Notulen wijkraad 14 oktober 2019

Aanwezig: Annette Schild (alleen t.b.v. wijkdiner), Jan Teitsma, Dick Smit, Jan Geerts (verslag),

Te gast: Jan Hoving (Binnenblad), Marianne Mathijssen (Ouderengroep)

 1. Opening en mededelingen
 • Jenne Olijve gaat de wijkraad vanaf heden versterken als aspirant-lid. Tijdens de jaarvergadering kan hij benoemd worden als wijkraadslid.
 • Annette is vanavond alleen aanwezig voor het onderwerp “Wijkdiner” i.v.m. ziekte
 1. Informatieuitwisseling
 • Verslag van incidenten in de wijk door de wijkagent ter kennisname. We zien een afname (herfst?) van de meldingen. Binnenkort de trends evalueren.
 1. Notulen en Actielijst
 • Notulen 9 september: vastgesteld met kleine wijziging.
 • a.v. notulen: gesprek organiseren met de hulpdiensten (i.h.b. brandweer).
 • Actielijst: Brief over Fietsparkeren Raaks aan B&W zal Dick deze week versturen.
 1. Wijkraad
 • Burennetwerk: Volgende keer i.v.m. afwezigheid Annette. Marianne doet verslag van het ontmoetingsuurtje van ouderen. Er zijn nu 7 deelnemers. De gesprekthema’s die aan de orde zijn geweest zijn o.a. ”Ontmoeten”, “Troost”, “Geven- en ontvangen”, etc.. Marianne vraagt hoe het staat met de toegang verbeteren voor mindervaliden. Jan G. deelt mee dat een drempelhulp binnenkort wordt aangeschaft.
 • Financiën: Verloopt volgens verwachting. In december evalueren we nogmaals. Als er nog geld beschikbaar is, digitaliseren we de overige ‘oude’ wijkfilmpjes. N.a.v. bekijken we of we nog kunnen besparen op kosten internet in 2020.
 • Binnenblad: Jan Hoving geeft een toelichting. De financiën van het Binnenblad verlopen voorspoedig. De grootste onzekerheid zijn de stijgende papierkosten. Tevens zijn financieel geborgd onzekerheden zoals uitvallen van de drukker en de situatie dat bij het begin van het boekjaar de financiën nog niet geheel ontvangen zijn. De wijkraad spreekt haar waardering uit voor de redactie en de bezorgers van het “Binnenblad”; mede naar aanleiding van de vele positieve geluiden die ons bereiken.
 • Huishoudelijk regelement: De voorgestelde aanpassingen worden vastgesteld door de wijkraad.
 • Wijkdiner: Zie overzicht “Stand van zaken” van Annette. De datum dit jaar wordt 25 november. Catering door Charlotte’s Catering i.s.m. Restaurant “De Wandelaar”. Voor huis-aan-huis flyers wordt Jan Vesters gevraagd; de flyers gaan we met vrijwilligers verspreiden. De “Save-de-Date” op de website gaat uit. Er zijn nog wat checks (BTW, datum) en verder regelt Annette i.s.m. Jan T. de overige zaken zoals bedienend personeel, bardienst, ontvangst, etc… . Omdat de mogelijke subsidie nog niet duidelijk is bespreken we e.e.a. 25 oktober verder. Annette regelt daarvoor een date.
 • Evenementenbeleid: Dick licht e.e.a. nader toe.
 • Jaarvergadering: Datum: zondagmiddag 12 januari. Na de pauze presentatie van de verkeersvoorstellen van Mobycon. De opzet gaan we nog nader afstemmen. Mogelijk ook weer filmbeelden en muziek.
 • Actiegroep Bus-kruit: Opgericht n.a.v. hinder van HOV-dubbeldekkers (in onze wijk door de Wilhelminastraat en de Ged Oude Gracht ). Omdat metingen en rapporten aangeven dat de ervaren hinder (CO2 uitstoot, geluid, trillingen) nog flink kan toenemen, besluiten we ons alsnog aan te sluiten bij deze groep.
 1. Informatieuitwisseling wijkraadsleden
 • Koffie en inloopuurtje: Geen bijzonderheden.
 • Verkeersvisie; bij het onderzoek is sprake van ca. 1 maand vertraging.
 • Omwonendenoverleg dak en thuislozen; geen bijzonderheden.
 • Kwartaaloverleg: aankaarten mogelijk blowverbod is besproken.
 • Laat-Bloeien: biedt (met name s’avonds) een alternatief voor het wijkraadsgebouw.
 • (Centrum) bewonerswerkgroep energie: Het debat (informatiesessie) over waterstof is op 12 november in de Pletterij. Alle andere acties zijn nog steeds oriënterend. Participeren in de RES (Regionale Energie Transitie), waar onze wijk aan de orde komt binnen het kader “Van het gas af” gaan wij ook bijwonen als wijkraad.
 • Projectgroep Stedelijk Distributie: De projectgroep wordt qua resultaten als te vrijblijvend ervaren. Voor onze wijk cq het centrum is er in deze groep over de afgelopen jaren weinig bereikt. Het onvoldoende oppakken van het punt “Weren Vrachtauto’s in woonstraten” is een recent voorbeeld. Het stokje overdragen is volgend jaar een overweging.
 • Incidenteel gebruik Wijkgebouw: Melden is telkens noodzakelijk. Als er een beroepskracht of organisatie gebruik van gemaakt en de activiteit is niet specifiek wijkgericht dan is de gebruiksvergoeding tenminste 15,- euro per dagdeel of deel daarvan. A.g.v. een onduidelijkheid bij een groepsactiviteit zal Dick afstemming plegen met Annette.