Notulen wijkraad 14 september 2020

Aanwezig: Jan Teitsma, Jan Geerts (verslag), Dick Smit en Jenne Olijve

Verhinderd: Annette Schild

 1. Opening en mededelingen
 • Corona: Dit is weer de eerste fysieke wijkraadvergadering na de lockdown. Veel zaken hebben we door kunnen laten gaan. Helaas de geplande evenementen niet. Het gebouw is aan de krappe kant voor het Corona-proof vergaderen. Met name als er ook anderen willen aanschuiven. Jan G gaat nog na of ‘Laat Bloeien’ een optie is.
 • Draaiboeken Evenementen:v.m. afwezigheid van Annette gaan we dit in oktober bespreken.
 1. Informatie uitwisseling
 • Meldingen van incidenten b.d. politie: Het laatste overzicht was helaas nog niet beschikbaar.
 • WiFi-tracking: Inmiddels is er heel veel over gemaild en gepost (zie aldaar) op de website.
 • De stand van zaken en volgende acties m.b.t. het wijkverkeer worden besproken n.a.v. het B&W-besluit van mei jl.
 • Dit geldt ook voor de overige gemeentelijke dossiers.
 1. Notulen en Actielijst
 • Notulen 9 maart 2020:
 • Actielijst: (zie lijst). Een aantal punten zijn afgedaan. Enkele andere zijn opgeschoven in de tijd.
 1. Wijkraad
 • Evenementen 2020: Na de wijkborrel, de picknick moeten we helaas ook het diner cancellen. Jan T zal reeds toegekende subsidies terugstorten met toelichting. De draaiboeken komen in oktober op de agenda. Jenne maakt nog een voorstel voor de inkooprestanten. De wijkraad besluit geen inkoop meer te doen zonder consignatie.
 • Financiën/concept verordening wijkraden: De subsidie 2021 is nog onduidelijk, met name vanwege de nieuwe verdeelsleutels. Jan T zoekt dat verder uit en beoordeelt de concept-verordening nieuwe stijl op de wijkraden.. De allereerste WOZ-aanslag, waarvan we aanvankelijk dachten ontheffing te hebben, betalen we. Open staat nog steeds de facturatie van de depressiegroep. Jan T doet dit deze week.
 • Jaarvergadering 2021: v.m. corona wellicht anders zijn dan voorgaande jaren. Verschillende opties worden besproken, waaronder een digitale versie. In oktober verder bespreken.
 • Communicatie d.m.v. onze digitale kanalen : De stijgende lijn in het bereik (de nieuwsbrief gaat inmiddels naar ruim 950 adressen en we hebben op diverse social media honderden volgers) geeft, na discussie, geen aanleiding tot wijzigingen.
 • Mandaat Binnenblad: De wijkraad besluit het eerder verstrekte mandaat met de redactie-coördinator weer met een jaar (t/m 2021) en betaalt ook in 2021 de bijdrage (gelijk aan 2020).
 • Portefeuilleverdeling: Mede door het uitvallen van evenementen en corona besluiten we enkele zaken te herverdelen onder de wijkraadleden. Blijft een aandachtpunt bij lopende en nieuwe punten.
 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden
 • 112 schouw 25 juni: zie verslag. Jan zal het vervolgritje met de brandweer door de wijk organiseren
 • The Lounge: Voortgang is voor ons onduidelijk. Het overleg is ook deze maand i.v.m. Corona schriftelijk. We gaan ons beraden of we met dit overleg als wijkraad door zullen gaan.
 • Buurtfietsenstalling: gesprek met de eigenaar loopt stroef. Er zijn ruim 120 geïnteresseerden. Helaas was het ook niet mogelijk tijdelijk naar de Botermarkt uit te wijken. Wordt vervolgd.
 • iZoof: Overweegt 2 elektrische deelauto’s tijdelijk te verplaatsen naar onze wijk en benadert hiertoe over een tijdje de deelnemers uit onze wijk aan de schriftelijke enquête.
 • Energietransitie: Ook op een laag pitje i.v.m. corona. Maar het is nog steeds de bedoeling informatiesessies, en daaraan gekoppeld een schouw van huizen, op te starten.
 • Centrumwijkraden overleg met wethouder: Dick licht toe.
 • Wijkgebouw: De zolder van het wijkgebouw is vrijwel opgeruimd. Dank aan Jenne en Jan G! 17 september het laatste deel.
 • Uitrol afvalscheiden: Jenne en Jan G  hebben met enkle leden van de wijkraad Binnenstad en Burgwal een werkgroepje gevormd. Er zijn door bewoners bezwaren geuit tegen de plannen. Gedacht wordt aan een peiling bij bewoners als de besluiten van de nieuwe afvallokaties bekend zijn.
 • Verkeersvisie; De wijkraad is teleurgesteld over het participatieproces en de magere set maatregelen. Hierover is geen overleg gevoerd en een fatsoenlijke tekening (ondanks een verzoek) ontbreekt. De focus ligt op Botermarkt (autoluw) en herprofilering van Barrevoetstraat en Keizerstraat. Voor de smalle woonstraten is er geen perspectief. Er wordt een brief aan college gestuurd wanneer de inspraak gaat starten. We beraden ons over diverse opties hoe we als wijkraad met dit proces verder gaan.
 1. Rondvraag:
 • Jan G: Komt met een voorstel voor een visie “De Groene Oude stad” (werktitel) i.s.m. andere wijkraden in het centrum. Mogelijke thema’s: Groen, Verkeer en Milieu. Jan G komt met een voorstel.

Volgende wijkraad:  12 oktober 2020