Aanwezig: Dick Smit (voorzitter), Jan Teitsma, Ferdinand Pronk (leden), Annette Schild, Marlies Dingenouts, Pauline De Senerpont Domis (aspirant-leden), Jan Geerts en Peter de Kuijer (bewoners). Afwezig mk: Bert Gijrath, Jeanine vd Sanden, Elena Nastase

 1. Opening en mededelingen

Jan Luys heeft laten weten te stoppen als wijkraadslid. José Boele stopt als projectlid. Later nemen we afscheid van beiden.

Er zijn vier aspirant-leden. Jeanine is deze vergadering vanwege vakantie afwezig. Pauline kwam 12 jaar geleden vanuit Utrecht in de wijk wonen. Is journalist/webdesigner. Marlies woont 2 maanden in de Vijfhoek maar kent de wijk al lang o.a. als medeorganisator van het Huiskamerfestival. Ze werkt sinds kort bij Haarlem Marketing. Annette is al een paar maanden kandidaat-wijkraadslid. Tijdens de jaarvergadering worden de aspiranten (als het goed is) benoemd.

 1. Informatie-uitwisseling

Wijkagent Michiel Wijn was tot vorig jaar bij onze vergaderingen. Hij stopte daarmee vanwege de beperkte beschikbare tijd. Als ‘compensatie’ ontvingen we maandelijks een overzicht met highlights. Hij stopte daar eind 2017 mee omdat de wijkraad in zijn beleving te weinig met de informatie deed om zijn inspanning te rechtvaardigen. Een gesprek daarover had als uitkomst dat de wijkraad zal aangeven aan welke informatie behoefte bestaat. De wijkagent zal die vervolgens maandelijks delen met een lid van de wijkraad (Bert). Afspraak: iedereen geeft deze week wensen door aan Dick.

Michiel heeft laten weten dat de wijkagenten van locatie gaan ruilen. In maart wordt bekend wie onze nieuwe wijkagent wordt. In verband met de ruil gaat het geplande interview met Michiel in het Binnenblad niet door.

We hebben commentaar gegeven op het concept-evenementenbeleid. We horen nog wat de gemeente daarvan overneemt. Vervolgens bepalen we of we nog een vervolgreactie geven.

Burgemeester Wienen heeft een brief gestuurd over de overlast door enkele bezoekers van The Lounge. Hij geeft maandag 22 januari een toelichting in de Nieuwe Kerk. De brief staat 11/01 op de agenda bij de commissie bestuur. Meerdere wijkbewoners gaan daar inspreken.

 1. Notulen en actielijst vergadering 11-12-2017

Akkoord

 1. Wijkraad

Financieel

 • Klein tekort eind 2017 bij zowel bewonersondersteuning als wijkraadskosten. Kascontrolecommissie bekijkt de cijfers op 10/01. In 2018 verdwijnt de post bewonersondersteuning: wordt een stedelijk budget in het kader van ‘helder speelveld’. Wijkraad kan daar ook subsidie aanvragen. Zullen we gaan doen als het jaarplan is vastgesteld, vermoedelijk in maart. Een stedelijke initiatiefraad van 5 bewoners uit alle delen van de stad gaat de aanvragen beoordelen. Het totale budget is ca € 230.000.
 • De taakverdeling voor de jaarvergadering / nieuwjaarsreceptie op 14 januari is doorgenomen.
 • Jaarplan 2018: vastgesteld. We veranderen pleinbbq in wijkbbq om de locatie open te houden.
 • Ontwerp-bestemmingsplan: we dienen een zienswijze in over de wenselijkheid een fietsparkeernorm op te nemen en expliciet de mogelijkheid open te houden de fietsenkelder onder Hudson Bay in gebruik te nemen als openbare stalling.
 1. Concept-wijkvisie verkeer

De visie verkeer is na de visie Wijk-op-Groen het tweede onderdeel van een wijkvisie. Ongeveer 8 bewoners hebben er in 2017 aan gewerkt, met speciale credits voor Jan Geerts die een voorstel voor een stuk deed. De wijkraad geeft de visie vrij voor bespreking tijdens de jaarvergadering en neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor de inhoud op zich. Daar worden de eerste indrukken van de aanwezigen gepeild. Vervolgens houden we in overleg met de werkgroep wijkvisie twee verdiepende bijeenkomsten. In de wijkraadsvergadering van maart bespreken we het stuk inhoudelijk inclusief alle reacties. Doel is om het tijdens de coalitievorming aan te bieden aan de betreffende politieke partijen. Het stuk sluit aan op geluiden die we in de wijk horen over onder andere gevaarlijke situaties op de route Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat, zoekverkeer van bezoekende parkeerders en overlast/beschadigingen door te grote vrachtwagens. Ook het bevorderen van de verkeersveiligheid is een belangrijk doel. Terzijde: de gemeente koerst al sinds 1995 aan op een autoluw centrum.

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden cq portefeuillehouders
 • Inbraak Kerstmis: vermoedelijk door nalatigheid van iemand van de kerstzangcommissie (deur niet op slot) kon ongewenst bezoek de voordeur open krijgen. Er is overleg met de stichting en verhuurder Ymere over herstel en kostenverhaal. Het slot is vervangen. Sleutels zijn vanaf heden alleen beschikbaar voor wie een verklaring met gedragsregels ondertekent. Dat zal ook gelden voor eventueel gebruik door de kerstzangcommissie. Dick zal met de Stichting contact opnemen.
 • Wijkborrel op ma 18/12 bij de Jopenkerk trok zo’n 100 bezoekers. De volgende keer maken we ook foto’s.
 • De vier centrumwijkraden houden een verkiezingsdebat op 6 maart 2018. Op 1 na doen tot nu toe alle partijen mee.
 • Op 22 januari licht burgemeester Wienen in de Nieuwe Kerk zijn brief over The Lounge toe aan bewoners. De uitbater vervroegt vrijwillig zijn sluitingstijden. Onduidelijk is nog of handhavers tegen overschrijding kunnen optreden.
 • Op 12 januari is er een gesprek met verkeersambtenaar Frank Kool over bevoorradingsverkeer op de Gedempte Voldersgracht/Zuiderstraat.
 1. De wijkraad in 2018

Eventuele verbeterpunten in 2018? Voor het voorstel om de vergadering later dan 19 uur te laten beginnen is geen draagvlak.

 1. Rondvraag en sluiting

Evaluatie huishoudelijk regelement komt in februari op de agenda als ook de aspirantleden een eerste beeld hebben bij de activiteiten van de wijkraad.