Aanwezig: Bert Gijrath, Ferdinand Pronk, Jan Teitsma (voorzitter), Pauline De Senerpont Domis, Annette Schild, Elena Nastase,

Afwezig met kennisgeving: Marlies Dingenouts, Jeanine van der Sanden, Dick Smit

  1. Opening en mededelingen

Bewoners Ruby Groenewoud en Aart van de Haak zijn aanwezig. Ze hebben veel overlast gehad tijdens Koningsdag: drankmisbruik, urine, lawaai, plastic afval. Ze vinden het feest niet leuk meer: kinderen komen niet aan bod. Boosdoener: de podia en bierverkoop. Trekt te veel en verkeerde mensen aan. Bovendien kan de ambulance er niet bij als er in een volgepropt smal straatje iets gebeurt. Opvallend is dat er bij de wijkraad via de site nauwelijks reacties zijn binnengekomen. De paar die we ontvingen, waren positief. Afspraak: de wijkraad vraagt gebiedsverbinder Ingrid Hamer of er eisen worden gesteld aan de activiteiten, hoe het feest past in het evenementenbeleid en of er bij de gemeente klachten zijn geweest. Suggestie: met ondernemers/organisatoren bespreken welke mogelijkheden zij zien om het wat rustiger te krijgen.

Bewoner Paul Meijer stoort zich aan gebruik van het NieuweKerksplein door Liander. Er mag volgens de vergunning 60 m2 worden gebruikt voor opslag bouwmaterialen, het zijn er 180. De aannemer parkeert ook auto’s. Meijer heeft Liander gevraagd het karakter van het plein te respecteren. Heeft een handtekeningenactie gehouden en presenteert resultaten aan gemeente.

Volgens wijkbewoner Welbedacht is de parkeerregeling voor aannemers onmogelijk. Voor zover ons bekend kunnen bewoners een aannemer parkeertijd geven via de bezoekersvergunning. De heer Welbedacht is niet aanwezig, zodat een persoonlijk gesprek niet mogelijk is.

  1. Informatie-uitwisseling

De wijkagent heeft informatie gestuurd. Er is in onze wijk een portiekinbraak geweest, ook een in Heiliglanden. De Koningsdag is in de beleving van de politie goed verlopen.

Op 16 mei is er een avond over het openbaar vervoer bij wijkraad Binnenstad. Ferdinand gaat er heen.

Ymere voert een huurverhoging voor ons kantoor door (inflatiecorrectie)

  1. Notulen/actielijst vergadering april

Akkoord.

  1. Wijkraad

We willen weer een inloop houden. Annette informeert naar de mogelijkheden bij Café de Vijfhoek en het kattencafé. Doel: juni.

De Jopenkerk ontvangt ons graag weer voor een wijkborrel. Om de activiteiten rond de jaarwisseling te spreiden, koersen we aan op oktober.

30 juni is een American Party op het Nieuwe Kerksplein. Annette is bezig met de organisatie. Winkeliers sponsoren maar er zal ook wat geld nodig zijn voor springkussens, biertafels, etc. Ferdinand biedt aan een bingo te draaien en met TarTrek theatersportvoorstellingen voor kinderen te verzorgen. Verder schmink, Pieter Mulder, Leny, evt Marianne Matthijsen. We maken de drempel voor mensen die alleen komen laag: reserveren een tafel voor hen: Ben je in je uppie, kom in het cluppie.

Voor het bollenplanten melden zich geen vrijwilligers. Oproep doen aan bewoners? Annette vraag bij Spaarnelanden naar de hoed en de rand.

Burenhulp heet bij ons Burennetwerk. Onder leiding van Annette zijn er 9 straatcontactpersonen bij elkaar geweest. Ze gaan op zoek naar andere contactpersonen en vrijwilligers. Daarnaast is er aandacht voor andere vormen van sociale cohesie in de wijk. Annette en Bert hebben daarover contact met de kerk, buuv, het sociaal wijkteam en sociëteit koinonia. Wellicht op weg naar wandelingen, rummiclub etc. Het Binnenblad plaatst een interview met Annette.

  1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden cq portefeuillehouders

Voor het verhalenboek is 2500 euro binnen… Er nog 2000 euro nodig. Wellicht via crowdfunding. Het productieteam is compleet, maar kan nog wat schrijvers gebruiken.

Op 16 mei krijgt onze website een nieuwe jas. Met veel foto’s die wijkbewoners hebben ingestuurd. Pauline heeft berichten overgezet en werkt aan de zoekmachinevriendelijkheid. Ze zorgt ook voor het goed digitaal archiveren van alle stukken.

Annette gaat naar de borrel van de Burgwal.

Nelleke heeft de indruk dat er soms wordt gerookt in ons gebouw. In de gaten houden.

  1. Rondvraag en sluiting

Geen opmerkingen