Notulen wijkraad 8 april 2019

Verslag wijkraad 8 april 2019. Aanwezig:, Bert Gijrath, Jan Teitsma, Dick Smit, Annette Schild

Afwezig: Jan Geerts (m.k.)

Gasten: Mustafa Karademir (wijkagent)

Wijkraadzaken

Opening en mededelingen 

Informatie uitwisseling:

 • Mustafa Karademir vraagt m.b.t. de door de wijkraad gevraagde informatie over meldingen en criminaliteit in onze wijk, welke straten, welke soort criminaliteit en waarom, waarvoor de wijkraad informatie wil hebben. Dick antwoordt dat een dergelijk bericht met de gevraagde info ook al aan de vorige wijkagent is meegedeeld. Voorts geeft hij aan dat belangrijke geanonimiseerde informatie meteen door de wijkraad kan worden gedeeld met de bewoners via de website, social media en de nieuwsbrief.  De informatie gebruikt de wijkraad voor:
 • Voor het overleg m.b.t. de coffeeshop.
 • Als er ergens een urgent issue is, kan dit op de website geplaatst worden.
 • Voor overleg met de gemeente
 • Om gevoel te krijgen wat er op dit gebied speelt in de wijk. De informatie wordt gedeeld via het verslag van de wijkraad.

Dick stuurt de eerder toegezonden info aan de vorige wijkagent aan Mustafa. Tevens wil Mustafa de straatnamen weten waarover we informatie willen i.v.m. het ordenen van geanonimiseerde data. Wordt voor gezorgd.

Kwartaaloverleg m.b.t. de coffeeshop

Besloten is, op voorstel van de gemeente, niet meer alle bewoners kans te geven aan te laten schuiven maar een kleine vertegenwoordiging te maken. E.e.a. om de drempel voor de eigenaar te verlagen om ook naar bijeenkomst te komen. De wijkraad zal wel alle issues tijdig ophalen onder de wijkbewoners.

OOC

Verslag van de laatste vergadering volgt. Er is een wijziging van het evenementenbeleid aanstaande, verder geen belangrijke zaken.

Verkeersvisie

Er is drie maal gesproken met de gemeente over de opzet van het verkeerskundig onderzoek.  Er is een document ontwikkeld waar op ingetekend kan worden door drie verkeerskundige bureaus m.b.t. het onderzoek dat dit jaar zal worden gehouden.

Nieuwe democratie; initiatief van de gemeente

Het verslag van de bijeenkomsten is verstuurd naar de leden

Thermostaat

Er is voorstel om een bewegingsthermostaat te plaatsen, na een behoefte peiling blijkt hier niet genoeg animo voor.

Koffie uurtje

Annette komt volgende vergadering met een voorstel datum.

Overleg centrumwijkraden

Met betrekking tot onze brief aan B&W inzake vrachtwagenrestricties komt er binnenkort een schouw met de landelijke transportkoepels, de gemeente, de straatverenigingen en de centrumwijkraden om de situatie ter plekke in een nader te bepalen gebied te bezien.

Wandelclub

Er komt mogelijk een andere locatie voor het koffiedrinken na de wekelijkse wandeling. Dit wordt dan wellicht het Pitstop Zorghotel in de Wilhelminastraat.

Annette zal e.e.a. checken en communiceren en ook opnemen met Sociaal Wijkteam.

Ingekomen  berichten

 • Ingekomen stukken; geen vragen

Notulen  11 maart

 • Verslag vorige vergadering,; Bert merkt op dat hij vorige keer afwezig was, maar met kennisgeving i.v.m. zijn vakantie.

Verder geen opmerkingen.

Actielijst

 • Jan Teitsma meld dat Ton van der Hoeve weer beschikbaar is voor de kascommissie. Hans Zeulevoet heeft nog niet gereageerd. Jan zal hem nogmaals benaderen. Verder geen opmerkingen inzake de actielijst.

Wijkborrel 15 april

 • Annette licht toe, de voorbereidingen liggen goed op schema

Picknick 29 juni

 • Anette licht de stand van zaken toe en stelt voor maximaal 150 bewoners toe te laten i.v.m. de veiligheid.
 • Idee is nieuwe elementen op te nemen zoals “schminken voor kinderen”. Ook het springkussen komt weer op het programma.
 • Annette maakt een opzet van de dag inclusief offerte en stelt (i.o.m. Jan Teitsma) een aanvraag tbv een subsidie op.

Rondvraag

Geen

Sluiting