meer beschikbaar.

 

  1. Rondvraag en sluiting

Bingo: er is rechtstreeks subsidie beschikbaar gekomen vanuit gemeente. Bingo is op 14 december in Binnensteeds.

Verzoek: nadenken over items t.b.v. ons jaarplan 2018 (concept in december vergadering) plus de taakverdeling in 2018 en idem: voldoet het Huishoudelijk Reglement nog. Agenderen in december

Archief met stukken vanaf jaren 70 verdient een kritische blik. Ferdinand gaat via het Binnenblad een vrijwilliger (bv oud-archivaris) zoeken.

Op de Botermarkt staan steeds meer en ook grotere kramen. Vaak meerdere dagen per week. Tegelijk worden fietsenrekken weggehaald. Niet handig. José gaat studeren op de betreffende passages in het bestemmingsplan. Wellicht bezwaar maken.

Deel van de GFT-bakken is vaak overvol, meldt José. Ze meldt het bij Marieke van der Kaa, Spaarnelanden. Dick heeft overigens andere, meer positieve, ervaringen.