Notulen wijkraad 3 juni 2019

Aanwezig: Annette Schild, Dick Smit, Jan Teitsma, Jan Geerts (verslag),

Te gast: Maarten Kleinman (Fietsen Raaks, Energie Transitie)

Afwezig: Geen

 1. Opening en mededelingen
 • n.v.t.
 1. Informatie-uitwisseling
 • Fietsparkeren Raaks: Maarten Kleinman verwacht dat, ook na de opening van de nieuwe fietsenstalling met ca 950 plaatsen, een chaos zal blijven in het Raaksgebied vanwege de loopafstanden. Hij zou graag zien dat er in de APV (Algemenen Politie Verordening) opgenomen wordt dat fietsen in het Raaksgebied ten allen tijde worden gestald in de aangewezen vakken/rekken. Aldus kan handhaving hierop toezien; wat nu niet mogelijk is. Besloten wordt dat verzoek bij de projectleider Raaks (Ivar Dijk) nee te leggen; waar nodig gevolgd door een formeel verzoek aan het College.
 • “Meldingen Gemeente/Wijkagent”: 52 incidenten/meldingen in de wijk in ca. 3 weken. Wat opvalt is een verdubbeling van het aantal fietsendiefstallen. Wederom misten we een (aantoonbare) melding over overlast die relateren is aan bezoekers aan de coffeeshop. Over “The Lounge” is 17 juni weer overleg met wijkbewoners en de gemeente.
 • Gemeentelijke Kadernota 2019: Bezuinigingen op wijkraden zijn (voorlopig) met een jaar uitgesteld. We vallen over een te positieve zin over de hotelontwikkeling in de wijk en ondernemen actie. Middelen t.b.v. de uitvoering van de wijkverkeersvisie zien we niet in de jaarschijf 2020 staan. We ondernemen actie. Hotels (zie verder in dit verslag).
 • Zie de diverse mails voor overige.
 1. Notulen en actielijst
 • Notulen 13 mei:
 • Actielijst:
  • Communicatieplan actualiseren: afgedaan.
  • Wijkverhalenboek Dossier: overdracht is 5 juni.
  • Herstellen KCC: is uitgevoerd.
  • Koffie- en inloopuurtje: 11 juli; in het Poezencafé op van 11-12 uur. Annette zal er bij zijn
  • Sleutelbeheer wijkraadgebouw actualiseren: Loopt; er is weer overzicht

Punten wijkraad

 1. Picknick Nieuwe Kerksplein 29 juni: Is zo goed als rond. Er zijn reeds ca. 40 aanmeldingen. Er komt een flyer in het ev Binnenblad; Annette regelt dat met Ferdinand; deze flyer moet tijdig worden aangeleverd. Annette is nog in gesprek met diverse sponsors wat betreft drank/ijs etc.. Daarnaast benaderd ze nog enkele personen voor optredens. Er is geen verdere hulp nodig.
 2. Evaluatie Huishoudelijk reglement: Er zijn wat voorgestelde aanpassingen gedaan die door de wijkraad goedgekeurd worden. Alsnog wordt de bepaling geschrapt dat iemand maximaal 8 (2 maal 4) jaar lid mag zijn. 1 maal per 4 jaar wordt iemand toch reeds gekozen op de jaarvergadering dat kan nu vaker dan 2 keer.
 3. Energie Transitie/Duurzaamheid Centrum Wijkraden: Maarten Kleinman is hiervoor aangeschoven. Met o.a. Jan is een werkgroep op Centrum (wijkraden) niveau actief. Er is een eerste kennismaking geweest met het team van de gemeente. Het Centrum is een uitdaging voor de gemeente. Het vervolg waar we op aan sturen is een informatieavond voor bewoners wat de mogelijkheden zijn. Denk aan isoleren; wat wel/niet mogelijk in beschermd stadsgezicht, etc.. Maarten en Jan maken een eerste opzet voor zo’n avond. Ook denken we na over pionierprojecten en mogelijk een sterkere voortrekkersrol vanuit de wijkraden. Het thema duurzaamheid is ook breder dan alleen ‘energie’. Er komt een oproep in onze nieuwsbrief aan bewoners zich aan te sluiten.
 4. Datum volgende wijkraad: 8 juli.  De wijkraad besluit de augustusvergadering te annuleren i.v.m. het zomerreces.

Informatie-uitwisseling wijkraadsleden/portefeuillehouders

 1. Verkeersvisie: Deze week zijn er 3 gesprekken/pitches met gespecialiseerde bureaus met de klankbordgroep (gemeente, Jan/Dick). Eind van de week is er selectie en verlening van de opdracht en aansluitend  zal worden gestart met verkenningen. De planning is dat in alle gevallen het onderzoek eind van het jaar klaar is. Dick heeft nog vragen uitstaan aan de gemeente of er in 2020 geld gereserveerd is op de begroting voor de 1e serie maatregelen.
 2. Vrachtverkeer/overlast: Hier lopen nu twee zaken: n.a.v. de brief van de CWR (centrumwijkraden) aan het college en de schouw op 15 mei vanuit de projectgroep Stedelijke Distributie komt er nog een notitie over hoe verder (opsteller: de gemeente i.s.m. ons). Daarnaast komt er op verzoek van de CWR mogelijk dit najaar een serie “stadsgesprekken” specifiek over het onderwerp vrachtwagenoverlast in het centrum. Inmiddels worden er ook vorderingen gemaakt met onderzoeken mbt het invoeren van een milieuzonering; die met name overlast van zware/oude diesels moet tegen gaan.
 3. Burennetwerk: Er komt een flyer in het e.v. Binnenblad om hier meer bekendheid aan te geven.
 4. Hotelplannen Prins Hendrikstraat en Wilhelminastraat: Er is navraag gedaan bij de gemeenten over de stand van zaken. Hierop hebben we nog geen antwoord gekregen. Daarnaast hebben we navraag gedaan over een opmerkelijke zin in het gebiedsprogramma 2020 van de gemeente waar gesuggereerd wordt dat Hotelontwikkelingen (Egelantier, Prins Hendrikstraat) kwa op gang zijn gekomen. Vreemd, het druist in tegen eerdere gesprekken met ambtenaren. Mogelijk “inspreken” bij behandeling van de kadernota. Verwerking van onze reactie op het concept-hotelbeleid is ook nog niet ontvangen; in deze reactie we hebben we gepleit voor duidelijke kaders/begrenzing. Ook vanuit raadsleden ontvangen we signalen aan behoefte van deze kaders. 12 juni is er een themavond van wijkraad Binnenstad, mede over dit onderwerp. Jan gaat daar naar toe.

6 . Rondvraag: 

 • Jan: Nog bepalen wanneer er gevaren wordt met Burennetwerk. Annette geeft dit later aan Jan door.